gęstość obciążenia ogniowego

oznacza ilość materiałów palnych wyrażoną w MJ, przypadającą na metr kwadratowy strefy pożarowej obiektu. Stanowi jeden z podstawowych parametrów przyjmowanych w przepisach techniczno-budowlanych przy określaniu wymagań dla budynków produkcyjno-magazynowych.

głębokość połaci dachu

Odległość pozioma od kalenicy do okapu wyrażona w metrach (m).

grubość blachy

Grubość rdzenia blachy włącznie z ewentualnymi powłokami metalicznymi.

gwint podporowy

Ggwint znajdujący się pod łbem łącznika, którego zadaniem jest dociśnięcie łba  i materiału elastycznego podkładki uszczelniającej do zewnętrznej okładziny płyty warstwowej.

gwint roboczy

Część nagwintowana łącznika, zadaniem której jest instalacja łącznika w podłożu do którego jest montowany.