Organ do rozstrzygania spraw spornych został powołany w celu ochrony praw członków DAFA
oraz rozwiązywania kwestii spornych poprzez obiektywne zbadanie racji stron, a także w trosce o dobry interes Stowarzyszenia.

Do kompetencji Organu należy opiniowanie przestrzegania przez członków DAFA m. in.:
statutu, warunków członkostwa, zasad etyki członków DAFA i norm współżycia koleżeńskiego.

Skład Organu do rozstrzygania spraw spornych: