Współpraca profesjonalistów kluczem do sukcesu DAFA!

– Relacja z Dorocznego Spotkania Członków Stowarzyszenia

18 maja w Sulisławiu w atmosferze pełnej entuzjazmu i zaangażowania odbyło się Doroczne Spotkanie Członków Stowarzyszenia DAFA.

Wydarzenie zgromadziło blisko 120-osobowe grono przedstawicieli najsolidniejszych firm wykonawczych oraz producentów i dostawców materiałów na dachy płaskie i fasady.

Spotkanie było nie tylko okazją do podsumowania sukcesów minionego roku, ale również do wielowątkowych merytorycznych rozmów w sympatycznym gronie.

 

Uczestnicy Dorocznego Spotkania DAFA

 

Rangę wydarzenia podkreślili swoją obecnością goście honorowi z międzynarodowych Stowarzyszeń, z którymi DAFA blisko współpracuje: Pan Pascal Civati – Sekretarz Generalny IFD – Internationale Föderation des Dachdeckerhandwerks e.V. oraz Pan Ralf Podleschny – Dyrektor Zarządzający IFBS – Internationaler Verband für den Metallleichtbau.

 

Uczestnicy Spotkania Zarządu DAFA: od lewej Witold Okoński, Krzysztof Rogosz, Ewelina Klin, Henryk Ziobro, Katarzyna Wiktorska, Pascal Civati, Marzena Maj, Piotr O. Korycki, Ralf Podleschny, Andrzej Stępkowski, Piotr Szymczyk, Adam Krzanik, Jakub Krzanik

 

Głównym punktem agendy było Walne Zebranie pod przewodnictwem Pana mec. Michała Boryczki i Pana mec. Karola Stępniak z blisko współpracującej ze Stowarzyszeniem Kancelarii GESSEL.


od lewej: Piotr O. Korycki, Katarzyna Wiktorska, Michał Boryczka, Karol Stępniak

Uczestnicy Walnego Zebrania DAFA

Obrady otworzył uroczyście Prezes Zarządu – Pan Piotr Olgierd Korycki.

Podsumował ubiegłoroczne dokonania Stowarzyszenia, ukierunkowane na popularyzacji poprawnej myśli technicznej oraz tworzeniu wytycznych dla branży w ramach 9 Grup Merytorycznych. Podkreślił, że DAFA skupia wiedzę, która jest wypadkową doświadczeń wszystkich jej członków.

 

Piotr Olgierd Korycki

 

Pani Monika Hyjek – współautorka drugiej edycji wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów”, omówiła nowe aspekty publikacji, w tym m. in. dach z modułami fotowoltaicznymi, zabezpieczenie dachu budynku niższego oraz zawarte w Wytycznych rysunki szczegółowo obrazujące wymogi wynikające z przepisów. Kwestie teoretyczne uzupełnione zostały o kontekst praktyczny pozwalający lepiej zrozumieć ideę opracowania.

 

Monika Hyjek

 

Pan Michał Synowiecki – członek zespołu redakcyjnego Grupy Tematycznej ODDYMIANIE GRAWITACYJNE zaprezentował „Poradnik dobrych praktyk przy projektowaniu systemów oddymiania grawitacyjnego obiektów budowalnych”.
Zadaniem poradnika jest pomoc w uporządkowaniu zasad, norm i sposobu projektowania systemów oddymiania w obiektach oraz zwrócenie uwagi na najczęściej spotykane problemy wraz z propozycją ich rozwiązań. Dodał, że opracowanie zawiera informacje praktyczne oraz bogatą szatę graficzną, na której w przejrzysty sposób zobrazowane są najważniejsze zagadnienia i problemy.

 

Michał Synowiecki

 

Pan Roman Weglarz zrelacjonował zebranym ubiegłoroczne spotkanie producentów Grupy Merytorycznej LEKKA OBUDOWA i Grupy Tematycznej KOROZYJNOŚĆ skoncentrowane wokół opublikowania artykułu „Prawidłowy dobór stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy w środowiskach korozyjnych według wytycznych DAFA” oraz wydania „Wytycznych oceny lekkich metalowych obudów ścian”. Obrady przyniosły wiele pomysłów i inspiracji do działania dzięki dyskusji i wymianie doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk na polskich budowach.

Roman Węglarz

Pan Krzysztof Rogosz poinformował o podjęciu ważnego tematu wytycznych bezpiecznego instalowania podpór do montażu urządzeń na dachach płaskich w formie artykułów w prasie branżowej. Zaznaczył, że materiał w prosty i przystępny sposób przekazuje podstawowe zalecenia umieszczania na dachach urządzeń w sposób nieingerujący w pokrycie dachowe.

Krzysztof Rogosz

Pan Karol Miazio poinformował o uruchomionej w ubiegłym roku inicjatywie stworzenia „Wytycznych do projektowania, montażu i eksploatacji fotowoltaiki na dachach płaskich”, dla których punkt wyjścia stanowił artykuł prelegenta.
Stowarzyszenie powołało zespół ekspertów skupionych w Grupie Tematycznej FOTOWOLTAIKA. Zamiarem grupy jest zebranie dobrych praktyk i uporządkowanie informacji, celem stworzenia narzędzia dla instalatorów, inwestorów, ale również dla firm produkujących konstrukcje. W ramach dotychczasowych spotkań ustalono spis treści wytycznych oraz skład zespołu redakcyjnego.
Podkreślił, że w DAFA mamy szansę podzielić się wiedzą i realnie wpłynąć na bezpieczeństwo powstających instalacji fotowoltaicznych.

 

Karol Miazio

Pan Krzysztof Wielgus zrelacjonował działalność edukacyjną reprezentantów Grupy Merytorycznej DACHY ZIELONE w formie webinarów oraz artykułów prasowych, dla których bazę stanowiły wydane przez Stowarzyszenie „Wytyczne dachów zielonych”.
Szkolenie online dotyczyło dachów zielonych w uprawie ekstensywnej i półintensywnej, a kolejne webinary z cyklu dachów zielonych odbyły się w tym roku.

Krzysztof Wielgus

Pani Katarzyna Wiktorska podsumowała działalność szkoleniową Stowarzyszenia, która w minionym okresie sprawozdawczym koncentrowała się w dużej mierze na popularyzacji kultury bezpieczeństwa na budowach, propagując ideę kalkulacji zabezpieczeń BHP na etapie ofertowania. Stowarzyszenie zorganizowało dwa stacjonarne szkolenia we Wrocławiu oraz w Józefowie, które były efektem współpracy z Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Pani Ewelina Klin zwróciła uwagę, że Stowarzyszenie podejmuje również szereg projektów szkoleniowych w formule online. W ubiegłym roku techniczne szkolenia objęły zakresy: wpływu zmian aranżacji w obiektach produkcyjno-magazynowych na system oddymiania; dachów zielonych w uprawie ekstensywnej i półintensywnej, problemów cieplno-wilgotnościowych kształtowania stropodachów na podłożu z blachy.
Ponadto, odpowiadając na sugestie członków odbyły się webinary omawiające przepisy i proces zatrudniania cudzoziemców oraz nowelizację przepisów „Polskiego Ładu”.
Poprzez licznie organizowane szkolenia i wykłady ekspertów DAFA, Stowarzyszenie ma realny wpływ na upowszechnienie i podniesienie wiedzy o poprawnym projektowaniu i wykonaniu dachów płaskich i fasad.

Uczestnicy Walnego Zebrania

 

W podsumowaniu sprawozdania Prezes Piotr O. Korycki wyraził dumę z przewodzenia organizacji, której członkowie tak bardzo identyfikują się z jej celami, za co serdecznie podziękował.
Złożył podziękowania dla Rady Technicznej DAFA, która stanowi filar merytoryczny w kształtowaniu spójnego przekazu Stowarzyszenia oraz służy wsparciem w wydawaniu opinii technicznych dla zrzeszonych firm.
Szczególne wyrazy wdzięczności skierował do Pana Adama Krzanika, ustępującego z funkcji członka Komisji Rewizyjnej za wieloletnie zaangażowanie w działalność władz Stowarzyszenia.

 

Adam Krzanik

Dalsze podziękowania za długoletnią współpracę i wsparcie eksperckie skierowane zostały do rzeczoznawcy Stowarzyszenia – Pana Ryszarda Klatt.

Ryszard Klatt

Po raz pierwszy w historii Stowarzyszenia, w dowód szacunku i uznania za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju Stowarzyszenia, Walne Zebranie nadało tytuł członka honorowego śp. Panu Michałowi Wilk.

Obradom towarzyszyły prezentacje i stoiska informacyjne sponsorów – Atus Group, Klimas Wkręt Met oraz SFS Group.

Wyśmienitą okazją do nawiązania i zacieśniania relacji biznesowych był wieczorny bankiet, który oprawił artystycznie pokaz iluzji Marcina Muszyńskiego.

Za nami bardzo udane spotkanie wysokiej rangi specjalistów i prekursorów najlepszych praktyk sztuki budowlanej.
Miło spędzony czas oraz ogrom merytorycznych dysput to potężna dawka energii do działania.
Ogromna mobilizacja i zaangażowanie członków Stowarzyszenia w realizowane przez DAFA projekty to klucz do sukcesu i świadectwo potrzeby istnienia organizacji!