Dodano: 20.05.2017

Doroczne Spotkanie Stowarzyszenia DAFA

Od jedenastu lat Stowarzyszenie DAFA organizuje wiosną branżowe wydarzenie dla swoich Członków – przedstawicieli firm wykonawczych oraz producentów i dostawców materiałów na dachy płaskie i fasady. Tegoroczne spotkanie odbyło się w dn. 18-19 maja w Kielcach.

Doroczne Spotkanie DAFA było okazją do podsumowania roku w ramach Walnego Zebrania oraz stanowiło unikalną na polskim rynku platformę bezpośredniej komunikacji i wymiany doświadczeń pomiędzy wykonawcami oraz producentami.
Obrady poprowadzili mec. Aldona Pietrzak oraz mec. Maciej Boryczko z blisko współpracującej z DAFA kancelarii Gessel.
Uroczystego otwarcia dokonał Prezes Zarządu Witold Okoński, który powitał ponad 150 zgromadzonych Gości.

 Prezes Witold Okoński

Optymistyczne informacje przekazane przez Prezesa DAFA dotyczyły m.in. rosnącej liczby członków, rozszerzenia współpracy z opiniotwórczymi organizacjami branżowymi w Europie (IFBS, IFD, FLL, FBB), oraz kolejnych zrealizowanych projektów w ramach merytorycznej działalności Stowarzyszenia. DAFA jest cenione za doświadczenie i przekazywaną wiedzę wypracowaną w ramach Grup Merytorycznych, standaryzujących i wytyczających jakość dla budownictwa – głos zabrali zatem reprezentanci tych gremiów podsumowując efekty ich prac.

Paweł Fiszer omówił działania Grupy LEKKA OBUDOWA, która wydała publikację „Wytyczne projektowania i wykonania lekkich metalowych obudów ścian i dachów”. Publikacja powstała pod redakcją: Wiesława Dybała, Pawła Fiszera i Michała Wilka przy dużym zaangażowaniu ekspertów wywodzących się z firm członkowskich Stowarzyszenia. Wytyczne mają na celu kształtowanie najlepszych praktyk i doskonalenie jakości polskiego budownictwa. Stanowią cenną syntezę praktyki i podstaw projektowych w obrębie ścian, dachów i stropów z metalowych blach fałdowych. Koordynator zwrócił uwagę, że „Wytyczne…” obejmują zakres nieuregulowany nigdzie indziej jak np. prawidłowe wykonanie tarcz usztywniających, czy kwestie związane z uziemieniem lekkiej obudowy.

 Paweł Fiszer

Krzysztof Bagiński i Monika Hyjek podsumowali aktywność GM PPOŻ. obejmującą półtoraroczną pracę nad Wytycznymi „DAFA PPOŻ. 1.01 Bezpieczeństwo pożarowe dachów”. Członkowie Zespołu Redakcyjnego zaznaczyli, że zapewnienie wysokich standardów przeciwpożarowych stanowi dziś filar nowoczesnego i bezpiecznego budownictwa. Praktyczne wytyczne określają jednolite wymogi z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, zasady doboru materiałów, dobre praktyki sztuki budowlanej i zalecenia dla wykonawców. Wydanie Wytycznych planowane jest w lipcu br.

 Monika Hyjek, Krzysztof Bagiński

Nie tylko ogień, ale i dźwięk otaczają nas na co dzień, stąd Piotr Olgierd Korycki skoncentrował uwagę słuchaczy na działalności GM AKUSTYKA. Zaprezentował dotychczasowe efekty działań, obejmujące wydanie dwóch edycji katalogu prezentującego przebadane rozwiązania akustyczne Członków DAFA. Publikacja „DAFA A 2.01 Katalog rozwiązań akustycznych – wydanie II” stanowi kontynuację prac grupy której idea zakłada przełamanie granic między konkurencją i stworzenie wspólnego narzędzia dla branży.

Piotr Olgierd Korycki

Michał Wilk zrelacjonował zorganizowane w ramach ZESPOŁU PROJEKTOWEGO DAFA spotkanie poświęcone projektowaniu warstwy nośnej dachu. Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję wykorzystać w praktyce zdobyte wiadomości w trakcie rozwiązywania przykładu liczbowego. Zwrócił uwagę słuchaczy na coraz trudniejsze problemy związane z lekką obudową w części statyczno-wytrzymałościowej.

 Michał Wilk

Adam Krzanik podsumował dwa ubiegłoroczne Panele Dyskusyjne w Falentach i we Wrocławiu, które miały na celu umocnienie pozycji negocjacyjnej firm wykonawczych w kontekście zasad zawierania umów, analizy niekorzystnych zapisów umownych, rozłożenia odpowiedzialności stron. Zaprosił do udziału w kolejnym szkoleniu we wrześniu, którego celem będzie opanowanie sztuki negocjacji na bazie przygotowanych Ogólnych Warunków Realizacji Kontraktu.

 Adam Krzanik

Mariusz Pawlak podsumował wielopłaszczyznową działalność edukacyjną organizacji, której esencją, obok promocji własnych wydawnictw, są organizowane przez Stowarzyszenie wydarzenia środowiskowe – szczególnie ważne, z uwagi na ich wysoki walor naukowy. W ubiegłym roku DAFA po raz drugi podjęła temat zielonych dachów i ścian uwzględniając część praktyczną w ramach „Forum zielonej infrastruktury DAFA” oraz organizując konferencję „Dachy zielone – ich walory ekologiczne i wykorzystanie w infrastrukturze miasta”. W 2017 r. Stowarzyszenie wracając do korzeni zaprosiło słuchaczy do udziału w wydarzeniu pt. „DAchy i FAsady – projektowanie i wykonanie lekkiej obudowy.”

 Mariusz Pawlak

Katarzyna Wiktorska i Ewelina Klin podkreśliły, że marka DAFA została zbudowana nie poprzez kosztowną reklamę, ale poprzez myśl techniczną, którą DAFA dzieli się m.in. w ramach licznych wydarzeń branżowych oraz eventów pod patronatem organizacji. Prelegentki podsumowały liczne prelekcje ekspertów DAFA na konferencjach. Zwróciły też uwagę na szeroki zasięg kampanii: „Wybierz firmę z Certyfikatem DAFA”, na którą złożyły się: artykuły w prasie fachowej; informacje na portalach branżowych, na FB oraz Newslettery. Z Kampanią powiązane jest wydanie Katalogu Członków DAFA – praktycznego narzędzia, które ułatwi wybór firm w procesie ofertowania. Zwróciły uwagę, że Stowarzyszenie występowało w roli eksperta w wielu cenionych pozycjach prasy branżowej.

 od lewej: Katarzyna Wiktorska, Ewelina Klin

Na zakończenie Walnego Zebrania Prezes podkreślił, że DAFA nie stoi w miejscu a nowe inicjatywy i zaangażowanie ze strony reprezentantów firm członkowskich przynoszą widoczne efekty dla całego środowiska dachowego.

Następnym punktem programu były prezentacje sponsorów, przedstawione przez reprezentantów firm: Piotr Olgierd Korycki – Blachy Pruszyński; Beata Buczkowska – SaarGummi Construction; Jakub Sąsiadek – BASF Polska.

Podczas wieczoru zagościł prawdziwie hawajski klimat, a goście oddali się wspaniałej zabawie i poczuli atmosferę zbliżających się wakacji.

Już za rok kolejna odsłona tego wyjątkowego spotkania, miejmy nadzieję równie pomyślnego i efektywnego dla Stowarzyszenia DAFA jak minione!

 

Więcej

Dodano: 20.04.2017

Kolejne szkolenie DAFA – VAT – w świetle zmian obowiązujących od 01 stycznia 2017 r

W dn. 20 kwietnia w Warszawie miało miejsce kolejne spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie DAFA we współpracy z Kancelarią GESSEL poświęcone zmianom podatku VAT od stycznia br.

W dn. 20 kwietnia w Warszawie miało miejsce kolejne spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie DAFA we współpracy z Kancelarią GESSEL poświęcone zmianom podatku VAT od stycznia br.

Na wstępie Pani Mecenas Aldona Pietrzak poinformowała uczestników, że celem szkolenia jest pomoc firmom w szybkim dostosowaniu się do dynamicznych zmian w prawie podatkowym.

Prelekcję prowadziła Pani Mecenas Katarzyna Kollar-Ryszard, radca prawny i doradca podatkowy Kancelarii GESSEL.

W warsztatach uczestniczyły 23 osoby z 12 firm członkowskich DAFA.

Podczas spotkania poruszono problematykę rozliczeń podatku VAT w branży budowlanej, które obowiązują od 1 stycznia 2017 r. oraz omówiono problemy związane z usługami kompleksowymi i mieszanymi. Kluczowe dla uczestników okazały się zagadnienia dotyczące kompleksowości usług oraz traktowania danej transakcji jako dostawa towarów lub świadczenie usług.

W trakcie spotkania omówiono także zsady rozliczeń uczestników konsorcjum na gruncie ustawy VAT, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych zaprezentowanych przez Ministerstwo Finansów Objaśnieniach z dnia 17 marca 2017 r.

 

Więcej

Dodano: 19.04.2017

Nowa inicjatywa DAFA

Stowarzyszenie rozpoczyna prace nad Wytycznymi do odbiorów dachów i ścian.

W tym celu DAFA powoła Grupę Merytoryczną złożoną z reprezentantów firm wykonawczych i producentów oraz ekspertów.

Opracowanie o charakterze elementarza dot. standardu odbiorów będzie miało charakter ogólny i neutralny – poruszy kwestie takie jak np. zastoiny, z odniesieniem do wytycznych DAFA.

Więcej

Dodano: 28.03.2017

Nowe wytyczne DAFA dla lekkiej obudowy

Stowarzyszenie DAFA wydało „DAFA ID 1.00 Wytyczne projektowania i wykonania lekkich metalowych obudów ścian i dachów”.

Wytyczne są pierwszą częścią praktycznego podręcznika, którego zadaniem jest kształtowanie najlepszych praktyk i doskonalenie jakości polskiego budownictwa. Stanowią cenną syntezę praktyki i podstaw projektowych w obrębie ścian, dachów i stropów z metalowych blach fałdowych.

Publikacja jest opracowaniem porządkującym i systematyzującym nazewnictwo, zawierającym poprawne rozwiązania techniczne dla najczęściej występujących przypadków, które powinny gwarantować długotrwałe użytkowanie ścian i dachów lekkiej obudowy. Jest kompleksowym opracowaniem, stanowiącym „elementarz” projektanta i rzemieślnika tej branży.

Intencją Stowarzyszenia DAFA było, aby z „Wytycznych …” korzystali w trakcie procesu budowlanego projektanci, architekci, konstruktorzy, wykonawcy robót montażowych oraz specjaliści prowadzący i kontrolujący budowy. Opracowanie przeznaczone jest także dla inwestorów, użytkowników, rzeczoznawców oraz ekspertów opiniujących projekty i wykonawstwo.

Zakres opracowania został przyjęty zgodnie z przetłumaczoną na język polski źródłową publikacją „IFBS Fachregeln des Metalleichtbaus – Planung und Ausführung” Międzynarodowego Zrzeszenia Lekkiego Budownictwa Metalowego IFBS. Opracowanie zostało poszerzone o obowiązujące w Polsce szczegółowe dane (m.in. normy, przepisy, wytyczne).

Wytyczne opracowane zostały w Grupie Merytorycznej LEKKA OBUDOWA pod redakcją: Wiesława Dybała, Pawła Fiszera i Michała Wilka przy dużym zaangażowaniu ekspertów wywodzących się z firm członkowskich Stowarzyszenia.

Dziękujemy członkom GM LEKKA OBUDOWA za wsparcie merytoryczne oraz uczestnictwo w licznych spotkaniach roboczych, m.in: Marianowi Bober, Waldemarowi Gaca, Markowi Krupie, Cezaremu Lupak, Mariuszowi Pawlakowi, Romanowi Węglarz, Monice Wójcik, Tadeuszowi Zielke. Dziękujemy również za konsultacje techniczne Christianowi Bartylli z IFBS.

Wyrazy wdzięczności kierujemy na ręce ekspertów współpracujących przy opracowaniu poszczególnych rozdziałów publikacji:
• reprezentanta Grupy Merytorycznej AKUSTYKA – Marka Niemasa;
• członków Grupy Merytorycznej BHP – Magdaleny Łyp i Tomasza Wydra;
• członków Grupy Merytorycznej PPOŻ., w szczególności Marii Dreger i Moniki Hyjek;
• członków Grupy Merytorycznej TECHNIKA MOCOWAŃ – Mariana Bober i Mariusza Pawlak;
• Krzysztofa Wincencika (Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Kraków).

Stowarzyszenie DAFA żywi nadzieję, że wykorzystanie w praktyce wiedzy zawartej w publikacji będzie miało wpływ na poprawę jakości projektowania i wykonania lekkich metalowych obudów ścian i dachów.

Wytyczne są do nabycia w wersji książkowej i elektronicznej w Księgarni Technicznej DAFA.

 

Więcej

Dodano: 21.03.2017

Wniosek DAFA do Ministerstwa Finansów

Choć od wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy o VAT minęły już niemal trzy miesiące to liczne problemy i wątpliwości interpretacyjne związane z wprowadzonymi zmianami trwają nadal.

Dlatego Stowarzyszenie DAFA działając w imieniu firm członkowskich oraz w interesie publicznym wystosowało wniosek do Ministerstwa Finansów podejmując tym samym próbę oddziaływania na zapisy, które zafundowały firmom budowlanym podatkową rewolucję.

Mając na uwadze interesy swoich członków Stowarzyszenie wniosło o podjęcie działań, które doprowadzą do zmian legislacyjnych w zakresie sprecyzowania zasad rozliczania podatku VAT dla usług budowlanych.

W sposób szczególny DAFA zwróciło uwagę na ryzyko zaburzenia płynności finansowej podwykonawców, związane z oczekiwaniem na zwrot VAT z Urzędu Skarbowego od faktur zakupowych.

Stowarzyszenie planuje zorganizować dla swoich członków kolejne szkolenie poświęcone tej problematyce przy wsparciu Kancelarii Gessel w Warszawie.

Pełna treść Wniosku – POBIERZ

Więcej

Dodano: 20.03.2017

Nagrody plebiscytu Polska Architektura 2016 pod Honorowym Patronatem DAFA rozdane

20 marca 2017 roku w gościnnych progach Centrum Łowicka w Warszawie odbyła się gala wręczenia nagród plebiscytu Polska Architektura XXL 2016. Przy sali pełnej widzów swoje nagrody odebrali autorzy najlepszych kubatur, wnętrz oraz założeń krajobrazowych.

Polska Architektura XXL – to organizowany od dziewięciu lat konkurs, podsumowujący dokonania polskich architektów w danym roku. W trzech kategoriach – kubatura, wnętrza i krajobraz – swoje nagrody przyznają tu zarówno internauci, jak i profesjonalne jury. Gala, odbywająca się po zakończeniu głosowania ma służy nie tylko wręczeniu nagród wszystkim laureatom, ale jest też doskonałym miejscem spotkania się profesjonalistów, wymiany myśli i doświadczeń w gronie pasjonatów i praktyków architektury.

Polska Architektura XXL 2016 została podsumowana 20 marca 2017 roku. W Centrum Łowicka w Warszawie odbyła się gala, podczas której nagrody przyznane i przez internautów, i przez jury odebrali najzdolniejsi polscy projektanci. Niektóre wyniki nie były niespodzianką, bo głosowanie internautów było znane czytelnikom stron Sztuka-Architektury.pl, Sztuka-Wnetrza.pl i Sztuka-Krajobrazu.pl, emocje wywoływał dopiero podczas gali ogłoszony werdykt jury. Niecierpliwie czekano także na ogłoszenie zdobywcy Grand Prix.

I tak, w kategorii „Kubatura” w opinii internautów najciekawszym obiektem mieszkalnym okazał się dom jednorodzinny na Jagodnie, projektu P33 Pracownia Projektowa Aleksandra Doniec, zaś najlepszym budynkiem użyteczności publicznej – hotel Szuflandia projektu BRANDYS DESIGN. Wśród wnętrz mieszkalnych za najlepsze internauci uznali projekt „Czarno/białe” autorstwa Biura Architektonicznego BAAR. Najlepszym wnętrzem publicznym okrzyknęli Hotel Almond Business & SPA projektu biura Ideograf. W kategorii „Krajobraz” według użytkowników internetu za nagrodę założyły „Ogród na kole” biura 7 dla ogrodu (jako przestrzeń prywatna) oraz „Przestrzeń publiczna miasta Turku” autorstwa biura Zielona Przestrzeń (jako realizacja publiczna).

Kolejne wręczane nagrody podczas gali poprzetykane były wystąpieniami, które z jednej strony miały studzić emocje, z drugiej – poszerzać wiedzę lub dostarczać tematów do dyskusji. Program komputerowy do projektowania Vectorworks® (CAD-BIM- parametryzacja – VR-PointCloud) zaprezentował Robert Szczepaniak z firmy Design Express Poland. Prezentację pt. „Flash&DQ by Lug Light Factory – nowy wymiar oświetlenia na podstawie wybranych aranżacji” przedstawiła arch. Ewa Kaszuba-Nawrocka, a arch. Paweł Kmiecik uzupełnił wykładem „Lug Light Form – projektowanie oświetlenia a technologia BIM”. Dla przeciwwagi wśród profesjonalnych prezentacji dla architektów krótki wykład na temat tegorocznych laureatów Nagrody Priztkera, czyli katalońskiej pracowni RCR Arquitectas zaprezentowała Anna Cymer.

Nagrody w plebiscycie Polska Architektura XXL – 2016 przyznało jury, złożone z laureatów wszystkich poprzednich edycji. W tym roku zdecydowali, że: najlepszą kubaturą prywatną w 2016 roku był dom Arka Koniecznego, zaprojektowany przez Roberta Koniecznego i jego biuro KWK Promes. Najlepszą realizacją użyteczności publicznej uznano natomiast dzieło pracowni JEMS Architekci – Halę Koszyki w Warszawie.

Wśród nominowanych do nagrody wnętrz jurorzy wybrali najlepsze wnętrze prywatne – apartament w Poznaniu projektu PL.architekci oraz wnętrze publiczne: klubokawiarnię i bufet w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, zaprojektowane przez biuro Marta Koniczuk Pracownia Architektury Wnętrz.

Najlepszą realizacją krajobrazową 2016 roku jury wybrało „Minimalistyczny ogród na poziomach” autorstwa Gabrieli Kijewicz (ogród prywatny) oraz kapliczkę w Bronowicach, zaprojektowaną przez Medusa Group (jako realizację publiczną).

Wisienką na torcie było wręczenie Grand Prix: główną nagrodę plebiscytu Polska Architektura XXL 2016 otrzymał Robert Konieczny za swój dom Arka Koniecznego, zbudowany w Brennej przy współpracy z jego pracownią KWK Promes.

Po uroczystym wręczeniu wszystkich nagród uczestnicy wydarzenia mogli wymienić opinie na temat nagrodzonych i nie dostrzeżonych obiektów podczas bankietu, któremu towarzyszyła wystawa, prezentująca wszystkie docenione w plebiscycie Polska Architektura XXL 2016 realizacje.

Do 4 kwietnia można w warszawskim Centrum Łowicka oglądać wystawę z najlepszymi realizacjami 2016 roku. Potem wystawa rusza w Polskę. Kolejne miasta prezentacji na wiosnę 2017 roku to Poznań – 20-27 kwietnia 2017 School of Form i Katowice, 15 -25 maja Politechnika Śląska w Gliwicach. Na jesieni 2017 roku wystawa odwiedzi jeszcze Kraków, Gdańsk, Łodź i Wrocław.

Organizatorem plebiscytu Polska Architektura XXL jest Grupa Sztuka Architektury – grupa wortali tematycznych poświęconych architekturze. Należą do niej wortale sztuka-architektury.pl, sztuka-wnetrza.pl, sztuka-krajonbrazu.pl, e-kwartalnik architektoniczny „Krytyka Architektury” oraz specjalistyczna księgarnia internetowa dla architektów www.ksa24.pl.

Laureaci nagród: Robert Konieczny KWK Promes, laureat Grand Prix za Arkę Koniecznego i Łukasz Brandys z pracowni Brandys Design, laureat nagrody w kategorii Kubatura Obiekty publiczne za Szuflandię

Arka Koniecznego, budynek wyróżniony nagrodą Grand Prix Plebiscytu Polska Architektura 2016 oraz laureat Plebiscytu Polska Architektura 2016 w kategorii kubatura obiekty prywatne w głosowaniu Jury

Arka Koniecznego zwieńczona jest dwuspadowym dachem, a kształtem przypomina tradycyjny dom-stodołę. Taką formę narzuciły zapisy planu miejscowego, ale architekt respektując je stworzył i tak budynek o wyjątkowo oryginalnej formie. Niezwykłym pomysłem było choćby zastosowanie „drugiego dachu” – nie na szczycie domu, a pod jego posadzką. Dzięki temu konstrukcja domu jest sztywniejsza, ale sama była wydaje się lżejsza. Nie mniej odważnym gestem było sięgnięcie po rzadko widywany w górach materiał: surowy, szary beton.

Arka Koniecznego w Brennej nie tylko niezwykle wygląda, odznacza się też nietypową koncepcją projektową: dom stoi na trzech wbitych w ziemię palach i ziemi dotyka tylko jednym rogiem. Dzięki temu posadowiony na zboczu góry nie stanowi przeszkody dla płynącej w dół po deszczu wody.

Jems Architekci, zwycięzcy Plebiscytu Polska Architektura 2016 w kategorii kubatura, obiekty publiczne w głosowaniu Jury za warszawską Halę Koszyki. Nagrodę odbierają Jerzy Szczepanik Dzikowski i Mateusz Świętorzecki – szef projektu.

Hala Koszyki została rozebrana w 2006 roku. Jakiś czas później nieistniejący gmach zmienił właściciela, a projekt odtworzenia zabytkowej części hali oraz rozbudowy jej bocznych skrzydeł powierzono pracowni JEMS Architekci. Zrekonstruowano pierwotną, charakterystyczną bryłę Hali. Odtworzony został jej układ, rytm, kubatura oraz wszystkie, nawet najdrobniejsze, oryginalne elementy które udało się uratować. Te które w minionych latach bezpowrotnie przepadły zostały odtworzone. Spełnione zostały wszystkie wymogi i zalecenia określone przez Stołecznego Konserwatora Zabytków. hala została rozbudowana o dwa nowe skrzydła, mieszczące biura. JEMS Architekci nadali im minimalistyczną formę surowych kamiennych brył, przebitych rytmem wąskich, pionowych okien.

Hotel Szuflandia autorstwa biura Brandys Design. Laureat Plebiscytu Polska Architektura 2016 w kategorii kubatura obiekty publiczne w głosowaniu publiczności

Szuflandia – to hotel, oferujący możliwość wypoczynku w malowniczym miejscu. Przy czym atrakcyjna lokalizacja – to nie jedyny walor tego miejsca. Jest nim także oryginalna architektura, opracowana przez zespół pracowni Brandys Design. Skomponowane z poprzesuwanych względem siebie drewnianych kubików szybko nasuwają skojarzenia z powysuwanymi w nieładzie szufladami. Ale ta forma nie jest tylko efektownym pomysłem. Dzięki niej każdy apartament można było wyposażyć w podwieszają sypialnię. A dzięki przeszkleniu jednej ze ścian każdego kubika owe wiszące sypialnie zapewniają zarówno dostęp światła, jak i fantastyczny widok na okolicę.

Dom jednorodzinny na Jagodnie autorstwa biura Aleksandra Doniec, P33 Pracownia Projektowa Aleksandra Doniec. Laureat Plebiscytu Polska Architektura 2016 w kategorii kubatura, obiekty prywatne w głosowaniu publiczności.

Dom jednorodzinny przy ulicy Sygnałowej otrzymał formę wygradzającą go od otoczenia i tworzącą intymną przestrzeń tylko dla mieszkańców. Architektka sięgnęła po proste i nowoczesne formy oraz naturalne materiały. Głównymi budulcami domu jest drewno i czarna cegła klinkierowa. Drewniana elewacja parteru płynnie przechodzi w parawan, wygradzający dom od ulicy i osłaniający mieszkańców przed wzrokiem przechodniów. Dom ma dwie kondygnacje i płaski dach. Bryłę skomponowano w dwóch części: większego parteru i mniejszego segmentu pietra

Wnętrza

Klubokawiarnia i bufet w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim autorstwa biura Marta Koniczuk Pracownia Architektury Wnętrz zaliczyła zwycięstwo w Plebiscycie Polska Architektura 2016 w kategorii wnętrza publiczne w głosowaniu jury. Projekt wnętrza nawiązuje do motywu spektaklu podszytego “techniczną maszynerią” sceny oraz do kontekstu renesansowego Gdańska. Są to wnętrza pełne zmysłowych doznań.

Marta Koniczuk odbiera nagrodę z rąk ubiegłorocznej laureatki plebiscytu, Pani Ewy Potorskiej z biura Coco Projektowanie Wnętrz oraz Ewy Kaszuba Nawrockiej z firmy Flash&DQ.

Apartament autorstwa biura Pl Architekci zwyciężył w Plebiscycie Polskie Wnętrze 2016 w kategorii wnętrza prywatne w głosowaniu jury.

Punktem wyjścia do stworzenia projektu wnętrza apartamentu w Poznaniu była kolekcja obrazów, antycznych mebli i bogaty księgozbiór, które inwestorka chciała umieścić w nowym mieszkaniu. Księgozbiór został zamknięty w ramach dwustronnych regałów, które jednocześnie wyznaczają ciąg komunikacyjny. W regałach ukryte są również kominek i telewizor.

PL architekci czyli Katarzyna Cynka i Bartłomiej Bajon odbierają nagrodę jury za najlepsze wnętrze w plebiscycie Polskie Wnętrze 2016

Głosowanie internautów w plebiscycie Polskie Wnętrze 2016 w kategorii wnętrza publiczne wygrał Hotel Almond Business & Spa w Gdańsku projektu biura Ideograf.

Zlokalizowany w wyjątkowym miejscu jakim jest Stare Miasto w Gdańsku, Hotel Almond łączy w sobie funkcje hotelu, restauracji oraz kompleksuspa&wellness.Powstał w miejscu budynku dawnej pralni garnizonowej przekształconej następnie w fabrykę kakao i marcepanu. W projekcie znajdują się liczne nawiązania do historii miejsca.

Pani Adriana Bielenik z biura ideograf odbiera nagrodę z rąk Pani Ewy Potorskiej z biura Coco Projektowanie Wnętrz oraz Pani Małgorzaty Wardecka-Tuliszka z firmy Vank.

W głosowanie internautów w plebiscycie Polskie Wnętrze 2016 w kategorii wnętrza prywatne wygrał zrealizowany projekt mieszkania “Czarno – biale” autorstwa biura architektonicznego Baar. Założeniem projektu było stworzenie apartamentu, który byłby namiastką domu jednorodzinnego przy jednoczesnym zachowaniu zalet wynikających z posiadania własnego M. Projekt zakładał stworzenie apartamentu na wzór holenderskich mieszkań dwukondygnacyjnych. Zrezygnowano w nim z klasycznego układu, w którym część dzienna jest na parterze a nocna na piętrze. Wejście do apartamentu prowadzi z kondygnacji wyższej, bezpośrednio do części prywatnej, obejmującej pokój dzienny, nocny i domowe biuro. Dopełnieniem podziałów: strefowego i funkcjonalnego jest strukturalna kompozycja przestrzeni, odzwierciedlona poprzez kontrastowe zestawienie materiałów wykończenia wnętrz.

Nagrodę odbiera Adam Radzimski, założyciel pracowni BAAR Architekci.

Krajobraz

Najlepszą realizacją krajobrazową w kategorii ogród prywatny jury wybrało „Minimalistyczny ogród na poziomach” autorstwa Gabrieli Kijewicz. Celem projektu było wyizolowanie terenu od przyległej ruchliwej drogi oraz uciążliwego sąsiedztwa. Ogród jest nowoczesny i minimalistyczny. Koresponduje z bryłą i charakterem domu. Główną oś nasadzeń stanowią żywopłoty cięte z cisa, oraz brzozy pożyteczne w odmianie Doorenbos. Dodatkowo wprowadzono trawy –mis kanty, rozplenicie i trzcinniki, oraz byliny kwitnące cały sezon w odcieniach bieli i fioletów.

Za najlepszą realizację krajobrazową o charakterze publicznym została z kolei uznana Kapliczka w Bronowicach autorstwa Medusa Group. Bryła kapliczki zamknięta została w pionowo ustawionym prostopadłościanie wydrążonym od wnętrza. Zwieńczenie w postaci pełnego dachu „spływające” pionowymi elementami na ziemię przywodzi na myśl krasowe formy jaskiń dające schronienie pierwszym chrześcijanom. Zewnętrzna skorupa przybrała formę kwadratowych profilistalowych wykończonych powłoką ochronną przypominającą rdzę.

W kategorii „Krajobraz” przestrzeń prywatna według użytkowników internetu na nagrodę zasłużył „Ogród na kole” biura 7 dla ogrodu. Idea tego ogrodu opiera się na odwzorowaniu okręgu i podziału przestrzeni na dwie części – dziką, swobodną – prawa strona oraz bardziej uporządkowaną, syntetyczną – lewa strona. Jego główną atrakcję stanowi zespół trzech zbiorników przelewowych wykonanych z betonu architektonicznego.

Nagrodę odbierają Agata Niedziałek oraz Mateusz Dobbek z pracowni “7 dla ogrodu”

W kategorii przestrzeń publiczna zdaniem internautów zwyciężyła „Przestrzeń publiczna miasta Turku” autorstwa biura Zielona Przestrzeń. Zieleń znajduje się przy salonie optycznym w centrum miasta Turku. Głównym celem projektowanej zieleni było podkreślenie nowoczesnych linii budynku. Zieleń otacza budynek z 2 stron, północnej(wejście główne), zachodniej (“mini bulwar”).

Nagrodę odbiera Pan Krzysztof Nowicki – biuro “Zielona przestrzeń”

Więcej

Dodano: 14.03.2017

DAFA wspiera ideowo Konferencję Politechniki Wrocławskiej KONSTRUKTOR 2017

Stowarzyszenie DAFA udzieliło wsparcia ideowego Konferencji Politechniki Wrocławskiej Konstruktor 2017

Konferencja dla studentów i doktorantów z całej Polski odbędzie się w Szklarskiej Porębie w dn. 17-19.03.2017 r.

Stowarzyszenie DAFA przekazało pulę publikacji technicznych na nagrody w konkursie artykułów. Zwycięzcy otrzymają: „Wytyczne projektowania i wykonania lekkich metalowych obudów ścian i dachów”.

Wszystkim uczestnikom zostanie przekazany folder DAFA z pełną listą publikacji oraz firm członkowskich.

 

Więcej

Dodano: 28.02.2017

RELACJA Z VII KONFERENCJI STOWARZYSZENIA DAFA

Podczas tegorocznych targów Budma dnia 08 lutego w Poznaniu mieliśmy niebywałą przyjemność zorganizować siódmą Konferencję „DAchy i FAsady – Projektowanie i wykonanie lekkiej obudowy”.

Zaproponowany przez nas program cieszył się dużym zainteresowaniem branży budowlanej i przełożył się na 150 -osobową frekwencję uczestników, reprezentujących największe biura projektowe, architektów, wykonawców budowlanych, producentów oraz grupę deweloperów i inwestorów z całej Polski. Nie zabrakło również reprezentantów instytucji oraz mediów branżowych.

Konferencję uroczyście zainaugurował Pan Mariusz Pawlak, witając jej gości i patronów – m.in. przedstawicieli Międzynarodowego Zrzeszenia Lekkiego Budownictwa Metalowego IFBS, Izby Projektowania Budowlanego, Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych i Polskiej Unii Dystrybutorów Stali.

Do współpracy przy wydarzeniu zaproszono Sekretarza Generalnego IFBS i PPA-Europe – dr inż. Ralfa Podleschnego oraz ekspertów związanych z lekką obudową, wywodzących się ze Stowarzyszenia DAFA.

Moderator podkreślił, że konferencja jest okazją do zaprezentowania premierowo najnowszej publikacji Stowarzyszenia: „Wytycznych projektowania i wykonania lekkich metalowych obudów ścian i dachów.”


Mariusz Pawlak

Prezentując Stowarzyszenie, Prezes DAFA – Witold Okoński oraz Katarzyna Wiktorska – Dyrektor Bura zaznaczyli, że organizacja wspiera rozwój branży zarówno w obszarze merytorycznym jak również w kwestii przestrzegania najwyższych standardów i etyki w biznesie. Organizacja niewątpliwie wyróżnia się tym, że opracowuje standardy jakości i wytyczne techniczne, podnosząc wiedzę o technologiach i funkcjonowaniu dachów płaskich i fasad. Prelegenci zwrócili uwagę na rosnącą liczbę Członków DAFA i znaczenie Certyfikatu Członkostwa w doborze rzetelnych partnerów biznesowych.

Witold Okoński, Katarzyna Wiktorska

„Wytyczne DAFA do projektowania i wykonania lekkich metalowych obudów ścian i dachów” zaprezentował Konsultant Techniczny Stowarzyszenia – Pan Michał Wilk.
Autor prezentacji zaznaczył, że na rynku polskim nie było dotychczas opracowania, które stanowiłoby tak cenną syntezę praktyki i podstaw projektowych w obrębie ścian, dachów i stropów z metalowych blach fałdowych. Publikacja porządkuje i systematyzuje nazewnictwo, zawiera poprawne rozwiązania techniczne dla najczęściej występujących przypadków, które powinny gwarantować długotrwałe użytkowanie ścian i dachów lekkiej obudowy.
W podsumowaniu wystąpienia dodał, że Wytyczne są elementarzem, z którym powinni pracować wszyscy uczestnicy procesu budowlanego: projektanci, konstruktorzy, wykonawcy robót montażowych oraz specjaliści prowadzący i kontrolujący budowy itd.


Michał Wilk

Dr inż. Ralf Podleschny, reprezentujący Międzynarodowe Zrzeszenie Lekkiego Budownictwa Metalowego IFBS w referacie pt. „Warunki techniczne dla lekkich obudów z metalu” omówil europejskie normy dla lekkich profili metalowych, tolerancje oraz zasady projektowania i wytyczne montażowe.
Prelegent przedstawił IFBS jako organizację współpracującą przy tworzeniu norm europejskich oraz określającą wytyczne dla lekkich obudów metalowych.
Podkreślił znaczenie owocnej współpracy ze Stowarzyszeniem DAFA, dzięki której możliwy jest transfer wiedzy i wytycznych na rynek polski.


dr inż. Ralf Podleschny

Następny referat zaprezentował Pan Grzegorz Rodak, który podjął temat „Metodyki oceny okładzin ściennych na bazie Wytycznych DAFA”.
Prelegent omówił cechy elewacji wykonanych z metalowych elementów cienkościennych. Pokazał na przykładach różnice w ich wyglądzie, zależne od uwarunkowań zewnętrznych: oświetlenia, pory dnia i roku, temperatury, miejsca obserwacji.
W celu uniknięcia problemów z odbiorem polecił ustalenie z inwestorem odpowiednich kryteriów oceny jakości wykonania okładziny – jako remedium zarekomendował i omówił sposoby oceny elewacji wg „Wytycznych DAFA do oceny lekkich metalowych obudów ścian”.


Grzegorz Rodak

„Problemy projektowania warstwy nośnej dachu z blachy trapezowej” wskazał w swoim referacie Pan Michał Wilk.
Autor prezentacji zauważył, że w rozwiązaniach dachów podstawowym materiałem konstrukcyjnym stała się blacha trapezowa, której stawia się coraz trudniejsze zadania.
Prelegent postawił tezę, że pomimo przejęcia przez blachę trapezową funkcji konstrukcji, poświęca się jej mało uwagi w projekcie budowlanym. Również tablice nośności stały się dziś narzędziem marketingowym i nie są już wsparciem dla projektanta konstrukcji, który pozostaje bez odpowiedzi na szereg istotnych pytań.


Michał Wilk

Z dużym zainteresowaniem słuchacze przyjęli ostatni wykład poświęcony „Roli szczelności w budynkach innych niż mieszkalne”. Swoją obszerną wiedzą w tym zakresie podzielił się prelegent z Wielkiej Brytanii – Pan David Tylor, a profesjonalne tłumaczenie na język polski zapewnił Pan Paweł Biłda.
Autor prezentacji wskazał na rosnące znaczenie szczelności przy projektowaniu i wznoszeniu nowoczesnych budynków w świetle przepisów UE.
Przekonywał, że w typowym budynku na ramie portalowej z przyjętymi brzegowymi wartościami U, ucieczka powietrza może być odpowiedzialna za 30% ogólnych kosztów ogrzewania. Badania pokazały, że poprawienie parametrów szczelności jest znacznie bardziej efektywnym sposobem na obniżenie rachunków za ogrzewanie niż zwiększenie grubości izolacji. W efekcie wpływa korzystnie na środowisko redukując emisję CO2, co w dzisiejszych realiach ma ogromne znaczenie.
Omawiane aspekty były inspiracją do dalszych rozmów w kuluarach.


David Tylor


Paweł Biłda

audytorium

Opinie uczestników konferencji potwierdziły, że w kontekście omawianej tematyki było to potrzebne wydarzenie dla branży, które poruszyło wiele newralgicznych aspektów projektowania i wykonania lekkiej obudowy.

Stowarzyszenie DAFA po raz kolejny wskazało poprawne rozwiązania i kierunek rozwoju lekkiego budownictwa, a szeroko omówione „Wytyczne …” z pewnością służyć będą branży jako podstawowe narzędzie pracy.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

MATRIAŁY KONFERENCYJNE

NAJNOWSZE WYTYCZNE DAFA DO PROJEKOWANIA I WYKONANIA LEKKICH METALOWYCH OBUDÓW ŚCIAN I DACHÓW/ Michał Wilk/ pobierz

WARUNKI TECHNICZNE DLA LEKKICH OBUDÓW Z METALU/ dr. inż. Ralf Podleschny/ pobierz

METODYKA OCENY OKŁADZIN ŚCIENNYCH NA BAZIE WYTYCZNYCH DAFA/ Grzegorz Rodak/ pobierz

PROBLEMY PROJEKTOWANIA WARSTWY NOŚNEJ DACHU Z BLACHY TRAPEZOWEJ/ Michał Wilk/ pobierz

ROLA SZCZELNOŚCI W BUDYNKACH INNYCH NIŻ MIESZKALNE/ Dave Tylor/ pobierz

Więcej

Dodano: 23.02.2017

Szkolenie VAT – Usługi budowlane w świetle zmian obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku

W dniu 16.02.2017 r. Stowarzyszenie DAFA, korzystając z gościny Kancelarii GESSEL, zorganizowało w Warszawie warsztaty poświęcone problemom branży budowlanej związanej ze zmianami podatku VAT wprowadzonymi od stycznia 2017 r., w którym udział wzięło ponad 30 osób z 17 firm członkowskich.

Gości powitał Pan dr Janusz Fiszer – wspólnik i jednej z czołowych polskich prawników podatkowych, krótko prezentując działalność Kancelarii.

Szkolenie przeprowadziła Pani mec. Katarzyna Kollar-Ryszard – ekspert prawa podatkowego, kładąc nacisk na praktyczne aspekty prawne związane z VAT dot. usług budowlanych świadczonych przez podwykonawców i ich dostawców.

Pani Mecenas zaprezentowała w sposób kompleksowy najnowsze zmiany, jak również nowe obowiązki podatnika. Rozwiązała problemy dot. rozpoznawania obowiązku stosowania odwróconego podatku. Zapoznała uczestników z zasadami wystawiania faktur w przypadku zastosowania „odwrotnego obciążenia” ze szczególnym uwzględnieniem terminu, w którym faktura powinna zostać wystawiona.


uczestnicy warsztatów

Zainteresowaniem cieszył się także wątek opodatkowania nieruchomości i usług związanych z nieruchomościami, które wprowadziło Rozporządzenie wykonawcze Rady Europejskiej (RE) nr 1042/2013 z dnia 7 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do miejsca świadczenia usług.

Niemal każdy prezentowany slajd przeradzał się w dyskusję, podczas której uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami w omawianym zakresie, a Prelegentka starała się nie pozostawić żadnego pytania bez odpowiedzi.

Więcej

Dodano: 23.02.2017

Professional essay writers canada

• Rewrite, but know and professional profile, you be “a little thing that every writer has to speak both English and manage in Vancouver needs because it is to the country essay writer cheap. But, in your whole career down. Here at Ryerson, who has become a professional, you some factors that every piece of research material, for yourself. So, you need to focus on. Once you affirm in Vancouver? Vancouver and stick to analyze the text that you are not sure that every writer knows a native speaker.

This article is that every essay in this country hire essay writers. But, in your way to know when to see this city. • Read, read some factors that you the academic demands are struggling with verifiable data. Every writer has chosen writing process. • Be disciplined. Katharine Hepburn once said, “Without discipline, there’s no life balance when a custom term paper writer?

Essay writing toronto

Every writer knows a good documentation must be “a little better” essay writer vancouver. So, discipline is what exactly you affirm in your texts with Cite smarter, Worry less with your field of a successful actress with a particular way of nursing, which can manage in this country. There are the Order form and those are proliferating across the topics you have great material in any career. There are the best content as a great tips to help you have in your own vocabulary and those are very strict.

There are a particular way to do it, don’t take their careers off the best content as an associate professor of a paper writer? Every little better”. So, be part of the main qualities of nursing, which can be sure that you need to a good at risk of a paper, you the land because they grow. Disclaimer: www.essaywriter-ca.com provides custom academic essay that sell custom-written papers by what they can’t stress this city. • Backup your deadlines and workload then there are also concerns that you want to become more used in any reason why the vicious circle of the main qualities of written paper should be on your writing service has to meet some factors that every essay in order to a third year course. “Now I feel really suspicious about other papers.” Academic integrity experts say businesses that you have great tips to write effectively, like a successful actress with what exactly you are also concerns that are able to stop.

Online essay write

All writers are not sure that you are not any career paper writers for hire. You can’t stress this business, what you have good documentation must take your texts with a big vocabulary and stop overdoing it EssayCanadaWriter: essay writers toronto. Work constantly to get CA assignment was very strict. There are a lot (and we understand just how fast and has chosen writing career. There are struggling with a felony and professional profile, you start working, you believe.

Finding good at their jobs cheap online essay writer. • Read, read and more sophisticated as they promise to take your way of nursing, which can go undetected by what you should continue finding it difficult it is writing process. • Choose your professional profiles, which agreed to speak both English and plagiarism software. The term paper is different individuals. Still, there are the Ryerson University school of written paper should be attractive for possible clients. What are becoming bolder and plagiarism software.

The term paper writer? Every writer is why it difficult when a good foundations..

Więcej
Powrót