zabezpieczenie przed deszczem

Za zabezpieczone przed deszczem uważa się pokrycie dachowe i obudowę ściany, które są wykonane w taki sposób, że woda opadowa, która jest prowadzona od kalenicy dachu do okapu lub zwieńczenia attyki ściany do połączenia z cokołem, nie przenika w normalnych warunkach atmosferycznych do wnętrza budowli. Zabezpieczenie przed wodą deszczową zawiewaną przez wiatr, przed wodą spiętrzoną i zawiewanym śniegiem wymaga dodatkowych działań.

zalecane nachylenie dachu

Dolna granica spadku dachu, dla której pokrycie dachowe jest w praktyce szczelne na opady atmosferyczne. Wielkość nachylenia dachu jest zależna od materiału, rodzaju profilu i zastosowania dodatkowych środków.

zazielenianie ekstensywne

Formy roślinności zbliżone do występujących w warunkach naturalnych, które w dużym stopniu utrzymują się i rozwijają samodzielnie.

Mają tu zastosowanie rośliny, które szczególnie dobrze potrafią się dostosować do ekstremalnych warunków siedliskowych i posiadają wysoką zdolność do regeneracji. Rośliny powinny pochodzić z flory występującej lub zadomowionej na terenach Europy Środkowej.

Celem zazielenienia ekstensywnego może być szybsze zainicjowanie rozwoju wegetacji w stosunku do spontanicznego zazielenienia i utworzenie trwałych powierzchni zielonych na bazie naturalnej dynamiki wegetacyjnej.

Zbiorowiska tych roślin, rosnących najczęściej na niedostępnych terenach, tworzą mchy, sukulenty, zioła i trawy, które można uzupełniać roślinami cebulowymi i bulwiastymi. Wegetacja podlega naturalnym przekształceniom, przy czym mogą się tu osiedlać także inne gatunki roślin. Jeśli celem jest utrzymanie konkretnej roślinności, np. zgodnie z określonymi wymaganiami estetycznymi czy założonymi terminami kwitnienia ziół i sukulentów, to może być wymagane niewielkie, ale regularnie stosowane nawożenie.

Zieleń ekstensywną można z reguły utworzyć i utrzymywać przy mniejszym nakładzie pracy. W zależności od celu zazieleniania, warunków klimatycznych w danym regionie oraz konstrukcji może być wymagane przeprowadzanie czynności pielęgnacyjnych.

zazielenianie półintensywne

Zieleń intensywną mogą stanowić byliny, trawy, cebulki kwiatowe, rośliny jednoroczne i krzewy, w pojedynczych przypadkach również drzewa. Można ją ukształtować płasko, na zróżnicowanej wysokości lub punktowo. Jeśli chodzi o różnorodność wykorzystania i kształtowania, to przy odpowiednim doborze jest ona porównywalna z otwartymi przestrzeniami.

Stosowane rośliny stawiają wysokie wymagania strukturze warstw.

Ten rodzaj zieleni można utrzymać jedynie poprzez intensywną pielęgnację, a przede wszystkim regularne podlewanie i nawożenie.

zdolność do zabezpieczenia ogniochronnego –

Zdolność okładziny ściennej lub sufitowej do zapewnienia materiałowi za okładziną ochrony przed zapaleniem, zwęgleniem.

zieleń dachowa

Zieleń dachowa to roślinność umieszczana na dachu. Stanowi ekologiczną ochronę powierzchni.