Dodano: 20.07.2023

FIRE SECURITY EXPO – Patronat Honorowy i wykłady ekspertów DAFA

Przed nami wyjątkowe wydarzenie branży ochrony przeciwpożarowej i security w Polsce – Dzień z Bezpieczeństwem Pożarowym na PGE Narodowy!

27 lipca 2023 w godz. 08.00-18.00, PGE Narodowy, Warszawa. Kongres współtworzony jest pod Patronatem Honorowym Stowarzyszenia DAFA.

Nadzór merytoryczny nad przebiegiem bieżącej edycji pełni Rada Programowa złożona m.in. z ekspertów DAFA:
Pani mgr inż. Moniki Hyjek, która wygłosi referat „Jak przygotować dach pod odnawialne źródła energii? – bezpieczeństwo pożarowe” oraz
Pana mgr inż. Łukasza Ostapiuka, który zaprezentuje temat „Projektowanie systemów oddymiania grawitacyjnego obiektów budowlanych”.

 

Do udziału w kongresie zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane poprawą bezpieczeństwa pożarowego w Polsce, praktyków w zakresie projektowania, realizacji inwestycji, prewentystów oraz specjalistów ochrony przeciwpożarowej, którzy na co dzień spotykają się w swojej pracy zawodowej z problemami i wyzwaniami ochrony przeciwpożarowej.

 

   mgr inż. Moniki Hyjek

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo budowli” oraz kursu specjalistów ochrony przeciwpożarowej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Aktywny członek komitetów technicznych PKN, SITP, NizO i MIWO. Pasjonatka życia i bezpieczeństwa. Zawodowo związana z firmą ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.  Członek zespołu redakcyjnego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów” i „Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad” Stowarzyszenia DAFA.

 

mgr inż. Łukasza Ostapiuka

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Koordynator Grupy Tematycznej ODDYMIANIE GRAWITACYJNE Stowarzyszenia DAFA. Od 2014 roku związany z firmą „MERCOR” S.A. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z projektowaniem i wykonawstwem systemów oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego. Prelegent na szkoleniach dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów wentylacji pożarowej w obiektach budowlanych, organizowanych przez CNBOP-PIB w Józefowie. Prowadzi również wykłady na studiach podyplomowych Wentylacja Pożarowa organizowanych przez Politechnikę Warszawską. Autor i współautor artykułów branżowych opisujących problematykę oddymiania obiektów produkcyjno-magazynowych i obiektów wielkokubaturowych.

 

 

Szczegóły i rejestracja na stronie organizatora DND Project: https://fireexpo-pge.pl/

Więcej

Dodano: 16.06.2023

Konferencja Rewitalizacja | PATRONAT | WYKŁAD EKSPERCKI DAFA

Stowarzyszenie DAFA, jako Patron Medialny zaprasza 22 czerwca do Warszawy na wyjątkowe wydarzenie architektoniczne – Konferencję REWITALIZACJA ( renowacja i termomodernizacja obiektów istniejących, zabytkowych i poprzemysłowych) organizowaną przez DND Project.

 

W roli Gościa Specjalnego temat „Retencja wód opadowych i roztopowych na dachach zielonych-szanse i zagrożenia” zaprezentuje ekspert DAFA – arch. kraj. Aleksander Lech.

 

arch. kraj. Aleksander Lech Absolwent i nieetatowy wykładowca Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Architekt Krajobrazu z wieloletnim doświadczeniem w firmach wykonawczych oraz projektowych. Rzeczoznawca PSDZ-NOT w specjalności projektowanie (technologie), wykonawstwo (realizacja, budowa), eksploatacja (konserwacja, pielęgnacja), naprawy, rewitalizacja (modernizacja), dobory roślin. Członek zarządu Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu. Uczestnik licznych konferencji międzynarodowych o problematyce zmian klimatycznych i sposobach niwelowania skutków tych zmian w miastach. Prywatnie i zawodowo pasjonat i propagator zieleni na terenach zurbanizowanych. Dyrektor ds. Technicznych oraz specjalista w firmie GCL w dziedzinie wdrażania systemów ochrony drzew, zazieleniania dachów i retencji wód opadowych w miastach. Odpowiada za współpracę z inwestorami, projektantami oraz wykonawcami na każdym szczeblu inwestycyjnym, propagując wiedzę na temat nowoczesnych rozwiązań, stosowanych w Architekturze Krajobrazu.

 

Rejestracja i program dostępne są na stronie wydarzenia: https://konferencjarewitalizacja.pl/

 

Zapraszamy do udziału!

Więcej

Dodano: 02.06.2023

Współpraca profesjonalistów kluczem do sukcesu DAFA!

– Relacja z Dorocznego Spotkania Członków Stowarzyszenia

18 maja w Sulisławiu w atmosferze pełnej entuzjazmu i zaangażowania odbyło się Doroczne Spotkanie Członków Stowarzyszenia DAFA.

Wydarzenie zgromadziło blisko 120-osobowe grono przedstawicieli najsolidniejszych firm wykonawczych oraz producentów i dostawców materiałów na dachy płaskie i fasady.

Spotkanie było nie tylko okazją do podsumowania sukcesów minionego roku, ale również do wielowątkowych merytorycznych rozmów w sympatycznym gronie.

 

Uczestnicy Dorocznego Spotkania DAFA

 

Rangę wydarzenia podkreślili swoją obecnością goście honorowi z międzynarodowych Stowarzyszeń, z którymi DAFA blisko współpracuje: Pan Pascal Civati – Sekretarz Generalny IFD – Internationale Föderation des Dachdeckerhandwerks e.V. oraz Pan Ralf Podleschny – Dyrektor Zarządzający IFBS – Internationaler Verband für den Metallleichtbau.

 

Uczestnicy Spotkania Zarządu DAFA: od lewej Witold Okoński, Krzysztof Rogosz, Ewelina Klin, Henryk Ziobro, Katarzyna Wiktorska, Pascal Civati, Marzena Maj, Piotr O. Korycki, Ralf Podleschny, Andrzej Stępkowski, Piotr Szymczyk, Adam Krzanik, Jakub Krzanik

 

Głównym punktem agendy było Walne Zebranie pod przewodnictwem Pana mec. Michała Boryczki i Pana mec. Karola Stępniak z blisko współpracującej ze Stowarzyszeniem Kancelarii GESSEL.


od lewej: Piotr O. Korycki, Katarzyna Wiktorska, Michał Boryczka, Karol Stępniak

Uczestnicy Walnego Zebrania DAFA

Obrady otworzył uroczyście Prezes Zarządu – Pan Piotr Olgierd Korycki.

Podsumował ubiegłoroczne dokonania Stowarzyszenia, ukierunkowane na popularyzacji poprawnej myśli technicznej oraz tworzeniu wytycznych dla branży w ramach 9 Grup Merytorycznych. Podkreślił, że DAFA skupia wiedzę, która jest wypadkową doświadczeń wszystkich jej członków.

 

Piotr Olgierd Korycki

 

Pani Monika Hyjek – współautorka drugiej edycji wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów”, omówiła nowe aspekty publikacji, w tym m. in. dach z modułami fotowoltaicznymi, zabezpieczenie dachu budynku niższego oraz zawarte w Wytycznych rysunki szczegółowo obrazujące wymogi wynikające z przepisów. Kwestie teoretyczne uzupełnione zostały o kontekst praktyczny pozwalający lepiej zrozumieć ideę opracowania.

 

Monika Hyjek

 

Pan Michał Synowiecki – członek zespołu redakcyjnego Grupy Tematycznej ODDYMIANIE GRAWITACYJNE zaprezentował „Poradnik dobrych praktyk przy projektowaniu systemów oddymiania grawitacyjnego obiektów budowalnych”.
Zadaniem poradnika jest pomoc w uporządkowaniu zasad, norm i sposobu projektowania systemów oddymiania w obiektach oraz zwrócenie uwagi na najczęściej spotykane problemy wraz z propozycją ich rozwiązań. Dodał, że opracowanie zawiera informacje praktyczne oraz bogatą szatę graficzną, na której w przejrzysty sposób zobrazowane są najważniejsze zagadnienia i problemy.

 

Michał Synowiecki

 

Pan Roman Weglarz zrelacjonował zebranym ubiegłoroczne spotkanie producentów Grupy Merytorycznej LEKKA OBUDOWA i Grupy Tematycznej KOROZYJNOŚĆ skoncentrowane wokół opublikowania artykułu „Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA” oraz wydania „Wytycznych oceny lekkich metalowych obudów ścian”. Obrady przyniosły wiele pomysłów i inspiracji do działania dzięki dyskusji i wymianie doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk na polskich budowach.

Roman Węglarz

Pan Krzysztof Rogosz poinformował o podjęciu ważnego tematu wytycznych bezpiecznego instalowania podpór do montażu urządzeń na dachach płaskich w formie artykułów w prasie branżowej. Zaznaczył, że materiał w prosty i przystępny sposób przekazuje podstawowe zalecenia umieszczania na dachach urządzeń w sposób nieingerujący w pokrycie dachowe.

Krzysztof Rogosz

Pan Karol Miazio poinformował o uruchomionej w ubiegłym roku inicjatywie stworzenia „Wytycznych do projektowania, montażu i eksploatacji fotowoltaiki na dachach płaskich”, dla których punkt wyjścia stanowił artykuł prelegenta.
Stowarzyszenie powołało zespół ekspertów skupionych w Grupie Tematycznej FOTOWOLTAIKA. Zamiarem grupy jest zebranie dobrych praktyk i uporządkowanie informacji, celem stworzenia narzędzia dla instalatorów, inwestorów, ale również dla firm produkujących konstrukcje. W ramach dotychczasowych spotkań ustalono spis treści wytycznych oraz skład zespołu redakcyjnego.
Podkreślił, że w DAFA mamy szansę podzielić się wiedzą i realnie wpłynąć na bezpieczeństwo powstających instalacji fotowoltaicznych.

 

Karol Miazio

Pan Krzysztof Wielgus zrelacjonował działalność edukacyjną reprezentantów Grupy Merytorycznej DACHY ZIELONE w formie webinarów oraz artykułów prasowych, dla których bazę stanowiły wydane przez Stowarzyszenie „Wytyczne dachów zielonych”.
Szkolenie online dotyczyło dachów zielonych w uprawie ekstensywnej i półintensywnej, a kolejne webinary z cyklu dachów zielonych odbyły się w tym roku.

Krzysztof Wielgus

Pani Katarzyna Wiktorska podsumowała działalność szkoleniową Stowarzyszenia, która w minionym okresie sprawozdawczym koncentrowała się w dużej mierze na popularyzacji kultury bezpieczeństwa na budowach, propagując ideę kalkulacji zabezpieczeń BHP na etapie ofertowania. Stowarzyszenie zorganizowało dwa stacjonarne szkolenia we Wrocławiu oraz w Józefowie, które były efektem współpracy z Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Pani Ewelina Klin zwróciła uwagę, że Stowarzyszenie podejmuje również szereg projektów szkoleniowych w formule online. W ubiegłym roku techniczne szkolenia objęły zakresy: wpływu zmian aranżacji w obiektach produkcyjno-magazynowych na system oddymiania; dachów zielonych w uprawie ekstensywnej i półintensywnej, problemów cieplno-wilgotnościowych kształtowania stropodachów na podłożu z blachy.
Ponadto, odpowiadając na sugestie członków odbyły się webinary omawiające przepisy i proces zatrudniania cudzoziemców oraz nowelizację przepisów „Polskiego Ładu”.
Poprzez licznie organizowane szkolenia i wykłady ekspertów DAFA, Stowarzyszenie ma realny wpływ na upowszechnienie i podniesienie wiedzy o poprawnym projektowaniu i wykonaniu dachów płaskich i fasad.

Uczestnicy Walnego Zebrania

 

W podsumowaniu sprawozdania Prezes Piotr O. Korycki wyraził dumę z przewodzenia organizacji, której członkowie tak bardzo identyfikują się z jej celami, za co serdecznie podziękował.
Złożył podziękowania dla Rady Technicznej DAFA, która stanowi filar merytoryczny w kształtowaniu spójnego przekazu Stowarzyszenia oraz służy wsparciem w wydawaniu opinii technicznych dla zrzeszonych firm.
Szczególne wyrazy wdzięczności skierował do Pana Adama Krzanika, ustępującego z funkcji członka Komisji Rewizyjnej za wieloletnie zaangażowanie w działalność władz Stowarzyszenia.

 

Adam Krzanik

Dalsze podziękowania za długoletnią współpracę i wsparcie eksperckie skierowane zostały do rzeczoznawcy Stowarzyszenia – Pana Ryszarda Klatt.

Ryszard Klatt

Po raz pierwszy w historii Stowarzyszenia, w dowód szacunku i uznania za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju Stowarzyszenia, Walne Zebranie nadało tytuł członka honorowego śp. Panu Michałowi Wilk.

Obradom towarzyszyły prezentacje i stoiska informacyjne sponsorów – Atus Group, Klimas Wkręt Met oraz SFS Group.

Wyśmienitą okazją do nawiązania i zacieśniania relacji biznesowych był wieczorny bankiet, który oprawił artystycznie pokaz iluzji Marcina Muszyńskiego.

Za nami bardzo udane spotkanie wysokiej rangi specjalistów i prekursorów najlepszych praktyk sztuki budowlanej.
Miło spędzony czas oraz ogrom merytorycznych dysput to potężna dawka energii do działania.
Ogromna mobilizacja i zaangażowanie członków Stowarzyszenia w realizowane przez DAFA projekty to klucz do sukcesu i świadectwo potrzeby istnienia organizacji!

 

Więcej

Dodano: 29.05.2023

Gala Plebiscytu Polska Architektura XXL – Patronat Honorowy DAFA

W roli Patrona Honorowego zapraszamy na uroczystość rozstrzygnięcia naszego dorocznego plebiscytu architektonicznego – Galę Plebiscytu Polska Architektura XXL 2022. Odbędzie się ona 6 czerwca 2023 roku o godz. 17:00 w nowym budynku Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie. Tego dnia zostaną wręczone nagrody w głosowaniu internatów, poznamy wyniki głosowania jury oraz zwycięzcę Grand Prix, a także swoją premierę będzie miała książka pt. Teorie i manifesty polskich architektów“.

Gala Plebiscytu Polska Architektura XXL 2022 to doskonała okazja nie tylko do podsumowania ubiegłego roku w polskiej architekturze, ale także możliwość spotkania i wymiany poglądów w branżowym gronie.

 

Plebiscyt Polska Architektura XXL to najbardziej kompleksowy przegląd aktywności polskiej architektury. Świadczy o tym ilość wybranych realizacji oraz profesjonalne grono jurorów oceniających dokonania pracowni projektowych. Projekty były wybierane w sześciu kategoriach i 12 subkategoriach. Została również przyznana nagroda Grand Prix. W sumie głosowano na 66 realizacji architektonicznych.

 

Co w programie Gali?

Poza ogłoszeniem wyników uczestnicy będą mogli wysłuchać manifestu Szymona Wojciechowskiego z pracowni APA Wojciechowski Architekci, który promuje książkę “Teorie i manifesty polskich architektów” – zestaw wypowiedzi teoretycznych biur projektowych, których projekty były finalistami plebiscytu organizowanego w 2022 roku.

 

Goście Gali wysłuchają również wykładu na temat obiektu, który zwyciężył w kategorii głównej – Grand Prix. Poprowadzą go autorzy projektu. Kto to będzie? Tego jeszcze nie zdradzimy.

 

Zwieńczeniem wydarzenia będzie bankiet w jednym z najciekawszych, polskich obiektów architektonicznych, którego oddanie do użytku planowane jest w 2023 roku.

 

Nowy obiekt na mapie Szczecina

Nie bez powodu tegoroczna Gala odbywa się w nowym budynku Morskiego Centrum Nauki.

Budynek, który z daleka przypomina zacumowany u brzegu okręt, ma 122 metry długości i 14 metrów wysokości. Za projekt odpowiada pracownia Płaskowicki i Partnerzy. Trzy poziomy w jego wnętrzu zajmą przestrzenie wystawiennicze, na których dominować mają interaktywne prezentacje związane ze środowiskiem wodnym; atrakcją budynku z pewnością jest planetarium, a funkcje gmachu uzupełniają sale konferencyjne, edukacyjne, warsztatowe. Na dachu budynku znajduje się taras widokowy.

 

Aby wziąć udział w Gali wystarczy zapisać się TUTAJ.

 

Partnerzy Gali

Bauder Polska, Velux Commercial

 

Organizator

Grupa Sztuka Architektury

 

Współorganizator Gali

Morskie Centrum Nauki

 

Patroni Honorowi

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

SAK, DAFA, PLGBC, SARP, TUP

 

Patroni Medialni

TVP Kultura, TVP2, meloradio, Nowy Magazyn, Weranda, MAGAZIF, oknonet.pl, terazdom.pl, tygodnik Teraz Dom, ambiente.info.pl, budowa.org, budownictwo.org, nieruchomosci.biz, Instalacje, Architecture Snob, urbnews.pl, maxfliz.pl, archiweb.pl, moredesigns.pl, Life and more, Poinf of Design, ibb.pl, designdoc.pl, Świat szkła

 

Kontakt prasowy/ Organizator Gali

Marta Artman
Grupa Sztuka Architektury
mail: marta.artman@sztuka-architektury.pl
mob. 694 383 190

Więcej

Dodano: 04.05.2023

Doroczne Spotkanie Członków Stowarzyszenia DAFA

W dniach 18/19 maja w Pałacu Sulisław pod Grodkowem odbędzie się niezwykle ważne wydarzenie dla branży budowlanej – Doroczne Spotkanie organizowane po raz siedemnasty przez Stowarzyszenie DAFA.

W ramach Spotkania odbędą się obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia DAFA, którym przewodzić będzie renomowana Kancelaria GESSEL z Warszawy.

Udział w wydarzeniu zapowiedziało ponad 100-osobowe gremium z firm członkowskich oraz goście honorowi z międzynarodowych Stowarzyszeń, z którymi DAFA blisko współpracuje: Pascal Civati – Sekretarz Generalny IFD – Internationale Föderation des Dachdeckerhandwerks e.V. oraz Ralf Podleschny – Dyrektor Zarządzający IFBS – Internationaler Verband für den Metallleichtbau oraz Sekretarz Generalny PPA-Europe – European Association for Panels and Profiles.

Agenda spotkania obejmie również panel dla reprezentantów firm o profilu wykonawczym, którego idea zakłada dyskusję w zakresie odpowiedzialności za środki ochrony zbiorowej na budowach oraz podniesienia rangi zawodu dekarza.

Wieczorny bankiet stworzy możliwość bliższego, bezpośredniego poznania się przedstawicieli najsolidniejszych firm wykonawczych oraz producentów i dostawców materiałów na dachy płaskie i fasady.

Przed nami szczególne i znaczące dla środowiska wydarzenie!

 

Sponsorzy Spotkania:

Więcej

Dodano: 11.04.2023

Konferencja PSK PRAKTIKOR STAL-BETON’2023 pod Patronatem DAFA

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVI konferencji Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego PSK PRAKTIKOR STAL-BETON’2023, która odbędzie się w dn. 19 – 21 kwietnia 2023 r. w Hotelu Willa Port w Ostródzie.

W konferencjach uczestniczą co roku znakomici specjaliści w dziedzinie antykorozji, którzy z racji swej pozycji zawodowej podejmują decyzje w tym zakresie.

Konferencja daje więc możliwość zdobycia wiedzy technicznej z zakresu praktycznych zastosowań technologii przeciwkorozyjnych oraz wymiany doświadczeń pomiędzy inwestorami, projektantami, kadrą naukową, wykonawcami i producentami wyrobów i sprzętu, ale jest to również szansa na bezpośrednie spotkanie po tak długim czasie.

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne jest organizacją pozarządową, istniejącą od 1991 roku. Jego głównym celem jest stworzenie platformy porozumienia między wszystkimi osobami zainteresowanymi problemami korozji i antykorozji. PSK jest członkiem Europejskiej Federacji Korozyjnej (EFC) oraz Światowej Organizacji Korozji (WCO).

Rejestracja i szczegółowy program dostępne są na stronie wydarzenia: https://psk.org.pl/konferencje-psk2/-psk-praktikor-stal-beton-2023

Więcej

Dodano: 10.04.2023

Zapraszamy jako Partner Forum Green Smart City na wykład eksperta z DAFA

VII Forum Green Smart City – Zielonej Transformacji: Energia – Środowisko – Człowiek

Już 20 i 21 kwietnia 2023 r. odbędzie się kolejna edycja Forum Green Smart City, którego organizatorami są: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o. o. oraz Związek Uczelni InnoTechKrak.

Przed nami dwa dni pełne dialogu i wymiany informacji pomiędzy przedstawicielami nauki, świata biznesu oraz włodarzami miast. Głównym celem wydarzenia jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców miast i wsi oraz kreowanie ich proekologicznych postaw.

W I Dniu Forum (20.04.2023 r.)  w części dla gości specjalnych referat z ramienia DAFA pt. “Retencja wód opadowych na dachach zielonych” wygłosi ekspert DAFA – arch. kraj. Aleksander Lech.

 

arch. kraj. Aleksander LechAbsolwent i nieetatowy wykładowca Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Architekt Krajobrazu z wieloletnim doświadczeniem w firmach wykonawczych oraz projektowych. Rzeczoznawca PSDZ-NOT w specjalności projektowanie (technologie), wykonawstwo (realizacja, budowa), eksploatacja (konserwacja, pielęgnacja), naprawy, rewitalizacja (modernizacja), dobory roślin. Członek zarządu Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu. Uczestnik licznych konferencji międzynarodowych o problematyce zmian klimatycznych i sposobach niwelowania skutków tych zmian w miastach. Prywatnie i zawodowo pasjonat i propagator zieleni na terenach zurbanizowanych. Dyrektor ds. Technicznych oraz specjalista w firmie GCL w dziedzinie wdrażania systemów ochrony drzew, zazieleniania dachów i retencji wód opadowych w miastach. Odpowiada za współpracę z inwestorami, projektantami oraz wykonawcami na każdym szczeblu inwestycyjnym, propagując wiedzę na temat nowoczesnych rozwiązań, stosowanych w Architekturze Krajobrazu.

 

Celem wydarzenia jest wymiana poglądów i doświadczeń pomiędzy władzami samorządowymi, uczelniami, funduszami ochrony środowiska, NGO, przedsiębiorcami, mieszkańcami Małopolski oraz wszystkimi zainteresowanymi tematami inteligentnych technologii dla Smart City i Smart Village.

Tematem tegorocznej edycji Forum Green Smart City jest Zielona Transformacja: Energia – Środowisko – Człowiek. Problematyka VII edycji obejmuje zagadnienia zarządzania miastem i wsią, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii usług społecznych, efektywności energetycznej infrastruktury publicznej, innowacyjności technologii w usługach komunalnych, powierzchni biologicznie czynnych na obszarach miejskich i funkcjonalnych. Konferencja podzielona jest na panele tematyczne i dyskusyjne, obejmujące zagadnienia związane z zieloną transformacją w Smart City i Smart Village, wzbogacone o nowe trendy ekologiczne i technologie zmieniające styl życia w miastach i na wsiach. Zielona transformacja dotyczy każdego człowieka na Ziemi. Chcąc zmienić świat na lepsze, musimy podejmować świadome decyzje dotyczące energii, środowiska i człowieka.

 

Rejestracja i program dostępne są na stronie wydarzenia: https://fgsc.urk.edu.pl/

Serdecznie zapraszamy!!!

Więcej

Dodano: 23.03.2023

Zaproszenie na E-konferencję z blokiem prezentacji DAFA: Dachy w architekturze

W roli Partnera e-konferencji “Dachy w architekturze” organizowanej przez Grupę Sztuka-Architektury polecamy Państwu udział w wydarzeniu, zaplanowanym w dn. 30 marca od godz. 9:00.

Techniczne wyzwania związane z projektowaniem dachu omówią eksperci DAFA w zakresie ppoż. oddymiania grawitacyjnego oraz dachów zielonych.

Dach to najwyższa część budynku, której zadaniem jest przykrycie i osłanianie go przed wpływami atmosferycznymi.  W dzisiejszej architekturze jest on jednak także ważnym elementem wyrazu architektonicznego budynku.

 

W PROGRAMIE E-KONFERENCJI:

 1. Fizyka nowoczesnego dachu (w konkretnych przykładach). Krzysztof Patok, członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych w Federacji NOT oraz członek Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, prowadzi firmę szkoleniowo-konsultacyjną, rzeczoznawca SITPMB/NOT.
 2. Wpływ zmian aranżacji w obiektach produkcyjno-magazynowych na system oddymiania. mgr inż. Łukasz Ostapiuk – ekspert Stowarzyszenia DAFA

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Koordynator Grupy Tematycznej ODDYMIANIE GRAWITACYJNE Stowarzyszenia DAFA. Od 2014 roku związany z firmą „MERCOR” S.A. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z projektowaniem i wykonawstwem systemów oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego. Prelegent na szkoleniach dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów wentylacji pożarowej w obiektach budowlanych, organizowanych przez CNBOP-PIB w Józefowie. Prowadzi również wykłady na studiach podyplomowych Wentylacja Pożarowa organizowanych przez Politechnikę Warszawską. Autor i współautor artykułów branżowych opisujących problematykę oddymiania obiektów produkcyjno-magazynowych i obiektów wielkokubaturowych.

3. Dobór prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich – bezpieczeństwo pożarowe. mgr inż. Monika Hyjek- ekspert Stowarzyszenia DAFA

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo budowli” oraz kursu specjalistów ochrony przeciwpożarowej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Aktywny członek komitetów technicznych PKN, SITP, NizO i MIWO. Pasjonatka życia i bezpieczeństwa. Zawodowo związana z firmą ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.  Członek zespołu redakcyjnego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów” i „Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad” Stowarzyszenia DAFA.

4. Dachy zielone w uprawie intensywnej. Dobór materiałów, projektowanie, wykonawstwo. Krzysztof Wielgus – ekspert Stowarzyszenia DAFA

Założyciel i Prezes Zarządu ZIDA Sp. z o.o. Z branżą dachów zielonych związany od przeszło 10 lat. Aktywny członek stowarzyszeń branżowych: Stowarzyszenia DAFA, Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów. We współpracy z rzeczoznawcami PSDZ-NOT, pracownikami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach i Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach prowadzi szkolenia z zakresu projektowania i wykonywania dachów zielonych. Jest aktywnym wykładowcą PSDZ-NOT. Zawodowo skupia się m.in. na wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań dla dachów zielonych oraz doradztwie projektowym i wykonawczym. Autor licznych artykułów branżowych oraz referatów prezentowanych na konferencjach i szkoleniach, m.in. w Ostrawie, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Skierniewicach. Członek zespołu redakcyjnego „Wytycznych dla dachów zielonych” opracowywanych w Grupie Merytorycznej DACHY ZIELONE Stowarzyszenia DAFA.

5. Znaczenie połączeń konstrukcji dachowej w zależności od typu dachu. mgr inż. Rafał Roszczy, Konstruktor, absolwent studiów doktoranckich na wydziale budownictwa Politechniki Białostockiej.

 

Rejestracja: https://szarch.clickmeeting.com/e-konferencja-dachy-w-architekturze/register

Więcej

Dodano: 01.03.2023

Zaproszenie na konferencję OIP Wrocław »Zarządzanie bezpieczeństwem pracy na budowie» z blokiem ekspertów DAFA

Wspólnie z Okręgowym Inspektoratem Pracy we Wrocławiu oraz Ośrodkiem Szkoleniowym Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu zapraszamy na konferencję z udziałem ekspertów Stowarzyszenia DAFA: pt. „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy na budowie ze szczególnym uwzględnieniem prac szczególnie niebezpiecznych – Wykonywania prac dekarskich”.

Konferencja odbędzie się w dn. 21 marca we Wrocławiu (OS PIP przy ul. Kopernika 5, sala nr 11) z możliwością uczestnictwa online w aplikacji Teams.

 

 

 

Program wydarzenia obejmie blok szkoleniowy DAFA, który zaprezentują:

 • Leszek GrabowskiSiatki bezpieczeństwa. Pionowe systemy zabezpieczeń.
 • Marek SikoraPoziome systemy zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości.
Leszek Grabowski Właściciel firmy “Alpinex Leszek Grabowski”  oraz Prezes Zarządu Alpinex Fall Protection Sp. z o .o.  Od 13 lat związany z branżą rozwiązań w zakresie zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości, a wcześniej od 1996 związany z branżą usług wysokościowych. Pomysłodawca i kreator marki „ Alpinex Fall Protection”.
Zawodowo skupia się na popularyzacji nowatorskich rozwiązań ograniczających ryzyko związane z pracami na wysokościach.
Marek Sikora Jako specjalista zajmujący się stałymi systemami asekuracji oraz doborem sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości, posiadam szerokie doświadczenie w tej dziedzinie. Przez wiele lat pracy zdobyłem wiedzę na temat różnych systemów asekuracji, ich zastosowania i specyfiki, co pozwala mi na efektywne doradztwo i dobór odpowiednich rozwiązań dla klientów. W mojej pracy kładę nacisk na ciągły rozwój i poszerzanie swoich kompetencji, dlatego regularnie uczestniczę w szkoleniach i konferencjach branżowych oraz śledzę nowe trendy i rozwiązania technologiczne. Uczestniczyłem w szeregu szkoleń organizowanych przez wiodących producentów systemów asekuracji. Przeprowadzam szkolenia z zakresu bezpiecznej pracy na wysokości oraz obsługi systemów asekuracji.
Zawodowo związany jestem z firmą Sundoortech Sp. z o.o.

 

 

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dn. 17 marca, wyłącznie drogą mailową na adres: promocja@wroclaw.pip.gov.pl, z zaznaczeniem opcji udziału (stacjonarnie czy online).

Serdecznie zapraszamy!

Więcej

Dodano: 16.02.2023

Zaproszenie na nowe webinary WIRTUALNEJ AKADEMII DAFA

Stowarzyszenie DAFA zaprasza do udziału w eksperckich szkoleniach online w ramach cyklu WIRTUALNA AKADEMIA DAFA.

Udział w webinarach jest bezpłatny i polecany szczególnie wykonawcom, architektom, projektantom, konstruktorom, a także producentom, inwestorom, rzeczoznawcom i wszystkim zainteresowanym uczestnikom branży.

Stowarzyszenie DAFA zaprasza do udziału w eksperckich szkoleniach online w ramach cyklu WIRTUALNA AKADEMIA DAFA.

Udział w webinarach jest bezpłatny i polecany szczególnie wykonawcom, architektom, projektantom, konstruktorom, a także producentom, inwestorom, rzeczoznawcom i wszystkim zainteresowanym uczestnikom branży.

Stowarzyszenie DAFA jest organizacją, której ambicją jest dostarczenie rynkowi budowlanemu rzetelnej i popartej praktyką wiedzy projektowej i wykonawczej w postaci wytycznych, dostępnych w Księgarni DAFA na: www.dafa.com.pl

 


09 marca, godz. 11:00

„Dobór prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich – bezpieczeństwo pożarowe wg Wytycznych DAFA.” 

Prelegent: mgr inż. Monika Hyjek

 

 

mgr inż. Monika Hyjek

 

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo budowli” oraz kursu specjalistów ochrony przeciwpożarowej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Aktywny członek komitetów technicznych PKN, SITP, NizO i MIWO. Pasjonatka życia i bezpieczeństwa. Zawodowo związana z firmą ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.  Członek zespołu redakcyjnego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów” i „Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad” Stowarzyszenia DAFA.

 04 kwietnia, godz. 11:00

„Trwałość, serwisowanie i naprawy dachów zielonych”. 

Prelegent: Krzysztof Wielgus

 

 

– dobór materiałów pod kątem ich trwałości
– wymagania pielęgnacyjne i standardowe czynności serwisowe
– błędy projektowe i wykonawcze
– diagnostyka i typowe naprawy

 

Szkolenie będzie zawierało szczegółową wiedzę na temat projektowania i wykonywania dachów zielonych z uwzględnieniem:

 • stosowania izolacji termicznej i przeciwwilgociowej w układzie tradycyjnym i odwróconym,
 • dedykowanych materiałów drenażowych i ich parametrów,
 • dedykowanych włóknin technicznych (filtracja, separacja, ochrona izolacji, dyfuzja pary wodnej),
 • specjalistycznych substratów do nasadzeń na dachach zielonych,
 • akcesoriów, ich cech, funkcji (listwy separacyjne i krawędziowe, skrzynki rewizyjne) i prawidłowych sposobów montażu
 • optymalnych układów warstw z omówieniem materiałów, ich funkcji i potencjalnych problemów w przypadku błędów projektowych,
 • sposobów zazielenienia i ich wpływu na projektowane warstwy,
 • wymagań pielęgnacyjnych dla poszczególnych rodzajów zazielenienia
 • parametrów uzyskiwanych przy zastosowaniu poszczególnych rozwiązań systemowych, w tym: retencji, ciężaru, wysokości układu warstw
 • błędów projektowych, które mają wpływ na funkcjonowanie dachu, jak np. niedopasowanie rozwiązania do lokalnego obciążenia wiatrem, niewłaściwe odprowadzenie wody na dach zielony z powierzchni znajdujących się wyżej itp., błędna kalkulacja obciążenia stropu itp.
 • różnic w projektowaniu i wykonywaniu dachów systemowych i niesystemowych oraz związanej z tym odpowiedzialności i wymaganiach formalnych
 • stosowanie branżowego słownictwa w projektach budowlanych i praktycznych skutków używania pojęć błędnych lub nieprecyzyjnych

Krzysztof Wielgus

Założyciel i Prezes Zarządu ZIDA Sp. z o.o. Z branżą dachów zielonych związany od przeszło 10 lat. Aktywny członek stowarzyszeń branżowych: Stowarzyszenia DAFA, Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów. We współpracy z rzeczoznawcami PSDZ-NOT, pracownikami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach i Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach prowadzi szkolenia z zakresu projektowania i wykonywania dachów zielonych. Jest aktywnym wykładowcą PSDZ-NOT. Zawodowo skupia się m.in. na wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań dla dachów zielonych oraz doradztwie projektowym i wykonawczym. Autor licznych artykułów branżowych oraz referatów prezentowanych na konferencjach i szkoleniach, m.in. w Ostrawie, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Skierniewicach. Członek zespołu redakcyjnego „Wytycznych dla dachów zielonych” opracowywanych w Grupie Merytorycznej DACHY ZIELONE Stowarzyszenia DAFA.

 

 

Wydarzenie wspierają PARTNERZY projektu:

 

 

Zapraszamy do wspólnego rozwoju w projekcie edukacyjnym DAFA!

Zainteresowany udziałem w webinarach ?

FORMULARZ REJESTRACYJNY_ (klik)

 

Zapraszamy!

 

Więcej
Powrót