dach łukowy

Dach z blach fałdowych kształtowanych odpowiednio na placu budowy lub dostarczony w elementach uprzednio uformowanych w zakładzie produkcyjnym poprzez obróbkę plastyczną.

dach płaski

Dach, którego kąt pochylenia połaci nie przekracza 5° tj. około 9% (według normy PN-EN 1991-1-4:2008).

dachy nieużytkowe

Dachy nieobciążone ruchem są projektowane jako powierzchnie nieprzeznaczone do ciągłego użytkowania przez pieszych, przez ruch samochodowy lub jako powierzchnie dachów zielonych. Jedyne obciążenia (poza ciężarem własnym elementów pokrycia oraz oddziaływaniami od wiatru, śniegu itp.) ograniczone są do obciążeń spowodowanych wykonywaniem czynności konserwacyjnych i naprawczych.

dachy użytkowe

Powierzchnie przeznaczone do użytkowania przez pieszych, np.: tarasy, balkony, przejścia, chodniki; Powierzchnie przeznaczone na dachy zielone lub jakiekolwiek inne typy dachów pokryte zielenią; Powierzchnie obciążone wyposażeniem takim jak kolektory słoneczne, ogniwa słoneczne, urządzenia dźwigowe lub inne wyposażenie eksploatacyjne budynku zlokalizowane na dachu.

długość połaci dachu

Odległość od kalenicy do brzegu okapu mierzona po powierzchni w nachyleniu wyrażona w metrach (m).

dylatacja

Szczelina między dwoma niezależnymi konstrukcyjnie elementami budowli lub elementami konstrukcyjnymi, która umożliwia ich przemieszczanie się.

dymoszczelność

Zdolność do eliminacji lub ograniczenia przemieszczania się spalin (gazów) na stronę nienagrzewaną.

działanie zabezpieczające

Zgodnie z normą DIN 18195–1: „Działanie budowlane służące tymczasowej ochronie izolacji wodochronnej podczas prac budowlanych“. Podczas realizacji dachów zielonych należy chronić izolację wodochronną dachu/ochronę przeciwkorzenną przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas prac budowlanych.