Relacja ze szkolenia – GWARANCJE, NEGOCJACJE

Z tego powodu Stowarzyszenie zorganizowało szkolenie, podczas którego członkowie DAFA mieli okazję zgłębić wątek nie tylko gwarancji, ale również negocjacji jej warunków, aby ustrzec się przed ryzykowną decyzją.

Warsztaty odbyły się 07 października w Krakowie, skupiając ponad 40 osobowe grono członków DAFA i jak zawsze temat przewodni wykładu był jedynie wstępem do kolejnych dyskusji i rozmów.

Szkolenie pt.: „Gwarancje na materiały, negocjacje. Executive summary” przeprowadziło dwóch wybitnych specjalistów reprezentujących, współpracującą ze Stowarzyszeniem warszawską kancelarię GESSEL: mec. Maciej Boryczko – radca prawny oraz mec. Piotr Tracz- adwokat.

od lewej: mec. Maciej Boryczko, mec. Piotr Tracz

FOTORELACJA(klik)

Spotkanie rozpoczął temat negocjacji. Szczególną uwagę prelegenci położyli na spełnienie wszystkich postanowień, które są przedmiotem negocjacji, a także na tajemnicy negocjacji – nieujawniania i nieprzekazywania informacji dotyczących negocjacji innym osobom. Mowa była również o niezwłocznym przekazaniu informacji drugiej stronie w przypadku niemożności porozumienia się podczas procesu negocjacyjnego.

Kolejnym punktem programu szkolenia był temat gwarancji, który wywołał szczególne zainteresowanie wśród słuchaczy i burzliwą dyskusję. Prelegenci szczegółowo omówili główne cechy gwarancji, jej okres, tego co obejmuje i prawo odstąpienia od umowy. Dużo czasu poświęcono Ogólnym Warunkom Umowy, oświadczeniu gwarancyjnemu oraz karze umownej. Zwrócono uwagę na różnicę pomiędzy karą za zwłokę a za opóźnienie, a także pomiędzy szkodą rzeczywistą i utraconą korzyścią. Rozróżniono także kwestię odstąpienia od umowy oraz rozwiązania umowy. Wspomniano o gwarancji bankowej, umowie dowodowej oraz klauzuli arbitrażowej. Ponadto sporo uwagi poświęcono obecnej sytuacji na świecie i sile wyższej, wskazując szczególnie na czas, kiedy umowa została podpisana.

Następną poruszoną kwestią była różnica pomiędzy gwarancją a rękojmią. Zwrócono szczególną uwagę na to kto ich udziela, okres oraz zakres jaki obejmują, a także na prawo odstąpienia od umowy.

Szkolenie zakończono przykładami z życia prawniczego, które świetnie pokazały omawiane zagadnienia i rozwiały ewentualne wątpliwości. Temat szkolenia wzbudził duże zainteresowanie wśród uczestników, którzy kierowali wiele pytań do kompetentnych prowadzących, rozpoczynając kolejne wątki w dyskusji.

Wieczorna część integracyjna dała przestrzeń na rozmowy w kuluarach, dalszą wymianę doświadczeń oraz bliższe poznanie się uczestników, którym czas umilił występ rewelacyjnej saksofonistki.

Podsumowując ten dzień, przede wszystkim cieszymy się, że po długiej przerwie mogliśmy gościć tak szerokie grono członków DAFA z aż 15 firm wykonawczych.

Ponadto, jesteśmy ogromnie wdzięczni kancelarii GESSEL za to, że dane nam było uczestniczyć w niezwykle wartościowym i merytorycznym wykładzie, prowadzonym przez tak zaangażowanych prawników. To kolejny raz pokazuje, że warto być członkiem DAFA i dzięki temu mieć dostęp do profesjonalnej wiedzy od najlepszych.

Na koniec nie można nie wspomnieć o przyjacielskiej atmosferze jaka panowała podczas szkolenia sprawiając, że uczestnicy naturalnie nawiązywali nowe relacje, a także jeszcze bardziej umacniali dotychczasowe.

Liczymy na kolejne, tak owocne spotkania!

Relacja z Walnego Zebrania Członków

Uczestnicy Walnego Zebrania DAFA

Stanowisko Prezesa Stowarzyszenia zostało powierzone ponownie Piotrowi Olgierdowi Koryckiemu. Do Zarządu wybrano również: Marzenę Maj, Krzysztofa Rogosza, Andrzeja Stępkowskiego. Na członków Komisji Rewizyjnej powołano:  Adama Krzanika, Witolda Okońskiego i Henryka Ziobro.

Gwarantem poprawnego i rzetelnego przeprowadzenia spotkania była obecność przedstawicieli Kancelarii GESSEL – mec. Aldony Pietrzak i mec. Macieja Boryczko, który przewodniczył obradom.

Prezes Stowarzyszenia-Piotr Olgierd Korycki podsumował miniony rok jako bardzo udany. Mimo, że pandemia zahamowała wiele inicjatyw branżowych, to tempo działań DAFA nie zwolniło, wręcz przeciwnie – pojawiły się nowe projekty merytoryczne i szkoleniowe.

Pomimo niekorzystnych czasów na podejmowanie decyzji, grono członków Stowarzyszenia powiększyło się o czterech wykonawców dachów płaskich i fasad.

Piotr Olgierd Korycki

Katarzyna Wiktorska

Koronnym celem DAFA w trudnym czasie było wsparcie wykonawców, w tym konkretne działania kierowane odpowiedzialnością za los firm członkowskich. Zaliczyć do nich należy m.in. apel do Minister Rozwoju i Ministra Infrastruktury o podęcie działań rozszerzających zapisy tarczy antykryzysowej oraz raporty o stanie zagrożeń do Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Infrastruktury, będące podstawą do oceny kondycji firm w związku z epidemią COVID-19, które Stowarzyszenie sporządziło na podstawie ankiet diagnostycznych przeprowadzonych wśród członków.

Aby łatwiej odnaleźć się w nowej rzeczywistości, DAFA zorganizowała dla swoich członków cykl trzech szkoleń, wyjaśniających zapisy ustawy COVID – 19, przeprowadzonych przez ekspertów Kancelarii GESSEL.

DAFA mądrze wykorzystała czas lockwodn’u, budując nowy projekt edukacyjny pod nazwą WIRTUALNEJ AKADEMII DAFA, złożony z cyklu technicznych szkoleń dla branży.

W trakcie pięciu webinarów podjęto ważne tematy z obszaru bezpieczeństwa pożarowego, zagadnień projektowania i realizacji dachów z blach fałdowych, dachów zielonych w aspekcie zmian klimatycznych oraz projektowania mocowania lekkiej obudowy dachów i ścian.

Projekt szybko zyskał wsparcie Partnerów:

Choć wszyscy marzymy o bardziej stabilnej rzeczywistości, pandemia nie wyhamowała zapału członków DAFA w standaryzacji wiedzy na polskim rynku, czego wyniki obrazuje bogata działalność Grup Merytorycznych.

Katarzyna Wiktorska omówiła osiągnięcia Grupy Merytorycznej DACHY ZIELONE, która wydała aktualizację Wytycznych dla dachów zielonych w zakresie zmian jakie wprowadził FLL. Nad drugim wydaniem publikacji czuwała redaktor merytoryczna – dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak. Wytyczne wychodzą naprzeciw nowym technologiom i budują świadomość w zakresie znaczenia dachów zielonych w procesie adaptacji do zmian klimatu.

Monika Hyjek podsumowała wielowymiarową działalność Grupy Merytorycznej PPOŻ., która przyczyniła się do promocji wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad” podczas ubiegłorocznej konferencji DAFA na Budmie z imponującą frekwencją 350 osób.

Zaznaczyła również intensywność prac zespołu ekspertów Grupy Tematycznej ODDYMIANIE GRAWITACYJNE, zmierzającej do opracowania „Poradnika dobrych praktyk w projektowaniu systemów oddymiania grawitacyjnego obiektów budowlanych”.

Monika Hyjek

Krzysztof Rogosz

Krzysztof Rogosz przybliżył działania zainicjowanej w minionym roku Grupy Tematycznej PODPORY NA DACHU, mającej na celu wypracowanie ogólnych wytycznych wykonawczych, które staną się dobrą praktyką budowlaną w zakresie m.in. prawidłowego posadowienia podpór na powierzchni dachu oraz ich wpływu na pokrycie i konstrukcję dachu.

Zrelacjonował cenne z punktu widzenia wykonawcy działania DAFA w obszarze BHP. Tu na szczególną uwagę zasługują podjęte rozmowy o współpracy z Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywą 14 Generalnych Wykonawców- dotyczących określenia czytelnych reguł współpracy, wyspecyfikowania kosztów zabezpieczeń BHP na etapie ofertowania oraz ustalenia wspólnego standardu w formie wytycznych.

Katarzyna Wiktorska zwróciła uwagę na silną pozycję DAFA jako organizacji szerzącej ideę poprawnego budownictwa, co potwierdza udział DAFA w gronie patronów największych wydarzeń branżowych. Ponadto, organizacja upowszechnia wiedzę ekspercką poprzez publikację artykułów w czołowych tytułach prasy i portali dedykowanych budownictwu.

Zaakcentowała wprowadzenie nowej formy identyfikacji Członków DAFA z wykorzystaniem symbolu „Jakość poparta standardami DAFA” umieszczanego na kaskach i samochodach, a zmierzającego do wyróżnienia firm, które kierują się w swojej działalności najwyższymi standardami, potwierdzonymi Certyfikatem Członkostwa.

Uczestnicy Walnego Zebrania DAFA

Na zakończenie wystąpień członkowie DAFA podjęli wymagane porządkiem obrad uchwały.

W trakcie spotkania ukształtował się skład Organu do rozstrzygania spraw spornych w osobach: Jerzy Bobrowski, Jerzy Górczyński, Monika Hyjek, Arkadiusz Kałamaja, Ryszard Klatt, Piotr Szymczyk.

Uczestnicy Walnego Zebrania DAFA

Prezes podsumował 2020 r. jako czas dynamicznego rozwoju w trakcie którego Stowarzyszenie upowszechniało wiedzę ekspercką, dostarczając rynkowi budowlanemu rzetelnej i popartej praktyką wiedzy projektowej i wykonawczej w postaci nowych wytycznych technicznych, szkoleń i artykułów merytorycznych.

DAFA nieustannie udziela wsparcia swoim członkom w zakresie szkoleń, doradztwa oraz umacniania wizerunku. Dzięki zaangażowaniu dużej liczby ekspertów, Stowarzyszenie ma coraz mocniejszą pozycję i jest cenioną organizacją branżową.

Na zakończenie Prezes podziękował wszystkim zaangażowanym Członkom za wkład jaki wnieśli w rozwój społeczności DAFA oraz budowanie nowych gałęzi działalności.

Pobierz Katalog Członków DAFA

Katalog Członków DAFA to kompendium sprawdzonych przez inwestorów i polecanych przez architektów wykonawców i producentów, a dodatkowo pakiet praktycznych informacji ułatwiający bezpośredni kontakt ze zleceniobiorcą.

Potencjał danych zawartych w Katalogu z pewnością ułatwi wybór w procesie ofertowania pozwalając na realizację inwestycji z wiarygodnymi i sprawdzonymi partnerami.

POBIERZ KATALOG DAFA – KLIK

W związku z zainteresowaniem inwestorów, generalnych wykonawców, architektów i projektantów współpracą z firmami rekomendowanymi i certyfikowanymi przez Stowarzyszenie, wydaliśmy Katalog Członków DAFA – narzędzie, które pomoże w wyborze rzetelnych partnerów do współpracy.

Zleceniodawcy korzystając z usług Członków DAFA mają pewność wysokiej jakości wykonawstwa oraz dostarczanych materiałów. Gwarancją tej jakości jest fakt przynależności do DAFA oraz posiadanie prestiżowego certyfikatu, przyznawanego przez Stowarzyszenie wg określonej procedury.

Powrót