Dodano: 01.06.2016

Wybierz firmę z Certyfikatem DAFA!

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji dachu płaskiego, fasady czy dachu zielonego warto sprawdzić rzetelność firmy wykonawczej i producentów poszczególnych materiałów budowlanych. Jak więc zweryfikować odpowiednie uprawnienia? Potwierdzeniem wiarygodności oraz jakości jest z pewnością certyfikat DAFA – Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad.

 Powodzenie inwestycji budowlanej uwarunkowane jest w głównej mierze właściwym doborem partnerów i podwykonawców. Potwierdzeniem wiarygodności i rzetelności biznesowej, również świadectwem wysokiej jakości wykonawstwa oraz standardu dostarczonych i stosowanych materiałów budowlanych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami technicznymi i prawem budowlanym jest Certyfikat Członkostwa w Stowarzyszeniu Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad (DAFA).

Korzystanie z usług firmy certyfikowanej niesie same korzyści – inwestor i generalny wykonawca zyskuje przede wszystkim pewność wyboru rzetelnych partnerów, wysokiej jakości produktów i realizacji inwestycji na najwyższym poziomie.

Do grona firm z certyfikatem DAFA należą wykonawcy dachów płaskich i fasad oraz producenci i dostawcy materiałów i urządzeń techniki budowlanej.

Lista certyfikowanych firm dostępna jest na: www.dafa.com.pl

PARTNERZY KAMPANII:
              

         

   

Więcej

Dodano: 01.05.2016

Pierwsze polskie wydanie Wytycznych dla dachów zielonych FLL

Na rynku pojawiła się pierwsza polska publikacja wytycznych FLL dla dachów zielonych pt. „Wytyczne do projektowania, wykonywania i pielęgnacji dachów zielonych – Wytyczne dla dachów zielonych”, wydana przez Stowarzyszenie DAFA.

Dzięki nawiązaniu współpracy członkowskiej z niemieckim Stowarzyszeniem FLL, DAFA pozyskało prawo do wydania Wytycznych FLL: „Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen“, które zostały rozszerzone o przepisy polskie.

Celem wytycznych jest zaprezentowanie ogólnie obowiązujących zasad, wymagań oraz parametrów dla materiałów wykorzystywanych do projektowania, wykonywania i utrzymywania dachów zielonych, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i techniki. W większości krajów Europy i świata uznawane są za powszechnie obowiązujące zasady techniki.

Publikacja adresowana jest do specjalistów wszystkich zaangażowanych dziedzin i stanowi wspólny punkt odniesienia dla inwestorów, projektantów i wykonawców, tworząc bazę do współpracy pomiędzy nimi.

Wytyczne zostały opracowane pod redakcją merytoryczną dr hab. inż. Ewy Burszty Adamiak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy współpracy ekspertów: mgr inż. Ryszarda Klatt – rzeczoznawcy DAFA i dr inż. Jacka Nowaka z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. W prace redakcyjne włączyli się wysokiej klasy specjaliści, reprezentujący branżowe firmy członkowskie DAFA: Jacek Dudziak, Jarosław Grabowski, Andrzej Kania, Marian Kies, Piotr Muszyński, Witold Okoński, Sabina Pietrek, Maciej Runka, Edyta Sauć, Magdalena Stachowska, Anna Sylwester-Czapla, Cezary Szyjka, Katarzyna i Piotr Wolańscy.

Najcenniejszą częścią wytycznych jest odwołanie zapisów do obowiązujących aktów prawnych, norm jak i metod badawczych mających swoje zastosowanie w warunkach krajowych. Usystematyzowanie wymagań ma na celu przede wszystkim poprawę jakości projektowania, wykonywania oraz pielęgnacji dachów zielonych. Tym samym ma przyczynić się do zwrócenia, na etapie projektu i budowy, większej uwagi na wybór dostępnych rozwiązań, a na etapie eksploatacji na potrzebę przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i kontroli, szczególnie w pierwszych latach funkcjonowania zazielenionego dachu. To z kolei daje możliwość realizacji założeń projektanta dachów zielonych, czyli zapewnianie przez lata trwałego efektu oraz funkcjonalności rozwiązania.

Dodatkowym elementem polskiego wydania wytycznych jest polsko-niemiecki słownik terminów branżowych, adresowany do wszystkich osób zainteresowanych problematyką tej dyscypliny. Słownik może być przydatny podczas korzystania z norm i opracowań branżowych, a także z niemieckojęzycznej literatury fachowej oraz systemów informacyjnych z niemieckim interfejsem użytkownika.

O znaczeniu wytycznych dla polskiej branży dachów zielonych mówi dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Redaktor Merytoryczny polskiego wydania „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL:

“W dobie maksymalizacji wykorzystania terenu przeznaczonego pod zabudowę z jednoczesnym nakazem zapewnienia wymaganej powierzchni terenu biologicznie czynnego, dachy zielone stają się coraz bardziej powszechne. Należy jednak pamiętać, że projektując dach zielony trzeba uwzględnić nie tylko dobór zieleni na dachu, ale także zaprojektować fragment budynku ze zwróceniem szczególnej uwagi na projektowany rodzaj użytkowania dachu, parametry wytrzymałościowe, konstrukcję, nachylenie dachu, a także wymagania przeciwpożarowe. Dodatkowo powinny być uwzględnione potrzeby zabezpieczenia przed siłą ssącą wiatru i wywiewaniem oraz konieczność odpowiedniego odwodnienia. Nie mniej ważny jest dobór substratu dachowego oraz materiałów, z których wykonane są pozostałe warstwy konstrukcyjne. Do tej pory w Polsce nie było opracowania, obejmującego zasady projektowania tak kompleksowo. Dlatego też, podobnie jak w wielu innych krajach w Europie i na świecie, przy planowaniu realizacji tego typu rozwiązań odnoszono się do norm niemieckich DIN oraz wytycznych FLL, wydanych w języku niemieckim i przetłumaczonych w późniejszym czasie na język angielski. Podjęte przez Stowarzyszenie DAFA działania wypełniają tę lukę.

Usystematyzowanie wymagań ma na celu poprawę jakości projektowania, wykonywania oraz pielęgnacji dachów zielonych. Tym samym ma przyczynić się do zwrócenia, na etapie projektu i budowy, większej uwagi na wybór dostępnych rozwiązań, a na etapie eksploatacji na potrzebę przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i kontroli, szczególnie w pierwszych latach funkcjonowania zazielenionego dachu. To z kolei daje możliwość realizacji założeń projektanta dachów zielonych, czyli zapewnianie przez lata trwałego efektu oraz funkcjonalności rozwiązania.

Dachy zielone w Polsce
Zielone dachy są rozwiązaniami, którymi zainteresowanych jest coraz więcej inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Z krajów Unii Europejskiej zdecydowanie największy udział zazielenionych dachów spotyka się w Niemczech oraz Szwecji, ale i w Polsce można znaleźć liczne inwestycje zrealizowane w różnych miastach. Przykładem może być dach zielony wykonany na Wisłostradzie w Warszawie, na centrum handlowym „Plaza” w Rybniku, bazie wioślarskiej w Iławie, szpitalu Jurasza w Bydgoszczy, na terenie zespołu mieszkaniowego „Dębowe Tarasy” w Katowicach, Woli Justowskiej w Krakowie, Termy Bani w Białce Tatrzańskiej oraz Opery Podlaskiej w Białymstoku. Wykonywanie obecnie tego typu rozwiązań wynika przede wszystkim ze wzrostu oczekiwań inwestorów, a także użytkowników, z wymogów prawnych dotyczących konieczności odtworzenia, przy realizacji inwestycji, terenu biologicznie czynnego, z potrzeby przeciwdziałania skutkom procesu urbanizacji, a także ze wzrostu świadomości społeczeństwa. Nie mniej istotne jest ciągłe poszerzanie oferty materiałów i technologii wykonywania dachów zielonych, pozwalające na zaspokojenie potrzeb rynkowych oraz środowiskowych w tym zakresie.

Co należy zrobić, aby były powszechniej stosowane w Polsce?
Pomimo wielu realizacji, ilość dachów zielonych w Polsce jest niewspółmierna do potrzeb. Obecnie w krajowym ustawodawstwie brakuje uregulowań prawnych wprowadzających ulgi i dofinansowania do budowy dachów zielonych. Inaczej kwesta ta rozwiązana jest w wielu krajach za granicą. Tam zakładanie zazielenionych powierzchni, uważanych za inwestycje sprzyjające środowisku, realizowane jest z pomocą państwa. System wsparcia jest oparty na bezpośrednich i pośrednich zachętach finansowych, na wdrażaniu instrumentów kompensacyjnych oraz egzekwowaniu zapisów legislacyjnych. Wzorem europejskich i światowych doświadczeń należy wprowadzić narzędzia, które zmotywowałyby inwestorów do ich wykonywania. Duży nacisk powinno kłaść się także na przeprowadzanie kampanii edukacyjnych, pozyskiwanie wyników z badań prowadzonych na dachach zielonych dla warunków meteorologicznych, w których inwestycje te są wykonywane oraz na dostęp do norm i wytycznych, które dzięki jasno przedstawionym zasadom dotyczącym projektowania, wykonywania oraz utrzymania dachów zielonych mogłyby się przyczynić do szerszego zastosowania tych technologii w warunkach krajowych.

Zalety dachów zielonych
Wykonanie warstw konstrukcyjnych dachu zielonego pozwala na osiągnięcie wielu korzyści ekologicznych, hydrologicznych i estetycznych, poprawiających życie mieszkańców miast. Znane są wyniki badań wykazujące m.in. pozytywny wpływ dachów zielonych na warunki klimatyczne w miastach (zmniejszają efekt miejskiej wyspy ciepła, poprawiają jakość powietrza, zwiększają wilgotność powietrza). Pełnią także funkcje termoizolacyjne, przyczyniają się do wydłużenia trwałości pokrycia oraz poprawiają akustykę budynku tłumiąc hałas. Dla mnie najbardziej bliskie, z uwagi na tematykę, którą zajmuję się w swojej pracy naukowej, jest pozytywne oddziaływanie dachów zielonych na ilość i szybkość odprowadzanych wód opadowych. Redukcja objętości spływu wiąże się m.in. z opóźnieniem początkowego odpływu z dachu oraz zmniejszeniem szczytowej fali odpływu, co może przełożyć się na pracę kanalizacji oraz efektywność działania oczyszczalni ścieków w okresach pogody deszczowej. Dachy zielone dla mieszkańców miast pełnią funkcję społeczną i rekreacyjną. Dla wielu z nich jest to miejsce kontaktu z naturą, wyciszenia się, znalezienia wytchnienia i odpoczynku.

Błędy projektowe/wykonawcze

Dachy zielone to układy wielowarstwowe. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu, znalezienie usterki i późniejsza jej naprawa wymaga niejednokrotnie zdjęcia wszystkich lub prawie wszystkich warstw konstrukcyjnych. Dlatego tak ważne jest solidne wykonanie każdej warstwy w celu zachowania w pełni ich funkcji w całym okresie użytkowania. Należy jednak pamiętać, że pomimo dostępnych propozycji układów warstw dachu zazielenionego, nie istnieją rozwiązania w pełni uniwersalne, które można by było bezkrytycznie powielać. W każdym przypadku zarówno projektant jak i wykonawca powinien potraktować podjęte zadanie indywidualnie z zachowaniem zasad dobrej praktyki. Warto przy tym odnosić się do wiedzy zebranej w normach i w wytycznych branżowych. Do tej pory w Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach w Europie i na świecie, bazowało się głównie na zapisach niemieckojęzycznych norm oraz wytycznych Stowarzyszenia Badania Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu tzw. wytyczne FLL (niem. Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V) dotyczących projektowania, wykonywania i utrzymania dachów zielonych. W grudniu 2015 roku zostały wydane wytyczne FLL w języku polskim, co zapewne wpłynie na ich bezpośrednie wykorzystanie w praktyce zawodowej przez specjalistów z branży zajmujących się w szerokim kontekście dachami zielonymi (projektowanie, wykonawstwo, utrzymanie, produkcja komponentów składowych itd.). Wydanie polskojęzycznych wytycznych FLL ma na celu przede wszystkim usystematyzowanie wymagań oraz utrzymanie dobrej jakości projektowania, wykonywania oraz pielęgnacji dachów zielonych, a tym samym zapewnienie dobrego ich stanu przez długie lata eksploatacji w polskich miastach.”

Praktyczne zastosowanie wytycznych

Piotr Wolański – Koordynator Grupy Merytorycznej Dachy Zielone w DAFA, który pracował w ramach Zespołu Redakcyjnego nad polskim wydaniem Wytycznych podkreśla: „Jako praktyk realizujący na co dzień dachy i tarasy zielone dostrzegam zapotrzebowanie na tego typu publikację wśród bardzo wielu grup zawodowych zaangażowanych w proces projektowania i budowania obiektów zawierających dachy zielone. Z pewnością będą z niej korzystać inwestorzy ogłaszający przetargi, osoby decyzyjne i zlecające tego typu prace, architekci, konstruktorzy i architekci zieleni, firmy wykonawcze zaangażowane w realizację dachów zielonych od hydroizolacji aż po warstwy wegetacyjne, specjaliści prowadzący i kontrolujący procesy budowlane, firmy zajmujące się pielęgnacją zieleni, czy też rzeczoznawcy i eksperci działający w tej branży. Wytyczne będą również stanowić ważny punkt odniesienia dla obecnych na naszym rynku producentów i dostawców materiałów i systemów na dachy zielone, którzy będą mogli powoływać się na zgodność swych produktów z zaleceniami FLL Myślę, że polskie wydanie „Wytycznych dla dachów zielonych” będzie też przydatne w szeroko pojętym procesie edukacji i popularyzacji wiedzy na ten temat oraz dla wszystkich pasjonatów związanych z tą tematyką.” 

Wytyczne są do nabycia w wersji książkowej i elektronicznej w Księgarni Technicznej DAFA.

Więcej

Dodano: 26.04.2016

Relacja z Konferencji Architektura Krajobrazu w Krakowie

Za nami konferencja „Architektura Krajobrazu – Spotkania Profesjonalistów”, zorganizowana pod Patronatem Merytorycznym DAFA w dn. 26 kwietnia w krakowskim Muzeum Lotnictwa Polskiego.

Na zaproszenie Info-Inwest konferencji towarzyszyło stoisko Stowarzyszenia, w ramach którego promowaliśmy Członków DAFA oraz efekty naszej działalności publikacyjnej.

Prelegentka DAFA – Sabina Pietrek zaprezentowała referat: „Dachy zielone płaskie oraz retencjonowanie wody przez dachy zielone” przed gronem ok. 70 słuchaczy: architektów krajobrazu, projektantów, wykonawców terenów zieleni oraz inwestorów.


Sabina Pietrek

Więcej

Dodano: 21.04.2016

Relacja z Konferencji Green Buildings = Smart Cities w Gdańsku

Podczas tegorocznych obchodów Dnia Ziemi, dnia 21 kwietnia w Gdańsku Stowarzyszenie DAFA miało przyjemność uczestniczyć w charakterze patrona merytorycznego w Konferencji „Dzień Ziemi z Zielonym Budownictwem. Green Buildings =Smart Cities”.

Konferencja przedstawiała przegląd możliwości, jakie niesie zielone budownictwo oraz sposoby na to, jak budować dobrze i ekologicznie przy wsparciu nowoczesnych technologii i dedykowanych do tych celów funduszy.

Z ramienia DAFA wykłady wygłosili: Prezes Witold Okoński “Poprawne projektowanie i realizacja dachu zielonego w oparciu o Wytyczne FLL”oraz dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak “Dachy zielone – rozwiązania dla zwiększenia retencji wodnej oraz terenów zazielenionych w przestrzeniach miejskich”.


Witold Okoński


Ewa Burszta-Adamiak

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem branży budowlanej oraz samorządów z Pomorza, Wielkopolski, Śląska, a nawet Stanów Zjednoczonych. Przybyło około 150 osób reprezentujących największe biura projektowe, firmy budowlane oraz liczna grupa deweloperów i inwestorów z całej Polski. Wydarzeniu towarzyszyło również stoisko wystawiennicze Stowarzyszenia.

 od lewej: Ewelina Klin, Witold Okoński, Ewa Burszta-Adamiak, Katarzyna Wiktorska

Więcej

Dodano: 21.03.2016

Podsumowanie VII Panelu Dyskusyjnego Wykonawców DAFA

Stowarzyszenie DAFA, zmierzając do ochrony interesów oraz wzmocnienia pozycji firm wykonawczych na rynku, organizuje spotkania panelowe dla firm wykonawczych.

W VII Panelu Dyskusyjnym, zorganizowanym w Falentach w dniach 10-11 marca wzięło udział blisko 30 osób z 10 firm członkowskich o profilu wykonawczym.

Tematem przewodnim były: „Ogólne uwagi dotyczące zawierania umów. Zasady odpowiedzialności stron. Gwarancja, rękojmia, serwis.”

Dyskusja prowadzona przez renomowaną Kancelarię GESSEL z Warszawy oraz mnogość pytań potwierdziły potrzebę i zasadność organizacji tego typu spotkań, poświęconych niekorzystnym z punktu widzenia wykonawcy zapisom w umowach oraz negocjowaniu umów handlowych ze zleceniodawcami.

Słuchacze mieli również okazję do zapoznania się z zasadami i niezbędną dokumentacją wymaganą do wprowadzenia wyrobu do obrotu oraz przepisami Ustawy o wyrobach budowlanych. Temat omówili – Piotr Stryjak i Ryszard Klatt.

 

Panele Wykonawców w DAFA są pierwszym na polskim rynku forum dla wykonawców. Spełniają nie tylko istotną rolę integrującą podmioty na co dzień konkurujące na rynku, ale przede wszystkim dotykają newralgicznych dla funkcjonowania firm problemów i sposobów im przeciwdziałania.

Zainteresowane współpracą firmy wykonawcze prosimy o kontakt z biurem DAFA.

Więcej

Dodano: 09.03.2016

Relacja z Konferencji Architektura Krajobrazu w Gdańsku

Za nami Konferencja „Architektura Krajobrazu – Spotkania Profesjonalistów” zorganizowana przez Info-Inwest w dn. 9 marca w Gdańsku pod Patronatem Merytorycznym Stowarzyszenia DAFA.

Ekspercki referat Andrzeja Kani pt.: „Dachy zielone skośne – poprawne projektowanie i wykonanie” został wygłoszony przed gronem ponad 80 słuchaczy – głównie architektów i projektantów.

Kolejne z cyklu warsztaty odbędą się w Krakowie (26 kwietnia) i w Poznaniu (24 listopada).


Andrzej Kania


audytorium

Więcej

Dodano: 25.02.2016

Zaproszenie na PANEL DYSKUSYJNY WYKONAWCÓWWCÓW

Stowarzyszenie DAFA serdecznie zaprasza na VII PANEL DYSKUSYJNY WYKONAWCÓW organizowany w dn. 10/11 marca w Falentach k. Warszawy.

Panel poświęcony będzie m.in.: zasadom zawierania umów i niekorzystnym z punktu widzenia wykonawcy zapisom, zasadom ostrożności i odpowiedzialności stron, gwarancji, rękojmi, serwisom gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Panele Dyskusyjne DAFA są unikalną na polskim rynku platformą bezpośredniej komunikacji i wymiany doświadczeń pomiędzy wykonawcami .

Szczegóły dot. rejestracji na Panel do uzyskania w Biurze DAFA:
e-mail: biuro@dafa.com.pl, tel. 600 48 28 85.

Więcej

Dodano: 18.02.2016

DAFA wyróżniona Laurem Buildera

Z wielką satysfakcją informujemy o przyznaniu Stowarzyszeniu DAFA prestiżowego wyróżnienia: Laury Buildera 2015 w kategorii: Stowarzyszenia i Organizacje Budowlane. “Za promowanie najwyższych standardów technologicznych oraz integrację środowisk działających w sferze projektowania oraz budowy dachów płaskich i fasad”.

 

Gala BUILDER AWARDS odbyła się w dn. 18 marca w warszawskim Multikinie Złote Tarasy. Na zaproszenie miesięcznika „Builder” przybyło ponad 300 przedstawicieli branży budowlanej – właścicieli, prezesów firm i menadżerów reprezentujących wykonawców, producentów, deweloperów, firmy zajmujące się finansowaniem w budownictwie, firmy projektowe, biura architektoniczne oraz przedstawiciele czołowych stowarzyszeń i organizacji środowiskowych.

Wyróżnienie odebrał Prezes Stowarzyszenia DAFA – Witold Okoński.


Witold Okoński

Pełna relacja z uroczystości: LINK

Więcej

Dodano: 04.02.2016

Relacja z FORUM ZIELONEJ INFRASTRUKTURY DAFA

Przy rosnącym zainteresowaniu dachami zielonymi w Polsce, Stowarzyszenie DAFA odgrywa istotną rolę w popularyzacji poprawnych praktyk projektowych i wykonawczych dla tej technologii.

FORUM ZIELONEJ INFRASTRUKTURY DAFA, zorganizowane w dn. 04 lutego w ramach poznańskiej Budmy było kolejnym wydarzeniem poświęconym tej tematyce.

 

Spotkanie miało charakter międzynarodowy z udziałem merytorycznym Stowarzyszenia FBB (Fachvereinigung Bauwerksbegrünung e.V.) oraz pod patronatem Stowarzyszenia FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.).

O zaletach zielonej infrastruktury przekonywali specjaliści z firm członkowskich DAFA, wspólnie z dr hab. inż. Ewą Bursztą-Adamiak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz gość specjalny – reprezentant niemieckiego Stowarzyszenia FBB – Heiko Schmidt.

Wśród licznie zgromadzonego audytorium w liczbie 200 osób obecnych na sali oraz 150 uczestników transmisji online znaleźli się specjaliści zawodowo związani z planowaniem i realizacją dachów zielonych, architekci, projektanci, wykonawcy, producenci, pracownicy jednostek naukowo-badawczych oraz reprezentanci środowisk akademickich.

Program Forum objął zajęcia warsztatowe, w tym budowę modelu dachu zielonego oraz teoretyczne, omawiające znaczenie dachów zielonych, oraz wskazujące błędy projektowo-realizacyjne i ich konsekwencje.


od lewej: Piotr Muszyński, Ewelina Klin, Anna Sylwester-Czapla, Ewa Burszta-Adamiak, Paweł Koziej, Heiko Schmidt, Katarzyna Wiktorska, Przemysław Chodorowski, Andrzej Kania, Joris Balvers, Witold Okoński.

Prezes Stowarzyszenia – Witold Okoński, witając słuchaczy wskazał, że w Polsce powstaje coraz więcej dachów zielonych, lecz wciąż pojawiają się błędy w ich projektowaniu, wykonywaniu oraz na dalszym etapie – pielęgnacji. Dzięki Stowarzyszeniu DAFA funkcjonują już w polskiej wersji Wytyczne dla dachów zielonych FLL, które stanowią remedium na powyższy stan rzeczy.


Witold Okoński, Prezes Stowarzyszenia DAFA

Referat otwarcia pt.: „Poprawne projektowanie i realizacja dachu zielonego w oparciu o Wytyczne FLL. Przykłady realizacji dachów i ścian zielonych w Niemczech” zaprezentował Heiko Schmidt – reprezentant Stowarzyszenia FBB (Fachvereinigung Bauwerksbegrünung e.V.). Wskazał na korzyści ze stosowania zielonych dachów i ścian, poparte wynikami badań z rynku niemieckiego. Podkreślił kluczowe znaczenie Wytycznych FLL dla międzynarodowej branży zielonej. Wyraził zadowolenie z działań DAFA na polskim rynku w celu popularyzacji idei dachów zielonych, co w jego ocenie doprowadzi w Polsce do rozkwitu „zdrowego” środowiska dachów zielonych, odpowiadającego europejskim standardom.


Heiko Schmidt (z prawej), tłumacz: Michał Scheuer (z lewej)

Piotr Muszyński skoncentrował uwagę słuchaczy na „Błędach i konsekwencji wadliwego projektowania i wykonania dachu zielonego”. Przedstawił przykłady prostych, niepotrzebnie popełnianych błędów, wynikających często z oszczędności podczas projektowania i wykonywania dachów zielonych, mających negatywny wpływ na efekt końcowy. Wymienił wśród nich: nieszczelną, źle wykonaną hydroizolację, nieodpowiednio dobrany drenaż, źle dobrane włókniny, stosowanie zwykłej ziemi zamiast substratu oraz zły dobór roślinności lub brak jej pielęgnacji.


Piotr Muszyński

Anna Sylwester-Czapla podzieliła się wiedzą dotyczącą „Dachów zielonych płaskich” w oparciu o zaprezentowany model. Omówione zostały układy warstw dachów zielonych ekstensywnych i intensywnych, detale oraz materiały używane do budowy dachów zielonych, jak również wskazówki prawidłowego doboru substratu.


Anna Sylwester-Czapla

W kolejnym wystąpieniu Paweł Koziej omówił zagadnienie „Retencjonowania wody przez dachy zielone”. Prelegent wskazał na prawidłowy dobór drenażu, obliczenia spływu i retencji wody na dachu. W podsumowaniu wystąpienia stwierdził, że przemyślana gospodarka wodą deszczową przyniesie niewymierne korzyści wielu pokoleniom.


Paweł Koziej

Andrzej Kania skupił uwagę słuchaczy na „Dachach zielonych skośnych”, zaprezentowanych na bazie modelu. Omówił układy warstw oraz materiały używane do budowy dachów zielonych. Podzielił się doświadczeniem w zakresie układania dachów zielonych, przekazując wskazówki projektowo-wykonawcze.


Andrzej Kania

Ze szczególnym zainteresowaniem uczestników spotkała się budowa modelu dachu zielonego. Prelegenci w osobach Przemysława Chodorowskiego i Andrzeja Wdowiaka zwrócili uwagę na poprawne wykonanie obróbek i detali zgodnie z Wytycznymi dla dachów zielonych oraz udzielili słuchaczom szeregu cennych porad wykonawczych.


od lewej: Andrzej Wdowiak, Przemysław Chodorowski

Witold Okoński wskazał na znaczenie „Prawidłowej izolacji wodochronnej pod zielone dachy w oparciu o wytyczne FLL i wytyczne układania dachów płaskich”. Dachy zielone wymagają zastosowania odpowiedniej warstwy izolacji wodochronnej charakteryzującej się wysoką jakością oraz wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne. Prezes Stowarzyszenia DAFA przywołał zapisy z Wytycznych dla dachów zielonych i Wytycznych dachów płaskich.


Witold Okoński

W prezentacji „Praktyczny aspekt rozwoju i konstrukcji zielonych ścian” Joris Balvers wprowadził w zakres zagadnień związanych z możliwościami zastosowania ścian zielonych. Podkreślił, że stosowanie prawidłowych rozwiązań pozwoli uniknąć rażących błędów.


Joris Balvers (z lewej), tłumacz: Kinga Gałęcka (z prawej)

Dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu podczas swojego wystąpienia pt. „Dachy zielone jako forma kompensacji utraconej powierzchni zazielenionej w mieście” udowodniła, że proces urbanizacji zachodzi bardzo prężnie również w polskich miastach, a jego konsekwencje oddziałują bezpośrednio na bilans wodny oraz gospodarowanie odpływem w miastach. W takiej sytuacji dachy zielone mogą do pewnego stopnia kompensować skutki utraty powierzchni zazielenionych zarówno z punktu widzenia planistycznego (możliwość zapewnienia terenów biologicznie czynnych) oraz z punktu widzenia hydrologicznego (możliwość zwiększenia bioretencji dla wód opadowych).


dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak

Słuchacze Forum Forum stanowiło atrakcyjne i inspirujące wydarzenie, dostarczając słuchaczom licznych argumentów za stosowaniem na dużą skalę dachów i ścian zielonych, pamiętając o ich świadomym projektowaniu i wykonywaniu, zgodnie z Wytycznymi.


słuchacze Forum

Publikacje techniczne DAFA dostępne są na: www.dafa.com.pl

RELACJA FOTOGRAFICZNA

OBEJRZYJ ARCHIWALNE NAGRANIE

Więcej

Dodano: 03.02.2016

Relacja z Konferencji Nowoczesne Hale

Stowarzyszenie DAFA miało przyjemność czynnie uczestniczyć w VI Konferencji Nowoczesne Hale.

Wydarzenie odbyło się w dniu 04 lutego w Poznaniu, gromadząc 80-gości – zainteresowanych aspektami ekonomicznego projektowania i wykonawstwa obiektów halowych.

Referat z ramienia Stowarzyszenia pt. „Kreatywne poszukiwanie rozwiązań przy tworzeniu koncepcji projektowej, dla uzyskania innowacji. Case study – obiekt logistyczny o powierzchni 8 000 m2 z dokami rozładunkowo-załadowczymi” zaprezentował Maciej Winter.

Maciej Winter

Więcej
Powrót