STATUT STOWARZYSZENIA WYKONAWCÓW DACHÓW PŁASKICH I FASAD

z siedzibą w Opolu

(TEKST JEDNOLITY)

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad, zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

§ 2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, zaś siedziba władz naczelnych mieści się w Opolu.

§ 3.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 5.

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 6.

Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: DAFA.

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania

§ 7.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. poprawa warunków handlowych, pozwalających na stworzenie partnerskich relacji pomiędzy uczestnikami procesów realizacyjnych,
 2. ujednolicenie standardów dotyczących serwisowania oraz jego kosztów w powiązaniu z udzielonymi okresami gwarancji,
 3. ujednolicenie i poprawa standardów wykonawczych, jak też podejmowanie prawem dozwolonych działań gwarantujących ich wdrażanie i przestrzeganie,
 4. ustalanie wspólnych kierunków działań w relacjach handlowych z uczestnikami procesów realizacyjnych, w celu ochrony uzasadnionych interesów członków wspierających,
 5. prowadzenie działalności szkoleniowej dla członków Stowarzyszenia oraz innych zainteresowanych osób,
 6. kształtowanie i inicjowanie działań wpływających na rozwój branży,
 7. Stowarzyszenie może, na wniosek zainteresowanych stron, występować w roli organu opiniodawczego, mogącego pełnić rolę rzeczoznawcy orzekającego o poprawności i zgodności z technologią wykonywanych robót i usług, w przypadku zaistnienia sporów pomiędzy Zleceniodawcą a firmą wykonawczą.

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. współpracę z organami administracji publicznej, organami stanowiącymi prawo, instytucjami i organizacjami zainteresowanym działalnością Stowarzyszenia w zakresie współuczestnictwa w tworzeniu regulacji prawnych, dotyczących szeroko rozumianego obrotu gospodarczego,
 2. organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów konferencji w dziedzinach mających wpływ na funkcjonowanie i rozwój branży,
 3. reprezentowanie interesów swoich członków w organach administracji publicznej, organizacjach gospodarczych i innych instytucjach,
 4. współpracę, w innych sprawach niż określone w pkt.1, z organami administracji publicznej, krajowymi i zagranicznymi organizacjami gospodarczymi.

§ 9.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 11.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających.

§ 12.

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 13.

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
  2. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
  3. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o zawieszeniu lub wykluczeniu z listy członków,
  4. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  1.przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. regularnego opłacania składek,
  3. aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 14.

 1. Członek wspierający posiada prawa określone w § 13 ust. 1. z wyjątkiem biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, oraz obowiązki, o których mowa w § 13 ust. 2.

§ 15.

1.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
 2. b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

2. Zarząd stwierdza uchwałą ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu w przypadkach wskazanych w ust. 1 powyżej, zarządzając jednocześnie skreślenie członka, którego dotyczy powyższa uchwała z listy członków Stowarzyszenia. O podjęciu powyższej uchwały Zarząd powiadamia pisemnie Członków, których ona dotyczy, doręczając im odpis uchwały.

3. Członkostwo w Stowarzyszeniu może ustać także na skutek wykluczenia członka ze Stowarzyszenia. Wykluczenia z listy członków Stowarzyszenia może dokonać Zarząd w szczególności w następujących sytuacjach:

 1. a) w przypadku nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający trzy miesiące,
 2. b) w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia i regulaminów obowiązujących w Stowarzyszeniu lub w razie prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.

4. Członkostwo w Stowarzyszeniu może zostać czasowo zawieszone przez Zarząd w wyniku utraty zaufania do członka Stowarzyszenia, zgłoszonego przez co najmniej 10% członków Stowarzyszenia. Zawiadomienie o utracie zaufania powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie pod rygorem nieważności wraz z uzasadnieniem.

5. O podjęciu uchwały Zarządu o zawieszeniu w prawach członkowskich lub wykluczeniu członka Stowarzyszenia, Zarząd powiadamia pisemnie członka, którego ona dotyczy, doręczając mu odpis uchwały wraz z uzasadnieniem. Członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od dnia doręczania stosownej uchwały. Odwołanie powinno zostać złożone na piśmie pod rygorem nieważności.

6. Podejmując uchwałę o wykluczeniu, Zarząd winien jednocześnie zarządzić skreślenie wykluczonego Członka ze Stowarzyszenia członka z listy członków Stowarzyszenia.

7. Od dnia doręczenia uchwały do momentu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie Członków, członek wobec którego podjęto uchwałę o zawieszeniu bądź wykluczeniu jest pozbawiony uprawnień statutowych.

8. Rozpatrzenie odwołania odbędzie się na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Walne Zebranie Członków rozpatrując odwołanie od decyzji uchwał Zarządu, o których mowa w niniejszym paragrafie, oddala odwołanie albo je uwzględnia i uchyla zaskarżoną uchwałę Zarządu. W przypadku oddalenia odwołania od decyzji Zarządu w sprawie zawieszenia członka Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków podejmuje decyzję o wykluczeniu członka i skreśleniu go z listy członków.

9. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w niniejszym paragrafie.

ROZDZIAŁ IV

Organy Stowarzyszenia

§ 16.

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 17.

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
 3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że Statut stanowi inaczej.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba że Statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 18.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko.

Walne Zebranie Członków

§ 19.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni i wspierający.

§ 20.

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku kalendarzowego.
 3. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca i sekretarz.
 4. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków na okres obrad spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
  1. Zarząd,
  2. Komisja Rewizyjna,
  3. 1/3 członków Stowarzyszenia.
 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 2. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że Statut stanowi inaczej.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Walne Zebranie Członków w trybie tajnym podejmuje uchwały w sprawach osobowych lub na żądanie co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

§ 21.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. uchwalenie Statutu i jego zmian,
 2. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 3. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 7. rozpatrywanie odwołań w sprawach zawieszenia członkostwa, wykluczenia z listy członków Stowarzyszenia, wniesionych w trybie § 15,
 8. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych organizacji,
 9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 10. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
 11. określanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.

§ 22.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
 1. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu dwóch miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt. 2 i 3.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd

§ 23.

 1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 3 – 5 członków.
 3. Jeżeli Zarząd liczy powyżej trzech członków, może ze swego grona powołać Prezydium. W skład Prezydium wchodzą: Prezes, Zastępca Prezesa ds. Finansowych i Zastępca Prezesa ds. rozwoju.
 4. Prezydium kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Zarządu. Zakres kompetencji Prezydium określa Zarząd.
 5. Zasady działania Zarządu i jego Prezydium ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 6 razy w roku.

§ 24.

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, zawieszania i wykluczania członków,
 7. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 8. uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie,
 9. koordynowanie działalności jednostek terenowych, o ile zostaną utworzone,
 10. uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi Statutu,
 11. powoływanie pełnomocników do reprezentowania Stowarzyszenia w indywidualnie oznaczonych sprawach.

Komisja Rewizyjna

§ 25.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

§ 26.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 27.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 28.

W przypadkach określonych w § 20 ust. 7 pkt. 2 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze

§ 29.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 30.

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy i spadki,
  3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia)
  4. dotacje,
  5. inne środki możliwe do pozyskania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 31.

Do składania oświadczenia woli w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych do kwoty 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) jest upoważniony jednoosobowo każdy członek Zarządu, a po wyżej tej kwoty – 2 członków Zarządu.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 32.

 1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).