panele ścienne

Nośne arkusze profilowe wykonane przez obróbkę plastyczną na zimno z płaskiej blachy metalowej ze środnikami przebiegającymi równolegle do kierunku nośnego, które na ogół są stosowane jako warstwa zewnętrzna. W razie potrzeby krawędź panelu ściennego można wykończyć poprzez fabryczne   zagięcie (zamknięcie) krawędzi czołowej.

paroizolacja

Paroizolacja (bariera dyfuzyjna) ma stawić planowany opór w przenoszeniu wilgoci, przenikaniu wody i/lub pary wodnej przez element budowlany lub nawet w pełni zapobiec tym zjawiskom.

W przypadku zastosowania paroizolacji jako przegrody przeciwko konwekcji (blokada przed przepływem powietrza) wszystkie spoiny, styki oraz połączenia i przejścia w elementach wykończeniowych, a także otworach muszą być wykonane w sposób hermetyczny.

pasy ochronne paroprzepuszczalne

Dają ochronę przed przenikaniem wilgoci z góry do izolacji spowodowanym spiętrzeniem wody w rynnie, za barierami lodowymi lub poprzez nawiewany śnieg. Ich zadaniem jest również zapobieganie wnikaniu wilgoci do izolacji i odprowadzanie ody kondensacyjnej, która przy niesprzyjających warunkach klimatycznych może się tworzyć od spodu na górnej warstwie izolacji. Pasy ochronne układa się na izolacji cieplnej równolegle do okapu. Należy je wykonywać na szerokość ok. 3 m i muszą się składać z materiału wodoszczelnego, ale paroprzepuszczalnego (równoważna dyfuzyjnie grubość warstwy powietrza Sd < 1 m). Na pozostałej części dachu w normalnym przypadku pasy ochronne nie są wymagane.

płyta warstwowa

Przestrzenny, prefabrykowany element budowlany składający się z warstw zewnętrznych konstrukcyjnych, zwanych okładzinami i warstwy izolacyjno-konstrukcyjnej, zwanej rdzeniem płyty; istotą płyty o konstrukcji warstwowej jest trwałe połączenie okładzin z jej rdzeniem na całej powierzchni w sposób zapewniający współpracę statyczną warstw płyty w przenoszeniu obciążeń i w przeciwdziałaniu jej odkształcaniu.

pochylenie połaci dachowej

Nachylenie połaci dachowej jest nachyleniem względem poziomu. Miarę nachylenia wyraża się w stopniach (°) wyznaczających kąt między połacią dachową a poziomem lub w procentach (%) jako pochylenie połaci dachowej względem poziomu.

podkładka

Stanowi element pomocniczy przy połączeniach gwintowych. Umieszcza się ją pomiędzy łbem łącznika lub nakrętką a elementem łączonym. Zapewnia równomierny docisk, a w szczególnych przypadkach szczelność połączenia. Podkładki powinny mieć wystarczająco dużą powierzchnię, która ograniczałaby możliwość zniszczenia łączonego elementu przez jego przeciągnięcie przez łeb łącznika.

Możemy wyróżnić podkładki:

  • zwykła – stosowana do zabezpieczeń elementów przed zadrapaniem lub zgnieceniem podczas dokręcania śruby;
  • sprężynowa i odginana – zabezpiecza przed samoczynnym odkręceniem łącznika;
  • wyrównująca – wyrównuje pochylenia elementu łączonego;
  • uszczelniająca – z dodatkową warstwą materiału elastycznego uszczelniającego połączenie.

podkładka dociskowa

Stalowa podkładka o dużej powierzchni docisku, której zadaniem jest zapewnienie trwałego docisku warstw hydroizolacji w jej zakładach.

podkładka uszczelniająca

Podkładka z dodatkową warstwą materiału elastycznego, którego zadaniem jest uszczelnienie miejsca połączenia.

podłoże konstrukcyjne (w obrębie przekrycia dachu)

Podłoże jest tą częścią konstrukcji, na którym bezpośrednio montuje się izolację wodochronną dachu, np. deskowanie z drewna lub materiałów drewnopochodnych, warstwa izolacyjna (izolacji cieplnej) lub wręcz sama część nośna przekrycia (blacha trapezowa, beton).

pokrycie dachowe

W ramach lekkich metalowych obudów dachów stanowi górne wykończenie dachu   wykonane ze spadkiem z wielkoformatowych blach fałdowych prefabrykowanych przemysłowo.

pokrycie dachu

Zewnętrzna warstwa dachu (przekrycia), bezpośrednio wystawiona na działanie czynników atmosferycznych.

poliuretan/poliizocyjanuran

Twarda pianka z poliuretanu/PIR stanowi twarde lub półtwarde tworzywo piankowe na bazie poliuretanu/poliizocyjanuranu wykazujące w przeważającej mierze strukturę o porach zamkniętych.

PN-EN 13165+A1:2015-03 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PU) produkowane fabrycznie – Specyfikacja”.

połączenia / obróbki dekarskie

Połączenie izolacji wodochronnej dachu z powierzchniami pionowymi lub przenikającymi. Rozróżnia się połączenia sztywne oraz ruchome.

powierzchnia montażu

Powierzchnia pokryta blachami fałdowymi włącznie z wycięciami w dachu (otwory w powierzchni dachu, przebicia dachowe).

powłoka antykondensacyjna

Pochłaniacz wilgoci potrafiący wchłonąć, a następnie oddać powstałą wodę wykraplającą się z pary wodnej poprzez jej kondensację od strony wewnętrznej/spodniej lekkiej obudowy.

Powłoka antykondensacyjna składa się z mieszanki porowatego granulatu mineralnego absorbującego wilgoć o wyglądzie przypominającym tynk i jest nanoszona fabrycznie lub na placu budowy na dolnej stronie arkuszy blach fałdowych.

powłoka antykondensacyjna/ wygłuszająca

Grube powłoki lub włókniny ułożone od wewnętrznej/spodniej strony blach fałdowych.

Muszą być wykonane z materiałów budowlanych co najmniej klasy E-d2 wg PN-EN 13501-1 i nie mogą być łatwo zapalne po ich montażu lub aplikacji również w połączeniu z innymi materiałami budowlanymi. W zależności od sposobu użytkowania budynku i usytuowania względem   sąsiadujących z nim budynków może być dodatkowo wymagane udokumentowanie odporności na rozprzestrzenianie się ognia i promieniujące ciepło.

Powłoki antykondensacyjne/wygłuszające mogą negatywnie wpływać na zachowanie podczas pożaru dachów wielkopowierzchniowych.

Powłoki lub włókniny antykondensacyjne mogą zmieniać właściwości powłoki antykorozyjnej.

W połączeniach wzdłużnych i poprzecznych (zwanych też uszczelniającymi) lub na okapach dachów z blach fałdowych należy zapobiegać absorpcji wilgoci poprzez podsiąkanie wody opadowej.

powłoka ochronna

Zgodnie z normą DIN 18531–1: „Powłoka ułożona nad izolacją wodochronną, aby chronić przed obciążeniem mechanicznym“.

Zgodnie z normą DIN 18195–1: „Dodatkowa ochrona izolacji wodochronnej, która nie zastępuje warstwy ochronnej. Powłoka ochronna nie pełni funkcji powłoki uszczelniającej“

powłoka wygłuszająca

Gruba powłoka wykonana na bazie żywicy syntetycznej lub bitumu. Minimalizuje/tłumi drgania metalowych arkuszy blach i wynikające z tego niepożądane dźwięki.

powłoka/warstwa ochronna

Stanowi zabezpieczenie dla izolacji wodochronnej dachu/ochrony przeciwkorzennej. Przy zastosowaniu odpowiednich materiałów może równocześnie stanowić warstwę oddzielającą.

profil cienkościenny

Element konstrukcyjny wykonany w technologii gorącowalcowanej lub zimnowalcowanej o grubości ścianki do 6mm.

promieniowanie

Zdolność do ograniczenia możliwości przeniesienia się ognia na skutek wypromieniowania ciepła poprzez element lub jego nienagrzewaną powierzchnię.

przebicia dachowe

Elementy budowlane lub inne o okrągłym albo wielobocznym kształcie, które przecinają powłokę dachu, np. wpusty dachowe, przejścia antenowe, kominy, rury wentylacyjne, przejścia do przyłączania instalacji solarnych.

przeciwpożarowe uszczelnienia profilowe

Najczęściej są produkowane z wełny mineralnej zgodnie z normą PN-EN 13162. Muszą one spełniać wymogi dla klasy materiałów budowlanych A1 normy PN-EN 13501. Są one dopasowane do geometrii przekroju blach fałdowych.

Przy pomocy kształtek o szerokości co najmniej 120 mm     i gęstości objętościowej co najmniej 120 kg/m3 zgodnie z normą PN-EN 13162 można zapobiec wnikaniu płomieni     i gazów pożarowych do pustych przestrzeni profili w obrębie przepustów dachowych i wykończeń.

W Polsce możemy spotkać się z kształtkami o mniejszej gęstości wynoszącymi 90-110 kg/m3.

W przypadku wszystkich kształtek należy wymagać od dostawcy produktu odpowiednich rekomendacji producenta oferujących tego typu zabezpieczenia wykonanych przez niezależne instytuty akredytowane w Unii Europejskiej.

przekładki termiczne

Zamontowane są pomiędzy warstwą zewnętrzną i wewnętrzną a konstrukcją pośrednią/dystansową. Przekładka termiczna ma redukować wymianę ciepła w punktach stycznych między dwiema warstwami konstrukcji.

Przekładki termiczne składają się z materiałów mrozoodpornych i odpornych na wilgoć o niewielkiej przewodności cieplnej przy wystarczającej wytrzymałości na ściskanie.

przekrycie dachu

Przegroda (jedno- lub wielowarstwowa) spoczywająca na konstrukcji dachu, oddzielająca budynek od środowiska zewnętrznego.

przewiercalność

Maksymalna łączna grubość materiałów, które łącznik samowiercący jest w stanie przewiercić.