Rozwiązanie znajdziesz w WYTYCZNYCH DAFA! Relacja ze szkolenia

Stowarzyszenie DAFA zrealizowało dla swoich członków eksperckie szkolenie i wyjątkową platformę do debaty w oparciu o „Praktyczne wykorzystanie wytycznych DAFA na budowach”.

Spotkanie zgromadziło w dn. 14-15 marca w Tomaszowicach ponad 40 osób, tworząc płaszczyznę do rozmów w gronie ekspertów o różnych specjalizacjach: wykonawcę, inspektora nadzoru budowlanego, architekta, projektanta konstrukcji i eksperta ppoż.

W tym opiniotwórczym gremium poruszaliśmy tematy z zakresu norm, przepisów i stosowania wytycznych DAFA w praktyce, jak również zmian w dokumentacji projektowej na etapie realizacji.

Program szkolenia zbudowali autorzy wytycznych technicznych DAFA, którzy prezentowali przykłady wykorzystania potencjału z ich zapisów w konkretnych sytuacjach w procesie realizacji inwestycji.

Prelegenci i paneliści (od lewej): Marek Krupa, Monika Hyjek, Piotr O. Korycki, Marta Gołasz, Paweł Fiszer, Paweł Żwirek, Gabriela Przystał, Jan Duliński.

W trakcie panelu dyskusyjnego podjęto rzadko poruszany, choć bardzo istotny temat zmian w dokumentacji projektowej rodzaju wyrobu budowlanego lub jego producenta na etapie realizacji inwestycji oraz konsekwencji tych zmian w kontekście spełnienia wymogów oraz odpowiedzialności stron.

Kliknij i zobacz zdjęcia ze szkolenia: FOTORELACJA

Prezentację wprowadzającą w zakres wytycznych Stowarzyszenia dla projektowania i wznoszenia dachów płaskich i fasad oraz ich znaczenia dla branży budowlanej wygłosił Prezes Stowarzyszenia – Pan mgr inż. Piotr Olgierd Korycki.

mgr inż. Piotr Olgierd Korycki

Prelegent wskazał na realia polskiego rynku w odniesieniu do przepisów techniczno-budowlanych, które są zbyt rzadko aktualizowane w stosunku do tempa rozwoju współczesnego budownictwa i nowych technologii. Ponadto przepisy formułują tylko ogólne wymagania, bez podawania szczegółowych rozwiązań i detali technicznych, które są kluczowe przy projektowaniu i wykonywaniu obiektów budowlanych.

W takich przypadkach z pomocą przychodzą wytyczne DAFA, które stanowią koło ratunkowe i odpowiedź na luki w przepisach, uzupełniając ich zapisy wszędzie tam, gdzie pozostają niekompletne lub zbyt ogólne. Wytyczne DAFA stanowią zatem nie tylko uszczegółowienie przepisów, ale również pomagają w ich interpretacji. Przedstawiają sprawdzone przez praktyków rozwiązania trudnych problemów inżynierskich.

Piotr O. Korycki zaznaczył, że stosowanie wytycznych ma swoje umocowanie w Prawie budowlanym, które zobowiązuje do stosowania w praktyce zasad wiedzy technicznej, przywołując art. 5. 1.  ustawy.

Podkreślił, że zgodnie Prawem budowlanym zasady wiedzy technicznej, obejmujące m. in.  wytyczne stowarzyszeń branżowych powinny być przestrzegane na równi z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych.

Następnie Pan dr inż. Paweł Żwirek omówił temat różnic pomiędzy wytycznymi i normami, dzieląc się swoją ogromną wiedzą w tym zakresie.

dr inż. Paweł Żwirek

Prelegent przybliżył zagadnienia norm w świetle ich rodzajów, sposobu tworzenia, wymogów przestrzegania oraz zrozumiałego czytania.

W swoim wystąpieniu zaznaczył, że mimo, że zasady wiedzy technicznej nie są aktami normatywnymi, to uzyskują one walor prawny ze względu na wskazany art. 5.1. Prawa budowlanego, nakazujący ich stosowanie. Na potwierdzenie tej tezy przywołał konkretne uzasadnienia wyroków sądowych.

W podsumowaniu prezentacji wypunktował główne różnice pomiędzy normami a wytycznymi, podkreślając, że tylko stosowanie zarówno przepisów jaki i wytycznych gwarantuje prawidłowość projektowo – realizacyjną i bezpieczeństwo wznoszonych budynków.

Kolejna prelekcja zarekomendowała „Wytyczne DAFA dla dachów płaskich” jako dokument odwoławczy przy rozstrzyganiu sporów i wydawaniu ekspertyz.

Pani mgr Marta Gołasz z firmy doradztwa technicznego podała przykłady argumentacji, opartej o treści konkretnych zapisów Wytycznych, które doprowadziły do rozstrzygnięcia problematycznych kwestii. Dotyczyły one: zastoin na dachach płaskich, zmiany projektowanej izolacji wodochronnej w odniesieniu do wymagań z Wytycznych oraz nieprawidłowo wykonanych detali jako głównej przyczyny przecieków. W tym przypadku wskazano błędy oraz zalecenia w oparciu o wymogi zapisów Wytycznych, jak również wykorzystano ich detale do opracowania zaleceń napraw mających na celu eliminację źródeł wnikania wody do wnętrza przegrody.

mgr Marta Gołasz

Prelegentka zwróciła uwagę, że Wytyczne zawierają zestaw rysunków najbardziej charakterystycznych detali, stanowiący doskonały punkt odniesienia zarówno dla projektanta jak i wykonawcy dachu oraz spis norm w zakresie robót dekarskich niezbędnych w codziennej pracy na budowie.

Pani mgr inż. Monika Hyjek skoncentrowała uwagę słuchaczy na problematyce przeciwpożarowej w odniesieniu do wytycznych DAFA: „Bezpieczeństwo pożarowe dachów”.

mgr inż. Monika Hyjek

Ekspertka podkreśliła, że publikacja stanowi wyraźny krok w kierunku świadomego projektowania – nawet pozornie drobne odstępstwa od sklasyfikowanych układów mogą zmienić właściwości i klasyfikacje ogniowe całych elementów budowlanych. Opracowanie jest spojrzeniem na problematykę ppoż. pod kątem jednolitych wymogów, zasad doboru materiałów, dobrych praktyk sztuki budowlanej i zaleceń dla wykonawców w ujęciu teoretyczno-praktycznym.

Prelegentka przeanalizowała studium przypadku zmiany przez wykonawcę na etapie budowy producenta lub rodzaju izolacji cieplnej w stosunku do zaprojektowanego przez architekta przekrycia dachu w danej klasie odporności ogniowej. Zmiana ta rodzi pytanie, czy konieczna jest konsultacja z architektem oraz czy można użyć klasyfikacji w zakresie klasy odporności ogniowej dla blachy stosowanej w przekryciach warstwowych jako warstwa nośna? Prelegentka wskazała odpowiedź na te pytania, odwołując się do zapisów z Wytycznych.

 

Kolejny omówiony przez Panią Monikę Hyjek case dotyczył wykorzystania „Katalogu rozwiązań akustycznych” jako pomocnego narzędzia do szybkiego sprawdzenia jakich produktów można użyć przy zmianie producenta płyty warstwowej / kasety ściennej, z zachowaniem tych samych wymagań akustycznych dla ściany zewnętrznej.

Katalog zawiera kilkadziesiąt rozwiązań lekkiej obudowy (konstrukcje ścienne i przekrycia dachowe) wiodących producentów tego typu systemów w Polsce, przebadanych pod względem izolacyjności akustycznej i pochłaniania dźwięku.

Pan mgr inż. Marek Krupa podzielił się własnymi doświadczeniami wykorzystania „Wytycznych oceny lekkich metalowych obudów ścian”, które wyjaśniają zjawiska obserwowane na elewacjach z metalowych elementów cienkościennych oraz proponują kryteria ich odbioru.

mgr inż. Marek Krupa

Prelegent omówił informacje ogólne w zakresie oceny jakości obudowy oraz proponowany schemat obserwacji przy ocenie elewacji z określonej odległości wynoszącej 10 m, oraz pod odpowiednim kątem patrzenia.

Podał przykłady metod szacowania redukcji wartości elewacji dla lekkich konstrukcji metalowych wg metod Aurnhammera oraz metod Oswalda / Abla, omawiając ich kryteria opisane w Wytycznych DAFA.

Po serii wykładów odbył się panel dyskusyjny, moderowany przez dr inż. Pawła Fiszera, stojącego na czele Rady Technicznej Stowarzyszenia i autora programu szkolenia.

Udział w debacie uznanych ekspertów: Pana mgr inż. arch. Jan Duliński (architekt), Pani mgr inż. Monika Hyjek (ekspert ppoż.), Pani mgr inż. Gabriela Przystał (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego), Pana mgr inż. Krzysztof Rogosz (przedstawiciel firmy wykonawczej), Pana dr inż. Paweł Żwirek (konstruktor) zagwarantował wysoki poziom merytoryczny dyskusji i pokazał złożoność problemu zmian w dokumentacji projektowej na etapie realizacji inwestycji.

 


Od lewej: Monika Hyjek, Paweł Fiszer, Jan Duliński

Pani mgr inż. Gabriela Przystał podzieliła się swoim bogatym doświadczeniem, wyjaśniając kim jest projektant i jaka jest jego rola w procesie inwestycyjnym? Dodatkowo wskazała które zmiany w projekcie w ujęciu ustawy Prawo budowlane traktowane są jako istotne i jakie wymogi należy wobec nich spełnić? Wskazała na czym polega naruszenie przepisów prawa budowlanego oraz omówiła procedurę postępowania w przypadku stwierdzenia istotnych odstępstw od warunków pozwolenia na budowę.

Od lewej: Krzysztof Rogosz, Gabriela Przystał, Paweł Żwirek

W opinii uczestników, szkolenie dostarczyło dużą porcję wiedzy i argumentów w powoływaniu się na zapisy wytycznych i uzmysłowiło ich znaczenie w odniesieniu do praktyki realizacyjnej.

Stowarzyszenie DAFA stworzyło po raz kolejny płaszczyznę do rozmów na istotne dla branży tematy dotyczące  jakości, standardów i wytycznych. Następna taka okazja nadarzy się wkrótce w maju podczas dorocznego spotkania wszystkich członków Stowarzyszenia.