warstwa drenażowa

Ze względu na swoją porowatość, przejmuje nadmiar wody i odprowadza go do wpustów dachowych. Przy zastosowaniu odpowiednich materiałów służy równocześnie do magazynowania wody, zwiększa przestrzeń przerastaną korzeniami i pełni funkcję ochronną dla struktury znajdującej się poniżej.

warstwa filtracyjna

Zapobiega zamulaniu warstwy drenażowej spławialnymi cząstkami substratu, a tym samym pogorszeniu wodoprzepuszczalności tej warstwy.

warstwa ochronna

Zgodnie z normą DIN 18195–10 „muszą trwale chronić izolacje wodochronne budowli przed wpływem szkodliwych czynników statycznych, dynamicznych i termicznych. Mogą one także tworzyć warstwy użytkowe budowli“. Ta zasada obowiązuje także dla ochrony przed przerastaniem korzeniami.

warstwa oddzielająca

Oddziela od siebie te materiały, które nie tolerują się chemicznie.

warstwa poślizgowa

Eliminuje niepożądane przenoszenie sił między sąsiadującymi ze sobą materiałami i redukuje siły tarcia między dwiema warstwami.

warstwa rozdzielająca

Powierzchniowe oddzielenie warstwy uszczelniającej od stykających się z nią elementów budowlanych lub innych warstw.

warstwa wegetacyjna

Tworzy podstawę dla wzrostu roślin i musi umożliwić intensywny rozrost korzeni. W tym celu potrzebne są określone właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne. Warstwa wegetacyjna musi posiadać stabilną strukturę, magazynować przesączającą się wodę, udostępniając ją roślinom i oddawać jedynie nadmiar wody. Nawet przy maksymalnej pojemności wodnej musi wykazać pojemność powietrzną wystarczającą dla danej formy roślinności.

wełna mineralna

Materiał izolacyjny o właściwościach wełny produkowany ze stopionych kamieni, żużlu lub szkła.

PN-EN 13162+A1:2015-04 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja“.

Za szczególnie przydatne materiały izolacyjne dla dwuwarstwowych konstrukcji dachowych z metalowych blach fałdowych uważa się materiały izolacyjne z wełny mineralnej zgodnie z normą PN-EN 131626).

Za szczególnie przydatne materiały izolacyjne dla dwuwarstwowych konstrukcji ścian z blach fałdowych uważa się materiały izolacyjne z wełny mineralnej zgodnie z normą PN-EN 13162 7).

włóknina antykondensacyjna

Materiał pochłaniający wilgoć, który potrafi wchłonąć, a następnie oddać powstałą wodę z kondensacji pary wodnej. Ogólnie składa się ona ze sztucznych włókien przyklejanych fabrycznie na dolnej stronie arkuszy profilowych w formie włókniny

wodoprzepuszczalność

Zmodyfikowany współczynnik filtracji] Kfmod. dla materiałów użytych w strukturze warstw, która określa przepływ w jednostce długości i czasu w stanie zagęszczonym i w stanie nasycenia wodą.

wymiany

Dodatkowe elementy konstrukcyjne służące do przeniesienia obciążenia na konstrukcję nośną, konieczne przy lokalnym osłabieniu konstrukcji, np. w wyniku wykonania otworów w warstwach nośnych z blach fałdowych i/lub w przypadku lokalnego przeciążenia dodatkowym obciążeniem (np. obciążenie podwieszane).

wyrób budowlany

Przedmiot przeznaczony do zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, z określonego materiału (materiałów) i w określonej formie.

wysokość budynku

Dla celów WT; mierzy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej.

występ/okap dachu

Odległość, o jaką dach wystaje poza rzut poziomy budynku.