Dodano: 04.04.2024

Rozwiązanie znajdziesz w WYTYCZNYCH DAFA! Relacja ze szkolenia

Stowarzyszenie DAFA zrealizowało dla swoich członków eksperckie szkolenie i wyjątkową platformę do debaty w oparciu o „Praktyczne wykorzystanie wytycznych DAFA na budowach”.

Spotkanie zgromadziło w dn. 14-15 marca w Tomaszowicach ponad 40 osób, tworząc płaszczyznę do rozmów w gronie ekspertów o różnych specjalizacjach: wykonawcę, inspektora nadzoru budowlanego, architekta, projektanta konstrukcji i eksperta ppoż.

W tym opiniotwórczym gremium poruszaliśmy tematy z zakresu norm, przepisów i stosowania wytycznych DAFA w praktyce, jak również zmian w dokumentacji projektowej na etapie realizacji.

Program szkolenia zbudowali autorzy wytycznych technicznych DAFA, którzy prezentowali przykłady wykorzystania potencjału z ich zapisów w konkretnych sytuacjach w procesie realizacji inwestycji.

Prelegenci i paneliści (od lewej): Marek Krupa, Monika Hyjek, Piotr O. Korycki, Marta Gołasz, Paweł Fiszer, Paweł Żwirek, Gabriela Przystał, Jan Duliński.

W trakcie panelu dyskusyjnego podjęto rzadko poruszany, choć bardzo istotny temat zmian w dokumentacji projektowej rodzaju wyrobu budowlanego lub jego producenta na etapie realizacji inwestycji oraz konsekwencji tych zmian w kontekście spełnienia wymogów oraz odpowiedzialności stron.

Kliknij i zobacz zdjęcia ze szkolenia: FOTORELACJA

Prezentację wprowadzającą w zakres wytycznych Stowarzyszenia dla projektowania i wznoszenia dachów płaskich i fasad oraz ich znaczenia dla branży budowlanej wygłosił Prezes Stowarzyszenia – Pan mgr inż. Piotr Olgierd Korycki.

mgr inż. Piotr Olgierd Korycki

Prelegent wskazał na realia polskiego rynku w odniesieniu do przepisów techniczno-budowlanych, które są zbyt rzadko aktualizowane w stosunku do tempa rozwoju współczesnego budownictwa i nowych technologii. Ponadto przepisy formułują tylko ogólne wymagania, bez podawania szczegółowych rozwiązań i detali technicznych, które są kluczowe przy projektowaniu i wykonywaniu obiektów budowlanych.

W takich przypadkach z pomocą przychodzą wytyczne DAFA, które stanowią koło ratunkowe i odpowiedź na luki w przepisach, uzupełniając ich zapisy wszędzie tam, gdzie pozostają niekompletne lub zbyt ogólne. Wytyczne DAFA stanowią zatem nie tylko uszczegółowienie przepisów, ale również pomagają w ich interpretacji. Przedstawiają sprawdzone przez praktyków rozwiązania trudnych problemów inżynierskich.

Piotr O. Korycki zaznaczył, że stosowanie wytycznych ma swoje umocowanie w Prawie budowlanym, które zobowiązuje do stosowania w praktyce zasad wiedzy technicznej, przywołując art. 5. 1.  ustawy.

Podkreślił, że zgodnie Prawem budowlanym zasady wiedzy technicznej, obejmujące m. in.  wytyczne stowarzyszeń branżowych powinny być przestrzegane na równi z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych.

Następnie Pan dr inż. Paweł Żwirek omówił temat różnic pomiędzy wytycznymi i normami, dzieląc się swoją ogromną wiedzą w tym zakresie.

dr inż. Paweł Żwirek

Prelegent przybliżył zagadnienia norm w świetle ich rodzajów, sposobu tworzenia, wymogów przestrzegania oraz zrozumiałego czytania.

W swoim wystąpieniu zaznaczył, że mimo, że zasady wiedzy technicznej nie są aktami normatywnymi, to uzyskują one walor prawny ze względu na wskazany art. 5.1. Prawa budowlanego, nakazujący ich stosowanie. Na potwierdzenie tej tezy przywołał konkretne uzasadnienia wyroków sądowych.

W podsumowaniu prezentacji wypunktował główne różnice pomiędzy normami a wytycznymi, podkreślając, że tylko stosowanie zarówno przepisów jaki i wytycznych gwarantuje prawidłowość projektowo – realizacyjną i bezpieczeństwo wznoszonych budynków.

Kolejna prelekcja zarekomendowała „Wytyczne DAFA dla dachów płaskich” jako dokument odwoławczy przy rozstrzyganiu sporów i wydawaniu ekspertyz.

Pani mgr Marta Gołasz z firmy doradztwa technicznego podała przykłady argumentacji, opartej o treści konkretnych zapisów Wytycznych, które doprowadziły do rozstrzygnięcia problematycznych kwestii. Dotyczyły one: zastoin na dachach płaskich, zmiany projektowanej izolacji wodochronnej w odniesieniu do wymagań z Wytycznych oraz nieprawidłowo wykonanych detali jako głównej przyczyny przecieków. W tym przypadku wskazano błędy oraz zalecenia w oparciu o wymogi zapisów Wytycznych, jak również wykorzystano ich detale do opracowania zaleceń napraw mających na celu eliminację źródeł wnikania wody do wnętrza przegrody.

mgr Marta Gołasz

Prelegentka zwróciła uwagę, że Wytyczne zawierają zestaw rysunków najbardziej charakterystycznych detali, stanowiący doskonały punkt odniesienia zarówno dla projektanta jak i wykonawcy dachu oraz spis norm w zakresie robót dekarskich niezbędnych w codziennej pracy na budowie.

Pani mgr inż. Monika Hyjek skoncentrowała uwagę słuchaczy na problematyce przeciwpożarowej w odniesieniu do wytycznych DAFA: „Bezpieczeństwo pożarowe dachów”.

mgr inż. Monika Hyjek

Ekspertka podkreśliła, że publikacja stanowi wyraźny krok w kierunku świadomego projektowania – nawet pozornie drobne odstępstwa od sklasyfikowanych układów mogą zmienić właściwości i klasyfikacje ogniowe całych elementów budowlanych. Opracowanie jest spojrzeniem na problematykę ppoż. pod kątem jednolitych wymogów, zasad doboru materiałów, dobrych praktyk sztuki budowlanej i zaleceń dla wykonawców w ujęciu teoretyczno-praktycznym.

Prelegentka przeanalizowała studium przypadku zmiany przez wykonawcę na etapie budowy producenta lub rodzaju izolacji cieplnej w stosunku do zaprojektowanego przez architekta przekrycia dachu w danej klasie odporności ogniowej. Zmiana ta rodzi pytanie, czy konieczna jest konsultacja z architektem oraz czy można użyć klasyfikacji w zakresie klasy odporności ogniowej dla blachy stosowanej w przekryciach warstwowych jako warstwa nośna? Prelegentka wskazała odpowiedź na te pytania, odwołując się do zapisów z Wytycznych.

 

Kolejny omówiony przez Panią Monikę Hyjek case dotyczył wykorzystania „Katalogu rozwiązań akustycznych” jako pomocnego narzędzia do szybkiego sprawdzenia jakich produktów można użyć przy zmianie producenta płyty warstwowej / kasety ściennej, z zachowaniem tych samych wymagań akustycznych dla ściany zewnętrznej.

Katalog zawiera kilkadziesiąt rozwiązań lekkiej obudowy (konstrukcje ścienne i przekrycia dachowe) wiodących producentów tego typu systemów w Polsce, przebadanych pod względem izolacyjności akustycznej i pochłaniania dźwięku.

Pan mgr inż. Marek Krupa podzielił się własnymi doświadczeniami wykorzystania „Wytycznych oceny lekkich metalowych obudów ścian”, które wyjaśniają zjawiska obserwowane na elewacjach z metalowych elementów cienkościennych oraz proponują kryteria ich odbioru.

mgr inż. Marek Krupa

Prelegent omówił informacje ogólne w zakresie oceny jakości obudowy oraz proponowany schemat obserwacji przy ocenie elewacji z określonej odległości wynoszącej 10 m, oraz pod odpowiednim kątem patrzenia.

Podał przykłady metod szacowania redukcji wartości elewacji dla lekkich konstrukcji metalowych wg metod Aurnhammera oraz metod Oswalda / Abla, omawiając ich kryteria opisane w Wytycznych DAFA.

Po serii wykładów odbył się panel dyskusyjny, moderowany przez dr inż. Pawła Fiszera, stojącego na czele Rady Technicznej Stowarzyszenia i autora programu szkolenia.

Udział w debacie uznanych ekspertów: Pana mgr inż. arch. Jan Duliński (architekt), Pani mgr inż. Monika Hyjek (ekspert ppoż.), Pani mgr inż. Gabriela Przystał (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego), Pana mgr inż. Krzysztof Rogosz (przedstawiciel firmy wykonawczej), Pana dr inż. Paweł Żwirek (konstruktor) zagwarantował wysoki poziom merytoryczny dyskusji i pokazał złożoność problemu zmian w dokumentacji projektowej na etapie realizacji inwestycji.

 


Od lewej: Monika Hyjek, Paweł Fiszer, Jan Duliński

Pani mgr inż. Gabriela Przystał podzieliła się swoim bogatym doświadczeniem, wyjaśniając kim jest projektant i jaka jest jego rola w procesie inwestycyjnym? Dodatkowo wskazała które zmiany w projekcie w ujęciu ustawy Prawo budowlane traktowane są jako istotne i jakie wymogi należy wobec nich spełnić? Wskazała na czym polega naruszenie przepisów prawa budowlanego oraz omówiła procedurę postępowania w przypadku stwierdzenia istotnych odstępstw od warunków pozwolenia na budowę.

Od lewej: Krzysztof Rogosz, Gabriela Przystał, Paweł Żwirek

W opinii uczestników, szkolenie dostarczyło dużą porcję wiedzy i argumentów w powoływaniu się na zapisy wytycznych i uzmysłowiło ich znaczenie w odniesieniu do praktyki realizacyjnej.

Stowarzyszenie DAFA stworzyło po raz kolejny płaszczyznę do rozmów na istotne dla branży tematy dotyczące  jakości, standardów i wytycznych. Następna taka okazja nadarzy się wkrótce w maju podczas dorocznego spotkania wszystkich członków Stowarzyszenia.

 

 

Więcej

Dodano: 03.04.2024

Zaproszenie na XXXVIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXXVIII Ogólnopolskiej Konferencji Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji WPPK-2024, nad którą Stowarzyszenie DAFA objęło Patronat Medialny. Kolejna edycja odbędzie się w terminie 9–12 kwietnia w Wiśle.

XXXVIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji kontynuują kolejny czteroletni cykl dotyczący napraw i wzmocnień konstrukcji, rozpoczęty w 2023 r. Tym razem tematyką WPPK są szeroko rozumiane obiekty budownictwa ogólnego. Jest to powtórzenie tematyki z 2015 r., lecz w znacznie rozszerzonej i uwspółcześnionej formie. W ostatnich latach zaszły bowiem istotne zmiany materiałowe, technologiczne oraz normalizacyjne, a uprawnienia budowlane uzyskało wielu młodych inżynierów niedoświadczonych jeszcze w tematyce napraw i wzmocnień.

Zakres merytoryczny wykładów objął szereg zagadnień związanych z badaniami, obliczeniami i naprawami istniejących konstrukcji i izolacji obiektów budownictwa ogólnego. Wykłady opierają się na najnowszych przepisach normowych. Obejmują również zalecenia norm jeszcze nieopublikowanych, w tym projekty eurokodów obciążeniowych i eurokodu murowego. Wykłady uzupełniono przykładami uszkodzeń, wad i nieprawidłowości oraz skutecznych ich napraw.

Niezmiennym założeniem „Warsztatów” jest dostarczenie uczestnikom nowoczesnej i praktycznej wiedzy, które projektant konstrukcji może wykorzystać podczas oceny stanu technicznego obiektu czy sporządzania projektu budowlanego względnie wykonawczego oraz w czasie prowadzenia nadzoru autorskiego.

Konferencja obejmie ponad 30 wykładów poświęconych zostaną aktualnym problemom napraw i wzmocnień konstrukcji w następujących blokach tematycznych:

 • przepisy prawa i normalizacja,
 • diagnostyka i ocena stanu technicznego istniejących konstrukcji,
 • fizyka budowli, izolacje,
 • analiza obliczeniowa,
 • sposoby napraw i wzmocnienia konstrukcji.

 

KOMUNIKAT NR 1 (WARUNKI UDZIAŁU)

Pobierz program WPPK 2024 

Więcej

Dodano: 07.03.2024

XV edycji konferencji Infrastruktura Polska i Budownictwo pod Patronatem Honorowym DAFA

Zapraszamy Państwa w roli Patrona Honorowego do uczestnictwa w XV edycji konferencji Infrastruktura Polska i Budownictwo, która odbędzie się 19 marca w hotelu Sheraton Grand Warsaw.

Wydarzenie to cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony instytucji publicznych, zarządów generalnych wykonawców, podwykonawców, dostawców materiałów oraz wielu innych firm i stowarzyszeń reprezentujących sektor budownictwa.

Podczas dyskusji panelowych poruszymy zagadnienia związane z prawem zamówień publicznych, inwestycjami w rozwój infrastruktury drogowej, a zwieńczeniem dyskusji panelowych będzie debata liderów branży z przedstawicielami instytucji publicznych.

Gośćmi specjalnymi konferencji będą Pan Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz Pan Grzegorz Dziedzina, p.o. Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

„Okrągły stół polskiego budownictwa – debata liderów branży” będzie jednym z kluczowych momentów tej konferencji, gdzie liderzy branży omówią istotne kwestie dotyczące obecnego stanu i przyszłości polskiego budownictwa oraz infrastruktury.

Diamenty Infrastruktury i Budownictwa

Wydarzeniu towarzyszyć będzie wieczorna gala wręczenia nagród – Diamentów Infrastruktury i Budownictwa, podczas której zostaną wyróżnione firmy, a także realizacje, które zasługują na szczególne uznanie. Nagrody zostały przyznane w 9 kategoriach konkursowych:

 • Realizacja Roku – Budownictwo Kubaturowe
 • Realizacja Roku – Infrastruktura Drogowa
 • Doradca Techniczny Roku
 • Lider Zielonego Budownictwa
 • Doradca Roku
 • Lider Usług Finansowych dla Budownictwa
 • Spółka Kolejowa Roku
 • Spółka Budowlana Roku – Budownictwo Kubaturowe
 • Spółka Budowlana Roku – Budownictwo Infrastrukturalne

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony konferencji, gdzie znajdą Państwo więcej informacji na temat wydarzenia oraz wieczornej gali.

Istnieje również możliwość zakupu biletu na to wydarzenie: KUP BILET

Więcej

Dodano: 29.02.2024

Nowa inicjatywa merytoryczna DAFA – Asekuracja prac na wysokości

Z przyjemnością przedstawiamy nową inicjatywę merytoryczną Stowarzyszenia DAFA, zawiązaną w celu opracowania „Wytycznych oraz dobrych praktyk związanych z asekuracją pracy na wysokości”.

Koncepcji przyświeca intencja, aby bezpieczeństwo pracy na wysokości było wspólnym dobrem, a cała branża spojrzała na temat asekuracji z większą odpowiedzialnością.

Prace będą realizowane w ramach nowopowołanej Grupy Merytorycznej BHP-ASEKURACJA.

Przekazujemy zaproszenie do współpracy od pomysłodawców koncepcji – Pana Leszka Grabowskiego (Alpinex) oraz Pana Marka Sikory (Sundoor):

„Aktualna sytuacja na rynku polskim w zakresie projektowania systemów asekuracyjnych jest nieuregulowana pod kątem prawnym. Stan ten stwarza szerokie pole do powielania błędów i niewłaściwych praktyk w zakresie planowania systemów asekuracji i stosowania produktów, co wpływa negatywnie na poziom bezpieczeństwa pracowników na budowie.

Mamy dziś możliwość podzielić się doświadczeniem i wiedzą oraz realnie wpłynąć na bezpieczeństwo prac na wysokości, które jest nadrzędną wartością dla firm skupionych w Stowarzyszeniu DAFA.

Stworzeniu wytycznych przyświeca idea rozwijania dobrych praktyk i ogólnorozumianego bezpieczeństwa w pracy na wysokości zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji obiektów. Celem jest opracowanie wymogów i zasad planowania asekuracji na obiekcie w nawiązaniu do przepisów i regulacji obowiązujących zarówno wykonawcę jak i ostatecznego użytkownika/administratora obiektu w konsultacji i według zaleceń inwestora.

Wytyczne będą zbiorem przejrzystych danych dla projektantów i użytkowników w zakresie wytycznych ilościowo-metrycznych, zasad doboru urządzeń kotwiczących w odniesieniu do uwarunkowań eksploatacyjnych obiektu, zasad planowania rozmieszczenia rozwiązań tymczasowych dla obiektów będących w trakcie budowy.

Naszym celem jest stosowanie zabezpieczeń o określonych parametrach technicznych i użytkowych, które są poparte badaniami i certyfikatami respektowanymi w Europie i na Świecie oraz zapewniającymi rzeczywiste, a nie tylko zadeklarowane bezpieczeństwo.

Inicjatywę chcielibyśmy rozpocząć od zebrania jak największej grupy firm pracujących w „branży” oraz osób z dużym doświadczeniem w temacie, którym przyświeca myśl rozwijania dobrych praktyk i ogólnorozumianego bezpieczeństwa w pracy na wysokości. W związku z powyższym chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w pracach nad wytycznymi i stworzenia narzędzia pomocnego wszystkim uczestnikom procesu realizacyjnego.

Wytyczne będą wydane pod egidą Stowarzyszenia DAFA, co gwarantuje ich ekspercki i neutralny produktowo charakter.

Zapraszamy do współpracy przy projekcie!”

 

Pierwsze spotkanie nowego zespołu odbyło się w dn. 09 stycznia w Opolu.

W posiedzeniu inauguracyjnym Grupy Merytorycznej BHP-ASEKURACJA uczestniczyli (na zdjęciu od prawej): Jacek Stankiewicz (Ejot), Hubert Ptaszyński (Simpson Strong-Tie Etanco), Sewer Malesiński (Simpson Strong-Tie Etanco), Adam Sijka (CW Lundberg), Conrad Kaliczak (CW Lundberg), Karol Miazio (DAFA– udział online), Marek Sikora (Sundoor), Leszek Grabowski (Alpinex), Karol Pawlik (Klimas), Artur Kocioł (SFS Group), Ewelina Klin (DAFA), Katarzyna Wiktorska (DAFA).

Eksperci dyskutowali nad wizją struktury wytycznych i najważniejszymi zagadnieniami, które powinny się w nich znaleźć.

Ustalono, że w pierwszej kolejności wytyczne skupią się na etapie eksploatacji w obszarze definicji dachu płaskiego, wskażą optymalne zalecenia projektowe dla różnych rodzajów dachów a także, że opracowanie przyjmie w dużej mierze formę graficzną.

Członkowie zespołu wyłonili Koordynatora Grupy, którym został współinicjator koncepcji – Pan Leszek Grabowski.

 

Zapraszamy do podzielenia się swoimi doświadczeniami i przesyłania zgłoszeń do współpracy na adres: biuro@dafa.com.pl

Więcej

Dodano: 20.02.2024

Patronat branżowy nad Rankingiem Budowlana Marka Roku 2024

Stowarzyszenie DAFA objęło Patronatem Branżowym Ranking Budowlana Marka Roku.
Od 2004 ASM Research Solutions Strategy przeprowadza wśród kilku tysięcy firm wykonawczych ogólnopolskie badania, na podstawie których formułuje ranking dla kilkudziesięciu kategorii.

Jakie marki budowlane zyskają renomę fachowców w 2024 roku?
Trwa badanie rynkowe, ranking zostanie ogłoszony w czerwcu!

Fachowcy z całej Polski wskazują najlepsze marki już po raz 20. Lider badań rynku budowlanego – firma ASM Research Solutions Strategy przeprowadza wśród kilku tysięcy firm wykonawczych badanie ankietowe, które ma na celu zweryfikowanie ich opinii na temat produktów i usług. Dzięki temu producenci, dystrybutorzy, generalni wykonawcy oraz media poznają swoją lokatę w branży budowlanej a inwestorzy będą mogli zyskać miarodajne informacje z rynku i wybrać najlepsze produkty do budowy/remontów swoich nieruchomości.

Ranking Budowlana Marka Roku jest jedynym w branży budowlanej rankingiem opartym o niezależne, ogólnopolskie badania rynku. Badaniu podlega ponad 40 kategorii produktowych. Wykonawcy spontanicznie (bez podania listy marek) wskazują marki używane w ciągu danego roku najczęściej oraz te, które wg nich cechują się najwyższą jakością i najlepszą relacją ceny do jakości. Klasyfikowani są również generalni wykonawcy, dystrybutorzy oraz media branżowe. Wskazane przez fachowców marki uhonorowane zostają tytułami Złotej, Srebrnej i Brązowej Budowlanej Marki Roku oraz Wyróżnieniami w poszczególnych kategoriach. Marki, które od lat utrzymują wysoką pozycję na rynku i cieszą się wieloletnim uznaniem fachowców zostają uhonorowane tytułami Złotych, Srebrnych i Brązowych Championów Roku. Oprócz zwycięzców w poszczególnych segmentach produktowych wyłaniani są laureaci Budowlanej Marki Roku w klasyfikacji ogólnej – to marki cieszące się uznaniem wszystkich fachowców i wskazywane przez nich najczęściej.

Dane zebrane w trakcie badania zostają skrupulatnie przeanalizowane i opracowane w formie raportów dla każdej grupy produktowej. Raporty Budowlana Marka Roku 2024 prezentują aktualną klasyfikację opartą o roczny cykl używania produktów. Opracowania te obrazują jakość współpracy producentów z wykonawcami w danym roku. Ta współpraca przekłada się na pozycję marki na rynku, ponieważ znak BMR jest rozpoznawalny wśród fachowców i inwestorów.

39,5% wykonawców poleca produkty nagrodzone tytułem Budowlanej Marki Roku
52,4% wykonawców poleca materiały budowlane przy każdej inwestycji
34,0% wykonawców zawsze przekonuje inwestora do polecanych przez siebie materiałów remontowo-budowlanych
92,0% inwestorów zwraca uwagę na certyfikaty, znaki jakości i nagrody przyznawane materiałom budowlanym przed ich wyborem

 

Ranking Budowlana Marka Roku jest jedynym w Polsce projektem badawczym o tak szerokim zasięgu i niezależnym charakterze opartym o autentyczne wskazania rynku. Publiczne ogłoszenie wyników odbędzie się 5 czerwca 2024 r. podczas uroczystej Gali w hotelu Windsor w Jachrance. Galę poprowadzi Krzysztof Ibisz.

Polakom planującym budowę/remont polecamy śledzenie preferencji aktualnych na rynku i poznania wiarygodnych, cenionych produktów budowlanych. Producentów zapraszamy do wzięcia udziału w Rankingu i weryfikacji pozycji swoich marek, Pełna lista kategorii, regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie https://budowlanamarkaroku.com.

Kontakt w sprawie Rankingu
Joanna Florczak-Czujwid, +48
697 134 770, j.florczak@asmresearch.pl

Więcej

Dodano: 17.02.2024

Plebiscyt Polska Architektura XXL 2023 – Patronat Honorowy DAFA

Plebiscyt Polska Architektura XXL 2023 pod Patronatem Honorowym Stowarzyszenia DAFA– internauci wybrali najlepsze realizacje minionego roku.

Znamy wyniki głosowania internautów szesnastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Publiczność wybrała swoich faworytów z puli ponad 70 realizacji zgłoszonych w trzech kategoriach: kubatura, wnętrza i krajobraz. Zwycięzców głosowania jury oraz zdobywcę nagrody Grand Prix 2023 poznamy na uroczystej Gali, która odbędzie się na przełomie maja i czerwca 2024.

Plebiscyt Polska Architektura XXL jest organizowany od 2008 roku. W tym roku objął swoim zasięgiem kilka tysięcy realizacji na bieżąco relacjonowanych przez cały 2022 rok, na łamach serwisów www.sztuka-architektury.pl, www.sztuka-wnetrza.pl i www.sztuka-krajobrazu.pl. Zgłoszenia do konkursu zbierane były przez styczeń i luty 2024, a głosowanie internautów rozpoczęło się 4 marca 2024 i trwało do 8 kwietnia 2024 roku. W sumie oddano w nim prawie 1400 głosów na 75 realizacji architektonicznych.

 

Jakie realizacje 2023 zdaniem internautów zasłużyły na wyróżnienie?

 

W kategorii obiekty publiczne wygrał Park Nauki Torus w Ciechanowie, rewitalizacja wieży ciśnień wraz z parkiem nauki jest dziełem arch. Jerzego Ebinga.

Ten osobliwy projekt jest de facto przykładem nie tylko unikatowej architektury, ale również przestrzeni użyteczności publicznej w formie parku: gajem brzozowym powstałym z samosiejek na działce oraz bezobsługowych łąk kwietnych wraz z łąką na dysku i atrakcjami wodnymi latem i ślizgawką zimą” – opowiada projektant, podkreślając tym samy, że celem przedsięwzięcia było nie tylko przywrócenie życia niezwykłej budowli, ale także wykreowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej i terenu zielonego.

W kategorii obiekty prywatne wygrał dom Biały dom w Gdańsku, którego autorem jest pracownia SuDe.

Ten dom, wzniesiony na osiedlu domów jednorodzinnych z lat 30-tych, wyznacza nowy standard w architekturze łączącej przeszłość z teraźniejszością. Jego celem było stworzenie przytulnego gniazdka dla czteroosobowej rodziny oraz ich czworonożnego towarzysza, zachowując jednocześnie urokliwą historyczną scenerię. Inspiracją stał się pierwotny dom, który niegdyś stał na tej samej działce.

W kategorii wnętrza publiczne zwyciężyła Biblioteka Nowy Horyzont w Kraśniku autorstwa pracowni GK-Atelier.

Projekt stawia na innowacyjne podejście do przestrzeni czytelniczej. Zainspirowana atmosferą klimatycznych kawiarenek, ta nowoczesna biblioteka ma za zadanie stać się nie tylko miejscem zgromadzenia książek, ale także przestrzenią otwartą, sprzyjającą interakcji społecznej, odpoczynku i pracy zdalnej.

W kategorii wnętrza prywatne zwyciężyły mikroapartamenty na wynajem w kamienicy w Krakowie, zaprojektowane przez pracownię Q+B.Architekci.

W centrum Krakowa, w prawie stuletniej kamienicy, zrealizowano projekt pięciu mikroapartamentów przeznaczonych na wynajem. Inicjatywa ta przekształciła zaniedbaną przestrzeń w funkcjonalne, małe mieszkania, zaprojektowane z myślą o wygodzie i pełnym wykorzystaniu dostępnego metrażu. Projekt charakteryzuje się przemyślanym układem funkcjonalnym oraz spójnym wykorzystaniem kolorystyki. Dominuje tutaj zgaszona jasna zieleń, uzupełniona o biel, naturalne drewno, domieszkę czerni oraz akcenty kolorystyczne.

W kategorii przestrzeń publiczna wygrała rewitalizacja Zalewu Lubianka w Starachowicach, której autorem jest Pracownia Architektoniczna FORMAT.

Architekci wykreowali atrakcyjną przestrzeń publiczną, przyjazną użytkownikom w każdym przedziale wiekowym poprzez optymalne wykorzystanie istniejących walorów krajobrazowych, stworzenie bogatych i zróżnicowanych stref funkcjonalnych oraz zagospodarowanie w różnorodny sposób maksymalnej powierzchni dostępnego terenu.

W kategorii ogrody prywatne wygrał byylinowy ogród w Mrągowie, opracowany wg projektu Marty Nicewicz.

Prywatny ogród w Mrągowie, zaprojektowany przez pasjonatkę ogrodnictwa Martę Nicewicz, znajduje się na działce o powierzchnię ok. 2000 m2. Właścicielka posesji w ostatnich latach zdecydowała się na zlikwidowanie sporej części trawnika i zaaranżowanie w jego miejscu bylinowo-trawiastych nasadzeń, zajmujących 200 m2. Wybór roślin został podyktowany ich odpornością na zmienne warunki atmosferyczne, hydrologiczne i niewielką potrzebę pielęgnacji.

 

Najlepsze projekty Plebiscytu Polska Architektura XXL 2023 będą prezentowane online podczas cyklu prezentacji pt. Finaliści i laureaci Plebiscytu Polska Architektura XXL.

 

Dziękujemy wszystkim za udział w głosowaniu a zwycięzcom gratulujemy!

 

Organizatorem plebiscytu Polska Architektura XXL jest Grupa Sztuka Architektury – grupa wortali tematycznych poświęconych architekturze. Należą do niej wortale sztuka-architektury.pl, sztuka-wnetrza.pl, sztuka-krajonbrazu.pl, e-kwartalnik architektoniczny „Krytyka Architektury” oraz specjalistyczna księgarnia internetowa dla architektów www.ksa24.pl

 

 

Organizator

Grupa Sztuka Architektury

 

Patroni Honorowi

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN, NIAiU, SARP, SAW, TUP, PLGBC, DAFA

 

Patroni Medialni

Rzeczpospolita, rp.pl, WhiteMAD, Nowy Magazyn, Czas na wnętrze, MAGAZIF, Izolacje, Przegląd budowlany, Poinf of Design, terazdom.pl, Informator Teraz Dom, example.pl, archiweb.pl, oknonet.pl, budowa.org, budownictwo.org, nieruchomosci.biz

 

Kontakt prasowy/ Patronat nad Plebiscytem i Galą

Marta Artman
Grupa Sztuka Architektury
mail: marta.artman@sztuka-architektury.pl
mob. 694 383 190

 

Więcej

Dodano: 10.02.2024

Szkolenie – Praktyczne wykorzystanie wytycznych DAFA

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA ma przyjemność zaprosić na szkolenie:
„PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE WYTYCZNYCH DAFA NA BUDOWACH”,
w dniach 14-15 marca w Hotelu Dwór w Tomaszowicach.

 

W ramach studium przypadków, zaprezentowanych przez ekspertów – współautorów publikacji technicznych DAFA
oraz zaproszonych panelistów wskażemy jak skutecznie wykorzystać potencjał zapisów zawartych w publikacjach
technicznych Stowarzyszenia w odniesieniu do konkretnych przykładów z budów.

Fundamentem dyskusji warsztatowych będą opracowane przez DAFA wytyczne i standardy.

Rozwiejemy wątpliwości w zakresie różnić pomiędzy wytycznymi i normami. Program obejmie również panel dyskusyjny dotyczący zmian w dokumentacji projektowej – podejmiemy temat konsekwencji i odpowiedzialności stron.

 PROGRAM:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRELEGENCI/PANELIŚCI:

dr inż. Paweł Fiszer

Absolwent Politechniki Krakowskiej (Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej oraz Wydział Budownictwa Lądowego). Rzeczoznawca ds. konstrukcji metalowych oraz metalowych elewacji dachów i ścian. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z projektowaniem i wykonawstwem lekkich metalowych obudów obiektów budowlanych. Autor publikacji technicznych Stowarzyszenia DAFA, prelegent na szkoleniach dla projektantów, wykonawców i architektów. Autor i współautor artykułów branżowych opisujących problematykę projektowania i wykonania lekkich metalowych obudów ścian i dachów. Członek Założyciel Stowarzyszenia DAFA. Członek Zarządu DAFA w latach 2012 – 2015. Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia DAFA w latach 2006-2012. Moderator Rady Technicznej Stowarzyszenia DAFA.
mgr Marta Gołasz Absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydziału Administracji i Nauk Społecznych. Jako pracownik merytoryczny i Członek Zarządu firmy Roof Consulting Sp. z o. o. łączy wiedzę z dziedziny prawnej z wiedzą techniczną niezbędną do jej codziennego funkcjonowania. Współpracowała przy redagowaniu II Wydania Wytycznych do projektowania dachów z izolacją wodochronną – wytycznych dachów płaskich DAFA.
 

mgr inż. Marta Gotowicka

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Środowiska, specjalizacja Inżynieria Sanitarna i Wodna. Autorka licznych opinii i współautorka ekspertyz w zakresie nieszczelności przegród budowlanych. Współautorka specjalistycznych artykułów w prasie branżowej w zakresie zagadnień związanych z izolacją dachów płaskich. Specjalizuje się w tematyce fizyki budowli ze szczególnym uwzględnieniem modelowania procesu wysychania przegrody i jej właściwości termicznych.
Członek Zarządu firmy ROOF CONSULTING Sp. z o. o., z którą związana jest niemal od początku jej działania.

mgr inż. Monika Hyjek

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo budowli” oraz kursu specjalistów ochrony przeciwpożarowej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Aktywny członek komitetów technicznych PKN, SITP, NizO i MIWO. Pasjonatka życia i bezpieczeństwa. Zawodowo związana z firmą ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. Członek zespołu redakcyjnego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów” i „Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad” Stowarzyszenia DAFA. Członek Organu do rozstrzygania spraw spornych Stowarzyszenia DAFA.

mgr inż. Piotr Olgierd Korycki

Prezes Zarządu Stowarzyszenia DAFA. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Środowiska specjalizacja Budownictwo Hydrotechniczne. Od ponad 20 lat działający w branży lekkich przegród budowlanych w zakresie rozwoju wyrobu budowlanego, wdrożenia do produkcji oraz wprowadzenia do zastosowania w budownictwie. Zawodowo związany od blisko 16 lat z firmą PRUSZYŃSKI Sp. z o.o. jako Pełnomocnik Zarządu d/s Wdrożeń. Autor wielu artykułów w prasie branżowej oraz prezentacji na konferencjach naukowych w kraju i za granicą poświęconych tematyce lekkiej obudowy.

mgr inż. Gabriela Przystał

Mgr inż. środowiska (inżynier budownictwa), absolwentka Politechniki Krakowskiej, Wydział Inżynierii Środowiska, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Pełni funkcję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu, Wiceprzewodnicząca Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie, członek Rady Krajowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (przewodnicząca komisji wnioskowej).
 

dr inż. arch.
Jerzy Wowczak

Architekt, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Doktorat uzyskał w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek organizacji zawodowych: Stowarzyszenie Architektów Polskich, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Izby Architektów RP. Autor ponad 200 projektów architektonicznych, urbanistycznych, krajobrazowych i planistycznych. Laureat konkursów w dziedzinie architektury. Od 1990 r. wraz z żoną Ewą Wowczak prowadzi Autorską Pracownię Projektową.

dr inż. Paweł Żwirek

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, z którą związany jest do chwili obecnej. Adiunkt w Katedrze Konstrukcji Mostowych, Metalowych i Drewnianych. Autor i współautor licznych publikacji. Specjalizuje się w zagadnieniach budownictwa przemysłowego, lekkiej obudowy, teorii niezawodności oraz kształtowania konstrukcji budowlanych. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji konstrukcji budowlanych. Czynny zawodowo projektant. Zawiązany zawodowo z pracownią projektową AKE Studio Sp. z o.o. Sp. k. Członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie. Członek Rady Technicznej Stowarzyszenia DAFA.

 

Po części oficjalnej odbędzie się kolacja sprzyjająca rozmowom i integracji.

Zapraszamy do rejestracji: formularz zgłoszeniowy (kliknij)

Więcej

Dodano: 30.01.2024

Międzynarodowe Targi Enex » Partner Medialny DAFA

Zapraszamy jako Partner Medialny do udziału w 26. edycji Międzynarodowych Targów Energetyki i Elektrotechniki oraz Odnawialnych Źródeł Energii Enex, które odbędą się od 7 do 8 lutego w Targach Kielce.

Nowości z zakresu odnawialnych źródeł energii podczas targów ENEX 2024

Pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, kotły na biomasę, magazyny energii, wiata parkingowa z fotowoltaiką – to część z rozwiązań, które mogą służyć redukcji kosztów, zwiększeniu oszczędności i przyczynić się do podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych w obszarze zielonej energii. Nowości z zakresu odnawialnych źródeł i możliwości wynikające z ich zastosowania prezentowane będą od 7 do 8 lutego na kieleckich targach Enex.

 

 

Wysokie opłaty za energię i ogrzewanie, niska efektywność energetyczna budynków, brak dostępu do nowoczesnych technologii, a także brak świadomości energetycznej to czynniki, które mają istotny wpływ m.in. na komfort życia mieszkańców gospodarstw domowych. Rozwiązaniem takich problemów mogą być inwestycje w odpowiednie systemy i urządzenia.

Hybrydowe pompy ciepła, jednostka klimatyzacji z wbudowanym ekranem umożliwiającym oglądanie telewizji oraz urządzenie w kształcie plecaka do mycia paneli fotowoltaicznych

W trakcie targów Enex, od 7 do 8 lutego w Targach Kielce, podczas największego w Polsce spotkania branży odnawialnych źródeł energii, nie zabraknie prezentacji innowacyjnych technologii z zakresu m.in. pomp ciepła, fotowoltaiki i elektromobilności.

Konferencje i fora na temat pomp ciepła, fotowoltaiki oraz magazynowania energii

Kieleckie targi branży energetycznej to okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń, zdobycia najnowszych informacji oraz identyfikację trendów podczas konferencji i branżowych spotkań. Tradycją Enexu stały się już ogólnopolskie wydarzenia takie jak: Forum Fotowoltaiki i Magazynowania Energii Solar+ poświęcone branży PV, kwestiom związanym z przyszłością fotowoltaiki w Polsce i dynamicznym rozwojem magazynów energii oraz Forum Pomp Ciepła, które będzie okazją do poznania nowości technicznych i produktowych z branży pomp ciepła oraz techniki grzewczej, możliwości dofinansowań na ten rodzaj technologii, a także wymiany doświadczeń branży instalacyjnej. Po raz pierwszy, w trakcie targów zorganizowane zostanie forum Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii – Pesa Smart Energy Forum – spotkanie dla inwestorów w magazyny energii, dystrybutorów, instalatorów oraz wszystkich szukających rzetelnej wiedzy na temat rynku i technologii magazynowania energii.

Widowiskowy turniej dla instalatorów fotowoltaiki, konkursy z cennymi nagrodami, strefa elektromobilności i strefa Youtuberów

W trakcie targów Enex będzie można obejrzeć widowiskowy turniej “Instalator Roku 2024” . Najlepsze firmy fotowoltaiczne w kraju będą walczyły o tytuł Instalatora Roku oraz nagrodę główną – kompletną instalację fotowoltaiczną o mocy 6kW. W innym z konkursów nagrodą główną jest samochód elektryczny.  Fani elektromobilności najnowsze modele aut elektrycznych, hybrydowych, a nawet wodorowych znajdą także w strefie elektromobilności. Chętni będą mogli również skorzystać z jazdy testowej niektórymi z prezentowanych pojazdów. O elektromobilności oraz wszelkich kwestiach dot. odnawialnych źródeł energii będzie można porozmawiać z najbardziej znanymi Youtuberami branży OZE.

Wstęp wolny na targi po zarejestrowaniu: https://www.targikielce.pl/enex/rejestracja-zwiedzajacych-2024

Więcej informacji na stronie: www.targikielce.pl/enex

 

 

 

Więcej

Dodano: 17.01.2024

III Konferencja Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych na Targach BUDMA » Partner Strategiczny DAFA

Stowarzyszenie DAFA w charakterze Partnera Strategicznego zaprasza na III Konferencję Naukowo-Techniczną Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych, która odbędzie się w dn. 31 stycznia – 1 lutego podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2024.

Tematem przewodnim wydarzenia będą: ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW I OCENA RYZYKA W INŻYNIERII POŻAROWEJ.

 

Organizatorzy: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski,

Koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa przy Politechnice Poznańskiej,

Instytut Analizy Konstrukcji oraz Instytut Budownictwa Politechniki Poznańskiej

Partnerzy strategiczni:  

Grupa MTP,

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA

 

Termin: 31 stycznia – 1 lutego 2024 r.
 

Miejsce:

Poznań Congress Center, sala 1 F na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, Poznań, ul. Głogowska 14
Adresaci:
 • architekci, projektanci, konstruktorzy i wykonawcy, firmy związane z bezpieczeństwem pożarowym, ubezpieczyciele,
 • rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • rzeczoznawcy budowlani
 • strażacy PSP, specjaliści i inspektorzy ochrony przeciwpożarowej,
 • pracownicy naukowi, studenci kierunków budownictwo, architektura, inżynieria środowiska i bezpieczeństwo pożarowe.

 

Program konferencji:

DZIEŃ I – 31 STYCZNIA 2024 r., GODZ. 11.00-16.00:

 1. Odstępstwa, procedury, ekspertyzy techniczne – bryg. mgr inż. Karol Mojski, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 2. Aby konstrukcja zachowała nośność przez określony czas – prof. dr hab. inż. Robert Kowalski, Politechnika Warszawska
 3. Rozwiązania zamienne w budynkach zabytkowych – mgr inż. Piotr Smardz, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, SITP
 4. Projektowanie bezpieczeństwa pożarowego – rola projektanta i rzeczoznawcy  – inż. Jacek Podyma, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, SITP
 5. Analiza pracy konstrukcji w pożarze jako element ekspertyzy technicznej – mgr inż. Wojciech Szymkuć, Politechnika Poznańska
 6. Odstępstwa od projektu budowlanego. Rodzaje odstępstw oraz przykłady nieprawidłowości w ich kwalifikacji – mgr inż. Paweł Łukaszewski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, mgr Anna Zakrzyńska, kierownik Oddziału Inspekcji i Kontroli PINB dla Miasta Poznania

DZIEŃ II – 1 LUTEGO 2024 r., GODZ. 11.00-16.00:

 1. Symulacje pożarów jako narzędzie inżynierii pożarowej – możliwości, ograniczenia i wyzwania – dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, prof. ITB
 2. Ocena ryzyka w inżynierii pożarowej – st. bryg. mgr inż. Rafał Szczypta, Zastępca Dyrektora Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
 3. Zagadnienia dotyczące formalizacji i oceny ryzyka: aktywne systemy ppoż. w projektach inwestycyjnych – mgr inż. Tomasz Wiśniewski, biegły sądowy w dziedzinie pożarnictwa, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych, mgr inż. Jan Miodek, biegły z zakresu analityki dowodowej w zakresie techniczno-prawnym procesów inwestycyjnych
 4. Zastosowanie monitoringu rozproszonego opraw oświetlenia awaryjnego w oparciu o system wizualizacji ELVIS – mgr Maciej Nowacki – TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o.
 5. Instalacja fotowoltaiczna – nowe ryzyko dla budynku?  – mgr inż. Monika Hyjek, SITP
 6. Budynki użyteczności publicznej o konstrukcji szkieletowej drewnianej, a ich bezpieczeństwo pożarowe mgr inż. Marcin Paczyński – STEICO CEE Sp. z o.o.
 7. Instalacja sygnalizacji pożarowej i integracja urządzeń przeciwpożarowych jako rozwiązania zamienne – wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów  –  mgr inż. Mariusz Sobecki, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, przewodniczący Rady Naukowo-Technicznej SITP

Konferencja płatna. Uczestnicy konferencji otrzymają bezpłatny bilet wejściowy na targi BUDMA.

Warunki uczestnictwa i formularz rejestracyjny na stronie:  https://www.sitp.poznan.pl/

 

Więcej

Dodano: 10.01.2024

Podsumowanie Targów Dach Forum 2024 » Patronat Medialny DAFA

W dn. 12-13 stycznia pod Patronatem Medialnym Stowarzyszenia DAFA odbyła się w Kielcach trzecia edycja Kongresu i Targów Dekarzy, Blacharzy, Cieśli DACH FORUM, które pobiły wszelkie rekordy frekwencji!
To było prawdziwe święto rzemiosła w Targach Kielce!

Ponad 24 tysiące sprzedanych wejściówek, blisko 150 wystawców, dwa dni wielkich dekarskich emocji i 100% prawdziwego rzemiosła. Tak w wielkim skrócie wyglądał trzeci Kongres i Targi Dekarzy, Blacharzy, Cieśli Dach Forum 2024. Nie zabrakło premierowych produktów, branżowych nowości i całej masy pokazów.

– Tegoroczne spotkanie branży dachowej wygląda bardzo okazale. Wśród 150 wystawców obecni są liderzy rynku pokryć dachowych z ośmiu krajów świata m.in. z Francji, Polski, Czech, Niemiec, Słowenii i Litwy. W programie zaplanowanych jest ponad 20 premier produktowych, wiele merytorycznych wydarzeń, kongresów, finały ogólnopolskich konkursów oraz ciekawych prelekcji. Nie zabraknie również atrakcji dla pań i dzieci – mówił dr Andrzej Mochoń, Prezes Zarządu Targów Kielce podczas oficjalnego otwarcia. W trakcie gali po raz pierwszy wręczono medale i wyróżnienia za produkty i stoiska targowe dla firm prezentujących najnowsze osiągnięcia technologiczne oraz szeroką ofertę produktów i usług.

Ponad 20 premierowych produktów Na Dach Forum w Kielcach

Przez dwa dni zaprezentowano setki, a nawet tysiące produktów i usług, w tym ponad 20 premier. Na tegorocznym Dach Forum pokazano najnowocześniejsze rozwiązania, w tym elementy konstrukcji dachu, czy technologie niezbędne do ich wykorzystania. Targi naprawdę robią wrażenie, a ilość wystawców i zwiedzających sprawiają, że na pewno wrócę tu za rok – mówił jeden z tysięcy dekarzy obecnych na Dach Forum.

 

Dach Forum pełne widowiskowych pokazów i ciekawych prelekcji!

W Strefie Rzemiosła, najwybitniejsi fachowcy z branży dekarskiej, blacharskiej i ciesielskiej prezentowali swoje niezrównane umiejętności. Ważnym punktem styczniowego kongresu były wykłady fachowców i specjalistów od pokryć dachowych. Na scenie głównej przez dwa dni poruszono tematy dotyczące technik pracy, najczęstszych błędów popełnianych na dachach, bezpieczeństwa na dachach, nowoczesnych technologii oraz prawa budowlanego. Eksperci przez dwa dni przekazywali cenne informacje dla dekarzy, blacharzy i cieśli. Wystawę odwiedził m.in.  Bogdan Bosak z Chicago Metal Supply, który opowiedział o historycznych reprodukcjach projektów blacharsko-dekarskich z miedzi w USA. Ponadto na scenie pojawili się inż. Dariusz Nowicki, który wyjaśni kwestię “Komin – czyj Ci on jest?” oraz inż. Krzysztof Patoka.

 

Więcej
Powrót