kalotka/kalota

Powiększona podkładka uszczelniająca, dopasowana przekrojem do mocowanej blachy fałdowej.

kasety

Nośne blachy fałdowe wykonane z płaskiej blachy metalowej w drodze obróbki plastycznej na zimno ze środnikami ustawionymi równolegle z kierunkiem nośnym, pod kątem prostym do szerokiej półki. Kasety są ogólnie stosowane jako nośna warstwa wewnętrzna.

kierunek przebiegu fałd/

Podłużny kierunek arkuszy blach fałdowych (główny kierunek nośny).

klapy dymowe

Urządzenie przeznaczone do grawitacyjnego odprowadzania dymu oraz ciepła powstającego podczas pożaru.

klapy wentylacyjne

Urządzenie przeznaczone do wentylacji naturalnej pomieszczenia oraz doświetlenia.

klasy odporności pożarowej

Klasy odporności pożarowej budynków lub ich części, od najwyższej do najniższej: „A”, „B”, „C”, „D” i „E”. Od klasy zależą wymagania ppoż. zawarte w WT. Dla budynków ZL klasa odporności pożarowej zależy od wysokości i kategorii ZL. Dla budynków PM i IN – od gęstości obciążenia ogniowego i liczby kondygnacji.

kołek

Specjalnie zaprojektowany element stalowy do bezpośredniego osadzania w podłożu betonowym lub tworzywowy element pośredniczący w połączeniu kołkowym.

kołek tworzywowy

Element pośredniczący w połączeniu kołkowym, który stanowi element rozporowy podczas osadzania wewnątrz trzpienia metalowego. Zastosowanie kołków wymaga wcześniejszego wykonania otworu w podłożu o średnicy zgodnej z wymiarem nominalnym kołka.

kołek wbijany

Stalowy element do bezpośredniego mocowania w podłożu betonowym. Składa się z łba i specjalnie ukształtowanego trzpienia, który ulega trwałemu odkształceniu w czasie osadzania w podłożu. Zastosowanie kołków wymaga wcześniejszego wykonania otworu w podłożu o średnicy zgodnej z wymiarem nominalnym kołka.

kołek wstrzeliwany

Element stalowy, zazwyczaj hartowany, przeznaczony do osadzania w podłożu metodą wstrzeliwania za pomocą osadzaków gazowych lub prochowych. W metodzie tej nie jest konieczne wykonywanie otworu wstępnego.

kondygnacja nadziemna

Kondygnacja nie będąca kondygnacją podziemną.

kondygnacja podziemna

Kondygnacja zagłębiona ze wszystkich stron budynku, co najmniej do połowy jej wysokości w świetle poniżej poziomu przylegającego do niego terenu, a także każda kondygnacja usytuowana pod nią.

konstrukcja dachu

Elementy nośne łącznie z usztywnieniem.

konstrukcja gorącowalcowana

Element konstrukcyjny wykonany w technologii gorącowalcowanej o grubości ścianki od 6mm.

konstrukcja nośna

W przypadku samonośnych lekkich konstrukcji metalowych są to na ogół wiązary dachowe i/lub płatwie dachowe oraz słupy ścienne i/lub rygle ścienne włącznie ze stężeniami, tężnikami i wymianami. Do konstrukcji nośnej zaliczamy także konstrukcje dystansowe lub pośrednie ze stali, aluminium lub drewna.

konstrukcje pośrednie/ podkonstrukcje

Połączenia między warstwą wewnętrzną i zewnętrzną dopasowane do grubości izolacji cieplnej. Składają się z profili metalowych, kantówek lub specjalnych uchwytów i służą do przenoszenia ciężaru na warstwę wewnętrzną względnie konstrukcję nośną.

korozja

Reakcja materiału metalowego z otoczeniem. Korozja jest mierzalną zmianą materiału i może prowadzić do pogorszenia funkcji systemu wykonanego z metalu.

korozja atmosferyczna

Powodowana jest przez kontakt materiału z otaczającym środowiskiem. Korozja atmosferyczna uzależniona jest od intensywności występowania poszczególnych związków chemicznych w powietrzu, głównie zanieczyszczeń przemysłowych takich jak związki chloru i siarki.

korozja galwaniczna

Powstaje w miejscu kontaktu dwóch materiałów o różnych potencjałach. Tworzy się wówczas ogniwo galwaniczne powodujące stopniowe niszczenie jednego z elementów.

kosze dachowe

Wewnętrzne krawędzie dwóch przyległych połaci dachu.

krawędź boczna dachu

Zewnętrzne krawędzie przecięcia dwóch płaszczyzn dachu.

krawędź podłużna

Krawędź blachy fałdowej równoległa do kierunku tworzących fałdy.

krawędź poprzeczna

Krawędź blachy fałdowej poprzeczna do kierunku tworzących fałdy.