Dodano: 03.06.2019

XIII Doroczne Spotkanie Stowarzyszenia DAFA

Tradycyjnie, z początkiem wiosny przedstawiciele najsolidniejszych firm budowlanych zrzeszonych w Stowarzyszeniu DAFA podsumowali ubiegłoroczne dokonania w obszarze dachów płaskich i fasad.

13 edycja spotkania odbyła się w dn. 16/17 maja w Łochowie przy niesłabnącej frekwencji ponad 150 uczestników – przedstawicieli firm wykonawczych oraz producentów i dostawców materiałów na dachy płaskie i fasady.

Uczestnicy Walnego Zebrania DAFA

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za 2018r. poprowadził Prezes Zarządu -Piotr Olgierd Korycki dokonując podsumowania spraw członkowskich oraz prezentacji działalności DAFA w zakresie relacji z międzynarodowymi stowarzyszeniami branżowymi (BuGG, FLL, IFBS, IFD).

Podkreślił, że istotną rolę w podnoszeniu świadomości i jakości branży stanowią opracowywane w DAFA wytyczne. W ubiegłym roku pod egidą Stowarzyszenia pracowało aż 6 Grup Merytorycznych.

Szczególne podziękowania  złożył  członkom biorącym udział w opracowaniu wytycznych technicznych, za udział w realizacji misji DAFA i zainteresowanie problemami środowiska.  Zapewnił przy tym, że sprawy wykonawców pozostają w DAFA na pierwszym planie.

Piotr Olgierd Korycki

Krzysztof Rogosz zrelacjonował aktywności skierowane dla wykonawców i ukierunkowane m. in. na wskazanie praktycznych rozwiązań służących ochronie interesów tej grupy członków. W ramach tych działań wymienił szkolenie mające na celu omówienie prawnych i biznesowych warunków wdrożenia RODO na gruncie polskim, zorganizowane przy współpracy z KancelariąGESSEL w dn. 12.04.2018 r. w

Warszawie. Kolejne szkolenie poświęcone było tematyce „Bezpieczeństwa pożarowego dachów w ujęciu projektowo-wykonawczym” w dn. 06.09.2018r.w Zielonej Górze.

Krzysztof Rogosz

W dalszej kolejności eksperci DAFA zrelacjonowali obszary zainteresowania Grup Merytorycznych oraz kierunki ich przyszłych działań.

Krzysztof Bagiński i Monika Hyjek zaprezentowali Grupę Merytoryczną PPOŻ., która przystąpiła we wrześniu ubiegłego roku do prac nad kolejnymi wytycznymi „Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad”.

Poradnik, będący w trakcie opracowania, omówi eksperckie podejście do tematyki pasów międzykondygnacyjnych, wymagań odnośnie przetrwania elewacji, ścian oddzielenia przeciwpożarowego dochodzących do elewacji, usytuowania budynków między sobą, przejść instalacyjnych przez ściany itp.

Jednocześnie członkowie grupy angażują się w liczne projekty edukacyjne, w tym Kongresy Pożarnictwa FIRE.

Najważniejszym wydarzeniem edukacyjnym minionego roku była Konferencja Stowarzyszenie DAFA pt.  „Projektowanie i realizacja dachu w kontekście bezpieczeństwa pożarowego”, zorganizowana w dn. 31.01.2018 r. w Poznaniu. Wydarzenie zgromadziło 130 osób, a program oparty był na wytycznych Stowarzyszenia: „Bezpieczeństwo pożarowe dachów”. Konferencja podjęła aktualną dla branży tematykę bezpieczeństwa pożarowego poprzez przedstawienie wytycznych projektowych i dobrych praktyk w doborze prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich.

Prelegenci przedstawili również nową Grupę Tematyczną ODDYMIANIE GRAWITACYJNE, której intencją jest przygotowanie „Poradnika dobrych praktyk w projektowaniu systemów oddymiania grawitacyjnego obiektów budowlanych”.  Wielość źródeł odniesienia jak również ciągle zmieniające się przepisy dotyczące przenikania i izolacyjności cieplnej powodują szerokie pole interpretacyjne. Opracowanie w formie poradnika dobrych praktyk w sposób kompleksowy i nowoczesny skupi się na obiektach przemysłowych i magazynowych i będzie stanowiło pomoc na etapie projektowym i wykonawczym. Dokument szczegółowo wyjaśni obowiązujące przepisy w zakresie oddymiania, wybrane definicje, wskaże wykaz norm projektowych oraz określi zawartość projektu oddymiania.

Monika Hyjek


Krzysztof Bagiński

Piotr Olgierd Korycki poinformował o wydaniu w ramach Grupy Merytorycznej AKUSTYKA III edycji „Katalogu rozwiązań akustycznych”. Aktualizacja uwzględnia nowelizację Warunków Technicznych oraz obowiązujące od 01 stycznia 2018 r. normy z akustyki budowlanej i została wzbogacona o nowe rozwiązania Partnerów wydania.

Piotr Olgierd Korycki

Michał Miąsek podsumował działalność Grupy Merytorycznej ODBIORY, która dążyła do wydania „Wytycznych do odbiorów dachów”.


Michał Miąsek

Andrzej Kania podsumował efekty prac w Grupie Merytorycznej DACHY ZIELONE, która przygotowuje aktualizację  „Wytycznych dla dachów zielonych”  w zakresie zmian jakie wprowadził wydawca źródłowy – Stowarzyszenie FLL.


Andrzej Kania

Roman Weglarz przybliżył zebranym powołaną w 2018 r. Grupę Tematyczną KOROZYJNOŚĆ, która opracowuje „Zalecenia dotyczące ochrony przeciwkorozyjnej”. Projekt realizowany jest na bazie publikacji IFBS „Grundlagen”. Wydanie wytycznych ma na celu podnieść świadomość w zakresie m.in. prawidłowej interpretacji klas środowiskowych oraz właściwego doboru materiałów.


Roman Weglarz

Michał Wilk zrelacjonował działalność edukacyjną reprezentantów Grupy Merytorycznej LEKKA OBUDOWA w formie wykładów na konferencjach, dla których bazę stanowiły „Wytyczne DAFA do oceny lekkich metalowych obudów ścian”.


Michał Wilk

Ewelina Klin zaakcentowała obecność DAFA w licznych konferencjach, które Stowarzyszenie honoruje swoim patronatem. W ramach ponad 40 wydarzeń w 2018 r., DAFA kształciła branżę i rozpowszechniała opracowane wytyczne jako aktywna organizacja szerząca ideę poprawnego budownictwa.

Katarzyna Wiktorska zwróciła uwagę, że DAFA w relacjach z mediami inicjuje ważne tematy z obszaru poprawnego projektowania i realizacji dachów płaskich i fasad. Dzięki współpracy z redakcjami prasy branżowej ukazało się w minionym roku blisko 50 artykułów i informacji w prasie drukowanej, a wypowiedzi ekspertów DAFA znalazły się w licznych tytułach pism. Mocny akcent w komunikacji zewnętrznej stanowi realizowana przez Stowarzyszenie kampania „Wybierz firmę z certyfikatem DAFA”, która w minionym roku została przeprowadzona po raz czwarty wykorzystując  prasę i portale branżowe, social media oraz newslettery.

od lewej: Ewelina Klin, Katarzyna Wiktorska

Obradom towarzyszyły prezentacje i  stoiska informacyjne sponsorów – firm: Klimas Wkręt-Met, Koelner Polska, Styropmin, Vilpe Poland, Zida.

Wieczór integracyjny stworzył możliwość bliższego, bezpośredniego poznania się przedstawicieli często konkurujących ze sobą na rynku firm i wzbogacony był występem Marcina Dańca, oklaskiwanym na stojąco.

Marcin Daniec

Podsumowując Doroczne Spotkanie, nasuwa się refleksja, że mimo tego, że polski rynek dopiero dojrzewa do pełnej odpowiedzialności ze wysokie standardy, wizja przyszłości branży budowlanej, opartej na kanwie wytycznych Stowarzyszenia DAFA jest świadoma, bezpieczniejsza, uporządkowana i podlegająca kryteriom jakości, a nie wyłącznie ceny.

Więcej

Dodano: 07.05.2019

Podsumowanie 11. konferencji PLGBC Dzień Ziemi z zielonym budownictwem

Blisko 200 uczestników przyciągnęła 11. konferencja PLGBC Dzień Ziemi z zielonym budownictwem, zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC pod Honorowym Patronatem DAFA. Wydarzenie pod hasłem Miasto w obliczu zmian. W kierunku zrównoważonego budownictwa, przygotowane w oparciu o idee zrównoważonego rozwoju, odbyło się 16 kwietnia br. w Textorial Park w Łodzi.

Tegoroczna edycja to blisko 200 uczestników, 26 prelegentów (w tym przedstawicieli sektora prywatnego, publicznego i NGO) oraz 35 partnerów i patronów. W trakcie spotkania omówiono zagadnienia potencjału i rozwoju miast w kontekście zrównoważonego budownictwa – poprawy stanu środowiska i jakości życia w aglomeracjach miejskich.

 

Wydarzenie poprzedził warsztat nt. sposobów obniżania kosztów i oszczędzania energii w budynkach, poprowadzony przez dr Dorotę Bartosz, Eksperta PLGBC.

Uczestników konferencji powitali: Anna Banaś – Prezes Zarządu St. Paul’s Developments Polska, inwestora projektu Textorial Park w Łodzi, Michał Śmiechowicz – Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi oraz  Rafał Schurma – Prezydent i założyciel PLGBC, właściciel visio architects and consultants.

 

Podczas konferencji miała miejsce premiera raportu PLGBC Certyfikacja zielonych budynków w liczbach 2019, prezentującego najnowsze dane i obserwacje dotyczące polskiego rynku certyfikacji budynków. Najważniejsze wnioski przedstawiła Alicja Kuczera, Dyrektor Zarządzający PLGBC.

 

Pierwszy panel dyskusyjny skupiony był na bilansie zielonych materiałów i technologii. Dorota Bartosz – Ekspert PLGBC, Małgorzata Grzyb – Architekt, Interior Designer, Space Planner w Interbiuro, Agnieszka Strzemińska – Marketing Manager Poland & Baltics w Knauf Insulation oraz moderator dyskusji, Ewa Kosmala – General Marketing Manager w Lakma, omówiły wpływ budynków na zdrowie i komfort ich użytkowników, przedstawiając przykłady realnych korzyści płynących z zastosowania zrównoważonych rozwiązań materiałowych, certyfikacji produktów budowlanych i efektywności energetycznej.

 

Nowe funkcje w starych budynkach, czyli jak wydobyć potencjał miejsca – zagadnienie to przedstawił Robert Strzeński – Partner w Horizone Studio, a do swojej prezentacji wykorzystał case study miejsca, w którym odbywała się konferencja, Textorial Park. Ta udana rewitalizacja niezwykle pozytywnie odmieniła zaniedbany fragment Łodzi, a zadanie ułatwiła efektywna współpraca miasto-inwestor-architekt. Prezentacja miała niebanalny charakter, ponieważ przytoczyła historyczne tło miejsca, a także wizualizacje jego zagospodarowania w przyszłości.

 

Jak zarządzać doświadczeniami. Miasto zmian. Nowa ziemia obiecana – to tytuł kolejnego panelu dyskusyjnego, którego celem była odpowiedź na pytanie, jakie powinny być miasta przyszłości i jak tworzyć przestrzenie rozwijające się w równowadze ze środowiskiem naturalnym, zielone i przyjazne mieszkańcom. Zwrócono uwagę na przykłady najciekawszych projektów, które zmieniały miasta. W dyskusji udział wzięli: Marta Lachowska – Product Manager w Zdrojowni, Bartosz Marcol – Starszy konsultant ds. Zrównoważonego rozwoju w Arup, Rafał Schurma – Prezydent PLGBC, właściciel visio architects and consultants, Aleksandra Zentille-Miller – Prezes Zarządu Polskiej Rady Centrów Handlowych, Dyrektor Zarządzający Champan Taylor. Moderatorem panelu był Marcel Maksara –  Sustainability Consultant w visio architects and consultants.

 

Niezwykle emocjonujący okazał się panel dyskusyjny skupiony wokół zrównoważonego projektowania. Nawiązano w nim do raportu PLGBC Zdrowe zielone biura. Eksperci omówili zmianę podejścia użytkowników, najemców i deweloperów w kontekście green building na przestrzeni ostatnich 10 lat, a także w przyszłości, za 5-10 lat, zaznaczając, że architekci powinni tę zmianę wyprzedzać w swoich projektach. Wśród poruszonych problemów znalazł się także sektor mieszkaniowy, w którym dostrzega się wielki potencjał zrównoważenia. W rozmowie udział wzięli: Anna Banaś – Prezes Zarządu St. Paul’s Developments Polska, Danuta Barańska – Dyrektor Kreatywny TETRIS Polska, Adam Targowski – Menedżer ds. zrównoważonego rozwoju na region CEE w Skanska Commercial Development Europe, Członek Zarządu PLGBC, Jerzy Wójcik – Prezes Zarządu JW+A. W roli moderatora panelu wystąpił Bartłomiej Kisielewski – Partner w Horizone Studio, Członek Zarządu PLGBC.

 

Let’s start the climate take back, case study na bazie doświadczeń firmy Interface przedstawiła Marta Siczek – Concept Designer. Podzieliła się założeniami misji, która przyczyni się do odwrócenia globalnego ocieplenia i negatywnych zmian, jakie już zaszły w środowisku. Interface zaczęła od siebie, od wprowadzania zrównoważonych rozwiązań nie tylko do swoich produktów, ale także do budowy własnych fabryk i do procesów produkcyjnych. To misja, do której wzywani są także inni, dzięki czemu przedsiębiorstwa i organizacje wspólnie, oddolnie, mogą tworzyć klimat odpowiedni do życia.

 

Budynek musi być dostępny dla osób niepełnosprawnych – niedostępny nie będzie zrównoważony. Podejście Skanska do tego problemu przedstawił Adam Targowski – Menedżer ds. zrównoważonego rozwoju na region CEE w Skanska Commercial Development Europe. W czasie konferencji zainteresowane osoby otrzymały także książkę WŁĄCZNIK. Projektowanie bez barier, opracowaną przez Skanska oraz Fundację Integracja.

 

EXPO Horticultural 2024 Łódź Polska: CZŁOWIEK | NATURA | MIASTO, pomysł Miasta Łódź na Expo 2024 omówił Maciej Riemer – Kierownik Projektu Expo Horticultural 2024 w Urzędzie Miasta Łodzi.

 

Miasto, które  skłania do tego, abyśmy żyli bliżej siebie. Zielone społeczeństwo obywatelskie – ten panel podsumował konferencję. Justyna Biernacka – Pełnomocniczka Zarządu Oddziału Warszawskiego SARP, Wiceprezeska ds. przestrzeni miasta w Fundacji Przestrzenie, Teobald Jałyński – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Jaworzno, Maciej Riemer – Kierownik Projektu Expo Horticultural 2024 w Urzędzie Miasta Łodzi, Bogna Świątkowska – Prezes Zarządu Fundacji Bęc Zmiana oraz moderator panelu, Janusz Mizerny – Inżynier ds. efektywności energetycznej w Sweco Consulting, bloger green-projects.pl, dyskutowali o tym, jak zaktywizować społeczności i wzmocnić ich rolę w tworzeniu zrównoważonego otoczenia. Uczestnicy panelu podzielili się spostrzeżeniami o wykorzystaniu potencjału osobistego i biznesowego społeczności do współtworzenia przestrzeni oraz o inicjatywie i reakcji ze strony władz lokalnych – o świadomości zrównoważonego rozwoju oraz warunkach zewnętrznych, które z jednej strony powodują powstanie grup wspierających zrównoważone życie, a z drugiej – „godne parkowanie”.

 

Case study Życie i przestrzeń. PLGBC trendy: Lifespace w miejsce workplace przedstawił Marek Ulanecki – Leasing Manager w Vastint Poland, nawiązując do koncepcji projektu Business Garden.

 

Na zakończenie konferencji, z mową inspiracyjną wystąpił Marek Suslik, polski podróżnik, przedsiębiorca, pasjonat ekstremalnych wyjazdów i odkrywania świata na motocyklu. Pierwszy Polak,  który na motocyklu zdobył samotnie zimą najdalej wysunięty na północ przylądek Europy, Nordkapp (2018 r.), co środowisko branżowe uznało za najbardziej ekstremalny wyczyn.

 

Dodatkową atrakcją była możliwość uczestnictwa w zwiedzaniu zielonego budynku Textorial Park.

 

Konferencję poprowadziła Alicja Kuczera, Dyrektor Zarządzający PLGBC.

 

Wydarzenie PLGBC zorganizowane było w oparciu o idee zrównoważonego rozwoju i zasady 3R: reduce, reuse, recycle:

 • ograniczono wydruk jednorazowych roll-upów na rzecz elektronicznych nośników;
 • skorzystano z materiałów wielokrotnego użycia, np. toreb, użyto produktów do ponownego przetworzenia, korzystano z produktów reklamowych Członków PLGBC (smycze);
 • ograniczono jednorazowe naczynia – do dyspozycji były zdroje wody kranowej, a każdy uczestnik otrzymał bidon wielokrotnego użytku;
 • zamiast plastikowych identyfikatorów, przygotowano papierowe z programem wydarzenia;
 • Raport PLGBC Certyfikacja zielonych budynków w liczbach 2019 został wydrukowany na papierze pochodzącym z makulatury;
 • przygotowano grow kit dla chętnych, dla zasadzenia własnych ziół;
 • podzielono się książką WŁĄCZNIK, zw. z projektowaniem bez barier (dla zainteresowanych);
 • umożliwiono dostęp do prądu i doładowanie telefonów na dedykowanym stanowisku;
 • zwrócono uwagę na zrównoważony catering. Do dyspozycji były również zdroje wodne oraz owoce;
 • ograniczono plastik w duchu #zerowaste;
 • zadbano o segregację odpadów.

PLGBC nastawione jest na edukację i wymianę dobrych praktyk, dzielenie się doświadczeniami, stąd w programie zaproponowano warsztat, case studies i panele dyskusyjne, mobilną Bęc Księgarnię (Fundacja Bęc Zmiana) czy obecność Fundacji DKMS, a także stoiska partnerskie i strefę chillout dla skutecznego networkingu.


Konferencja odbyła się w wyjątkowej, zrewitalizowanej i certyfikowanej przestrzeni Textorial Park w Łodzi – projektu inwestycyjnego nawiązującego do przemysłowej historii miejsca, realizowanego przez St. Paul’s Developments Polska. Textorial Park w chwili otrzymania certyfikatu BREEAM jest najwyżej ocenionym kompleksem biurowym w Polsce w systemie BREEAM International New Construction 2016.

Wydarzenie wsparli liczni Partnerzy i Patroni Honorowi oraz Medialni.

Partnerem wydarzenia były: St. Paul’s Developments Polska, Grupa Górażdże, Horizone Studio, JW+A, Knauf Insulation, LAKMA, Mikomax Smart Office, Skanska, Vectorworks Polska oraz Zdrojownia.

Patronat Honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Prezydent Miasta Łodzi, Wojewoda Łódzki, Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział Łódź, British Polish Chamber of Commerce (BPCC), Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza (SPCC), Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH), Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich (DAFA).

Konferencja PLGBC Dzień Ziemi z zielonym budownictwem jest cyklicznym wydarzeniem, organizowanym w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi, w wybranym mieście w Polsce, we współpracy z danym samorządem.

 

Relacja zdjęciową z wydarzenia: FOTO

Więcej

Dodano: 26.04.2019

Podsumowanie Konferencji Hale Przemysłowe i Magazyny

W dniu 25 kwietnia we Wrocławiu odbyła się Konferencja HALE PRZEMYSŁOWE I MAGAZYNY przy wsparciu Stowarzyszenia DAFA w roli Głównego Patrona Merytorycznego i Gości Specjalnych – Pani Moniki Hyjek i Pana Mariana Bober.

W ramach pierwszego panelu zatytułowanego Złożona problematyka projektowania hal przemysłowych i magazynów przedstawiciele Rady Programowej Konferencji z ramienia DAFA przeprowadzili wykłady poświęcone „Projektowaniu lekkiej obudowy dachów i ścian w oparciu o Eurocode 1” oraz „Bezpieczeństwu pożarowemu dachów płaskich”.

 

Prezentacje oraz stanowisko konsultacyjne DAFA cieszyły się podczas konferencji dużym zainteresowaniem słuchaczy.

 

 


Marian Bober


Marian Bober


Monika Hyjek

Многие пользователи уже оценили удобство и функциональность личного кабинета банка Тинькофф, а подтверждает это большое количество комментариев и отзывов пользователей в интернете. Перечень услуг банка включает обслуживание кредитных и дебетовых карт http://vhod-v-lichniy-kabinet.com.ru/tinkoff, платежей, переводов; услуги для бизнеса, ипотечные программы и страхование. Все услуги предоставляются через официальный сайт банка и телефон горячей линии банка.

Monika Hyjek

Więcej

Dodano: 24.04.2019

Podsumowanie spotkania “DAFA dla wykonawców”

Niecodzienne spotkanie, ze względu na znamienite grono uczestników, zorganizowało Stowarzyszenie DAFA w dn. 14 marca w Krakowie.

Ponad 30-stu Gości – członków założycieli i reprezentantów 17 firm wykonawczych wzięło udział w XIV Panelu Dyskusyjnym o kierunkach rozwoju organizacji we wspieraniu firm wykonawczych.


Goście XIV Panelu Dyskusyjnego Stowarzyszenia DAFA

Spotkanie otworzył Prezes DAFA – Piotr Olgierd  Korycki, zachęcając do dyskusji na temat przyszłych działań DAFA.

Adam Krzanik – Członek Zarządu – podsumował organizowane od 2013 r. panele, dotykające newralgicznych z punktu widzenia wykonawcy problemów m. in. z rozliczeniem świadczeń i sposobów im przeciwdziałania, negocjacji umów i ochrony interesów. We wstępie do dyskusji wskazał na problemy firm wykonawczych z rozliczeniem za roboty budowlane z GW, sugerując połączenie sił z firmami członkowskimi o profilu produkcyjno-dostawczym w wyegzekwowaniu należności i pomocy przy odbiorze inwestycji.

na zdjęciu od lewej: Ewelina Klin, Piotr Olgierd Korycki, Katarzyna Wiktorska

Mirosław Wróblewski – jeden z inicjatorów powołania Stowarzyszenia zaznaczył, że w jego opinii członkowie Stowarzyszenia – wykonawcy mogą połączyć się świadomością pracy. W założeniach celem DAFA było jednoczyć wykonawców dachów poprzez dzielenie się swoimi problemami, doświadczeniami, know-how i zasadami ofertowania oraz zaszczepienie i przenoszenie dobrych praktyk na innych. Do zastanowienia pozostają oczekiwania wykonawcy wobec GW i producenta, aby jako członkowie DAFA mówić jednym głosem.

Wykonawcy wspólnie potwierdzili niezmienny problem w zaniżaniu ofert przez konkurencję. Wskazano również na dotkliwą dla wykonawców praktykę, jaką jest sprzedaż produktów na inwestycję z pominięciem wykonawcy. Uczestnicy panelu potwierdzili, że DAFA jest dla nich buforem bezpieczeństwa w przypadku problemów i rozwiązywania spraw spornych. Przykładem mogą być wydawane stanowiska Stowarzyszenia w sprawie zastoin wody, które niejednokrotnie pomogły przy odbiorze inwestycji. Ważną rolą DAFA jest wsparcie techniczne i kształcenie – uczestnicy spotkania potwierdzili, że ta droga powinna być kontynuowana.

Druga część spotkania skoncentrowana była na omówieniu koncepcji powołania nowego organu w DAFA – Sądu Koleżeńskiego jako narzędzia w ochronie interesów członków DAFA. Znacząca większość zebranych zaaprobowała pomysł wyboru mężów zaufania do rozstrzygania sporów.

Na zakończenie Zarząd DAFA zachęcił zebranych do większej aktywności i zaangażowania w życie i projekty DAFA. Każdy zgłoszony pomysł spotka się z naszą serdeczną akceptacją!

Mniej formalna atmosfera towarzyszyła kolacji na krakowskim Kazimierzu, co sprzyjało zacieśnianiu kontaktów biznesowych i relacji partnerskich wewnątrz DAFA.

Stowarzyszenie jest platformą współpracy i wymiany doświadczeń – i tutaj żadna rewolucja nie nastąpi ! Będziemy w dalszym ciągu reagować na potrzeby firm wykonawczych organizując szkolenia oraz wszelkie aktywności, które umożliwią rozwój i umocnią pozycję wykonawcy na rynku budowlanym. Równocześnie będziemy dążyć do zacieśniania współpracy z należącymi do DAFA producentami wyrobów budowlanych przy założeniu, że kluczowe zdanie w naszej organizacji mają wykonawcy.

Więcej

Dodano: 23.04.2019

Kolejny Kongres Pożarnictwa z udziałem DAFA za nami

18 kwietnia w Katowicach odbył się Kongres Pożarnictwa FIRE, objętym Honorowym i Merytorycznym Patronatem  Stowarzyszenia DAFA.

Ekspert Stowarzyszenia – Pan Daniel Drozdowicz w swoim wystąpieniu pt. „Bezpieczeństwo pożarowe dachów płaskich” opowiedział o wymaganiach ppoż. dla dachów w Polsce na bazie Wytycznych opracowanych w Grupie Merytorycznej DAFA „Bezpieczeństwo pożarowe dachów”. Zainteresowani uczestnicy mieli okazję zapoznać się z treścią publikacji oraz pozostałymi wydawnictwami DAFA w ramach stoiska wystawienniczego.

 

Kongres był kolejną okazją do spotkania się ekspertów z branży zabezpieczeń przeciwpożarowych, projektantów systemów oddymiających, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, biegłych sądowych, strażaków oraz wielu niezależnych ekspertów i najwyższej klasy specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego. Podczas spotkania, odbyła się konferencja poświęcona ochronie pożarowej obiektów budowlanych oraz sposobów radzenia sobie z zagrożeniami wynikającymi na skutek pożaru.


Daniel Drozdowicz


Prelegenci

Organizatorem wydarzenia był DND Project.

Więcej

Dodano: 23.04.2019

Doroczne Spotkanie Członków Stowarzyszenia DAFA

W dniach 16/17 maja w Łochowie odbędzie się niezwykle ważne wydarzenie dla branży budowlanej – Doroczne Spotkanie organizowane po raz trzynasty przez Stowarzyszenie DAFA.

Wydarzenie przyciąga corocznie ponad 150 Gości – przedstawicieli firm wykonawczych oraz producentów i dostawców materiałów na dachy płaskie i fasady.

 

 

Sponsorzy Spotkania:

 

 

 

Więcej

Dodano: 19.04.2019

Panel ekspercki DAFA na konferencji HALE PRZEMYSŁOWE I MAGAZYNY we Wrocławiu

Jesteś inwestorem? Projektujesz lub budujesz hale? Zarządzasz centrum logistycznym?

25 kwietnia zapraszamy do Wrocławia na konferencję HALE PRZEMYSŁOWE I MAGAZYNY 2019 pod Patronatem DAFA, podczas której poruszony zostanie szereg ważnych i praktycznych zagadnień związanych ze złożoną problematyką projektowania, budowy i bezpieczeństwa hal produkcyjnych i magazynowych okiem praktyków oraz biegłego sądowego.

Panel ekspercki i techniczny przygotowali doświadczeni praktycy w temacie wybranych zagadnień dla obiektów przemysłowych i magazynowych w tym Eksperci Stowarzyszenia DAFA. Pan Marian Bober omówi „Projektowanie lekkiej obudowy dachów i ścian w oparciu o Eurocode 1”, a Pani Monika Hyjek zaprezentuje temat Bezpieczeństwo pożarowe dachów płaskich”.

Udział w konferencji jest bezpłatny i polecany szczególnie architektom, projektantom, konstruktorom,  inwestorom, działom eksploatacyjnym, instalatorom oraz generalnym wykonawcom i zarządcom centr logistycznych, parków magazynowych, hal i zakładów produkcyjnych, którzy napotykają na problemy formalne lub techniczne na różnych etapach realizacji inwestycji od planowania po użytkowanie i zarządzanie.

Podczas wydarzenia uruchomione zostanie stoisko konsultacyjno-wystawiennicze DAFA.

Szczegółowy program dostępny jest na stronie organizatora DND Project: www.dndproject.com.pl

Rejestracja: (KLIK)

Więcej

Dodano: 12.04.2019

Kongres Pożarnictwa w Katowicach – FIRE KATOWICE 2019

Nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego. Nowości i konfrontacja przepisów z praktyką podczas Kongresu Pożarnictwa FIRE Katowice 2019

Już 18 kwietnia zapraszamy na Kongres Pożarnictwa FIRE KATOWICE 2019 pod Patronatem DAFA.

 

To wydarzenie, które od lat cieszy się uznaniem wielu podmiotów i instytucji w branży, to miejsce spotkań profesjonalistów, ekspertów, specjalistów, projektantów, generalnych wykonawców inwestycji i prewentystów zawodowo związanych z problematyką bezpieczeństwa pożarowego.

Konferencja odbędzie się w Katowicach w Hotelu Novotel Katowice Centrum**** samym Centrum Katowic, przy ul. Al. Roździeńskiego 16.

Na uczestników konferencji czeka bogaty blok poświęcony biernej ochronie przeciwpożarowej, detekcji i sygnalizacji pożarowej, nowościom w zakresie projektowania planów ewakuacyjnych oraz instalacji ppoż, bezpiecznych rozwiązań dla elewacji i fasad budynków wysokich,długotrwałej i bezpiecznej ochrony termicznej izolacją przed ogniem i wodą, wytycznych projektowania i wykonania obiektów budowlanych jako kluczowego czynnika zapobiegającego pożarom. Swój punkt widzenia przedstawią projektanci, generalni wykonawcy oraz rzeczoznawcy od zabezpieczeń ppoż.

Konfrontacja przepisów przeciwpożarowych z praktyką na budowach

Wśród wiodących tematów na wyróżnienie zasługują przygotowane przez Radę Programową – Panele Eksperckie w zakresie przepisów bezpieczeństwa pożarowego i ich wpływie na projektowanie i realizację zapisów w praktyce, przygotowane przez  mgr inż. Monikę Hyjek – Absolwentkę Politechniki Wrocławskiej, Członka SITP oraz Zespołu Redakcyjnego Wytycznych „Bezpieczeństwo Pożarowe Dachów” Stowarzyszenia DAFA oraz mgr inż. Małgorzatę Sawczuk, Projektanta i Wykładowcę Studium Podyplomowego Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w zakresie projektowania instalacji tryskaczowych.

Szczegóły: http://www.dndproject.com.pl/pl/aktualnosci/321-kongres-pozarnictwa-w-katowicach-fire-katowice-2019

 

Więcej

Dodano: 01.04.2019

Szkolenie z mechanizmu split payment

W dn. 28 marca w Warszawie Stowarzyszenie DAFA we współpracy z Kancelarią GESSEL zorganizowało szkolenie poświęcone mechanizmowi split payment w polskim obrocie gospodarczym, w którym udział wzięło 17 osób z 8 firm członkowskich.

Część merytoryczną spotkania poprowadził Marek Korzeniewski, radca prawny, head of tax department w Moore Stephens Central Audit, a w rolę gospodarza ze strony Kancelarii GESSEL wcielił się Michał Boryczka, radca prawny, managing associate. 

Spotkanie składało się z dwóch paneli – pierwszy z nich omawiał najbardziej ogólne kwestie dotyczące mechanizmu split payment oraz najczęściej zadawane pytania, natomiast drugi dotykał praktycznych zagadnień, postrzeganych z perspektywy podatnika. Na zakończenie miała miejsce podsumowująca sesja pytań i odpowiedzi.

Uczestnicy szkolenia

 

Mec. Marek Korzeniowski

 

Więcej

Dodano: 13.03.2019

Patronat Honorowy DAFA – 11. Konferencja PLGBC Dzień Ziemi z zielonym budownictwem, 16.04 Łódź

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC organizuje 11. konferencję PLGBC Dzień Ziemi z zielonym budownictwem. Wydarzenie pod hasłem Miasto w obliczu zmian. W kierunku zrównoważonego budownictwa, organizowane w oparciu o idee zrównoważonego rozwoju  odbędzie się 16 kwietnia br. w Textorial Park w Łodzi.

Świadome i zrównoważone tworzenie przestrzeni współczesnego miasta dla lepszego życia i rozwoju mieszkańców – to główny nurt tegorocznej edycji. Udział jest bezpłatny.


Podczas wydarzenia omówione zostaną zagadnienia potencjału i rozwoju miast w kontekście zrównoważonego budownictwa – poprawy jakości środowiska i jakości życia w aglomeracjach miejskich.

Konferencja PLGBC Dzień Ziemi z zielonym budownictwem jest cyklicznym wydarzeniem, organizowanym w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi, w wybranym mieście w Polsce, we współpracy z danym samorządem.

Będziemy mówić o aktywizowaniu społeczności tak, by mogły wykorzystać swój potencjał do zrównoważenia domów i miast. Przedstawimy przykłady, w których rewitalizacja i nadanie nowych funkcji w starych budynkach zmieniają miasto. Wiele uwagi poświęcimy zarządzaniu doświadczeniami, czyli tworzeniu miejskich przestrzeni i budynków rozwijających się w równowadze ze środowiskiem, zielonych i przyjaznych mieszkańcom. W programie znajdzie się polityka środowiskowa oraz ekologiczne standardy w miastach – nie tylko ważne, ale wręcz niezbędne dla zdrowia i dobrego samopoczucia mieszkańców. Podkreślimy aspekty zrównoważonego projektowania. Omówimy także kwestię wpływu materiałów budowlanych i technologii na zdrowie i komfort oraz istotę ich odpowiedniego doboru.

W programie zaplanowano zagadnienia:

 • Miasto, które skłania do tego, abyśmy żyli bliżej siebie. Zielone społeczeństwo obywatelskie
 • Jak zarządzać doświadczeniami. Miasto zmian. Nowa ziemia obiecana
 • Nowe funkcje w starych budynkach, czyli wydobyć potencjał miejsca
 • Zrównoważone projektowanie jest trendy. Human centered design
 • Bilans zielonych materiałów i technologii. Wpływ budynków na zdrowie i komfort.
 • Życie i przestrzeń. PLGBC trendy. Lifespace w miejsce workplace

Podczas Konferencji będzie miała miejsce premiera raportu PLGBC Certyfikacja zielonych budynków w liczbach 2019, prezentującego najnowsze dane i trendy w certyfikacji budynków na polskim rynku.

 

Tematyka wydarzenia zainteresuje inwestorów, deweloperów, architektów i projektantów, urbanistów, zarządców, najemców, przedstawicieli samorządów, organizacji branżowych i innych instytucji, uczelni wyższych, osoby odpowiedzialne za zrównoważony rozwój, aktywistów miejskich, którym zależy na zrównoważonej przyszłości i funkcjonowaniu miast.

 

Wydarzenie organizowane jest w oparciu o idee zrównoważonego rozwoju.

Wśród gości specjalnych, z mową inspiracyjną wystąpi Marek Suslik, polski podróżnik, przedsiębiorca, pasjonat ekstremalnych wyjazdów i odkrywania świata motocyklem. Jest pierwszym Polakiem, który na motocyklu zdobył samotnie zimą najdalej wysunięty na północ przylądek Europy, Nordkapp (2018 r.), co środowisko branżowe uznało za najbardziej ekstremalny wyczyn.

Konferencja odbędzie się w wyjątkowej, zrewitalizowanej i certyfikowanej przestrzeni Textorial Park w Łodzi – projektu inwestycyjnego nawiązującego do przemysłowej historii miejsca, realizowanego przez St. Paul’s Developments Polska. Drugi etap projektu – Textorial Park II to budynek biurowy, który w chwili otrzymania certyfikatu BREEAM był najwyżej ocenionym kompleksem biurowym w Polsce w systemie BREEAM International New Construction 2016.

Wydarzenie wspierają liczni Partnerzy i Patroni Honorowi oraz Medialni.

 

Partnerem wydarzenia jest St. Paul’s Developments Polska, Horizone Studio, JW+A, Knauf Insulation, LAKMA, SKANSKA, Zdrojownia oraz Grupa Górażdże.

Patronat Honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Prezydent Miasta Łodzi, Wojewoda Łódzki, Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział Łódź, British Polish Chamber of Commerce (BPCC), Polsko-Skandynawska Izba Handlowa (SPCC), Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH), Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich (DAFA).

Konferencja jest całodzienna, ma formę prezentacji case study, prelekcji i paneli dyskusyjnych.

Każdy z zainteresowanych uczestników otrzyma książkę WŁĄCZNIK. Projektowanie bez barier, powstałą we współpracy SKANSKA z Fundacją Integracja. Będzie również możliwość wygrania wejściówek na 9. PLGBC Green Building Symposium w Warszawie.

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

 

Więcej informacji i rejestracja: konferencja.plgbc.org.pl

Więcej
Powrót