Dodano: 02.07.2022

15 lat minęło jak jeden dzień ! Relacja z Jubileuszu DAFA

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA rozpoczęło działalność ponad 15 lat temu. Jubileuszowe spotkanie odbyło się 19 maja w miejscowości Józefów.

Uroczystość uświetniło swoją obecnością ponad 100 członków i przedstawicieli najsolidniejszych firm budowlanych zrzeszonych w Stowarzyszeniu.

Obchody jubileuszu połączone zostały z Walnym Zebraniem Członków, które było okazją do podsumowania działalności DAFA w 2021 roku.

 


                                                                                                 Uczestnicy Gali 15-lecia DAFA

Obrady poprowadzili mec. Maciej Boryczko oraz mec. Piotr Tracz z blisko współpracującej ze Stowarzyszeniem Kancelarii Gessel.

Uczestnicy Walnego Zebrania

Uroczystego otwarcia obrad dokonał Prezes Piotr Olgierd Korycki, który podziękował za zaangażowanie wielu osób w projekty Stowarzyszenia, stawiające DAFA na pozycji opiniotwórczej organizacji branżowej.

Stowarzyszenie jest cenione za wiedzę przekazywaną w postaci wytycznych, które mają na celu kształtowanie najlepszych praktyk i doskonalenie jakości polskiego budownictwa.

Prezes podkreślił, że DAFA ma dostęp do międzynarodowej bazy wiedzy i wytycznych dzięki współpracy członkowskiej z organizacjami branżowymi: (BuGG Bundesverband GebäudeGrün e. V., IFBS – Internationaler Verband für den Metallleichtbau, IFD – International Federation for the Roofing Trade , FLL – Die Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.).

Pan Piotr O. Korycki w swoim przemówieniu wskazał na inicjatywy Stowarzyszenia w ochronie interesów branży, wymieniając poparcie apelu 14 organizacji o umożliwienie ich przedstawicielom zgłaszania uwag do zmian proponowanych przez Komisję Europejską w rozporządzeniu dot. CPR ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Adresatem apelu było Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Prezes podziękował członkom Rady Technicznej DAFA, której działania mają na celu wsparcie techniczne i pomoc przy problematycznych kwestiach projektowych, wykonawczych i odbiorowych.

 

Piotr Olgierd Korycki

 

Pani Katarzyna Wiktorska podsumowała ubiegłoroczną działalność szkoleniową, rozpoczynając od zorganizowanego z inicjatywy członków szkolenia poświęconego racjonalizacji ochrony danych osobowych umowach o roboty budowlane. Szkolenie poprowadzili eksperci Kancelarii Gessel: mec. Adam Kraszewski i mec. Marcin Maciejak, specjalizujący się m.in. w prawie własności intelektualnej.

 

Katarzyna Wiktorska

 

Pani Ewelina Klin zrelacjonowała webinaria WIRTUALNEJ AKADEMII DAFA, obejmujące w ubiegłym roku obszar ppoż, fizyki budowli oraz dachów zielonych.

W maju odbyło się szkolenie „Jak skutecznie zabezpieczyć budowę przed pożarem”?, przygotowane i poprowadzone przez Panią Monikę Hyjek.

W lipcu specjalistyczną wiedzą w temacie „Zagadnień cieplno-wilgotnościowych projektowania i realizacji stropodachów żelbetowych” podzielił się dr inż. Paweł Krause z Politechniki Śląskiej.

Zagadnienia „Dachów zielonych w kontekście możliwości i rozwiązań technologicznych” zaprezentował Pan Paweł Kapelanowski w trakcie warsztatów online w ramach projektu Eco-Miasto.

W październiku Stowarzyszenie zorganizowało stacjonarne szkolenie zgłębiające wątek „Gwarancji na materiały i negocjacji jej warunków, aby ustrzec się przed ryzykowną decyzją.

Warsztaty dla ponad 40 uczestników poprowadziło dwóch wybitnych specjalistów z kancelarii Gessel: mec. Maciej Boryczko – radca prawny oraz mec. Piotr Tracz- adwokat.


Uczestnicy Walnego Zebrania

Istotną rolę w podnoszeniu świadomości i jakości branży stanowią opracowywane w DAFA wytyczne – w ubiegłym roku pod egidą Stowarzyszenia działało 8 Grup Merytorycznych i Tematycznych, opracowujących wytyczne techniczne. Efekty ich prac podsumowali ich reprezentanci.

Pani Ewelina Klin omówiła działania Grupy Merytorycznej DACHY ZIELONE skoncentrowane na wydanej w minionym roku aktualizacji „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL. Wykorzystanie w praktyce wiedzy z wytycznych będzie miało wpływ na poprawę jakości projektowania, wykonywania oraz pielęgnacji dachów zielonych.

Ponadto DAFA wzięła udział w konsultacjach projektu Ministerstwa Infrastruktury związanego z retencją oraz wniosła uwagi do projektu ustawy Ministerstwa Klimatu i Środowiska o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej.

Ewelina Klin

Pani Monika Hyjek omówiła działalność Grupy Merytorycznej PPOŻ, skoncentrowane na aktualizacji wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów” w zakresie bezpiecznego wykonywania instalacji solarnych na dachach płaskich. Wskazała na reprezentowanie przez DAFA interesów branży w postaci zgłoszonych uwag do „Projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

Uwagi, przygotowane przez Członków Grupy Merytorycznej PPOŻ. – Panią Monikę Hyjek i Pana Krzysztofa Bagińskiego, bazowały w większości na zapisach z  wytycznych  technicznych DAFA.

Następnie prelegentka podsumowała aktywność Grupy Tematycznej ODDYMIANIE GRAWITACYJNE, zmierzające do opracowania „Poradnika dobrych praktyk w projektowaniu systemów oddymiania grawitacyjnego obiektów budowlanych”, przekazując informację, że prace nad publikacją są na ukończeniu.  

Monika Hyjek

Realizując fundamentalną misję wspierania firm wykonawczych i reprezentowania ich interesów, Pan Adam Krzanik podsumował współpracę DAFA z inicjatywą generalnych wykonawców, skupionych w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Rozmowy i spotkania pomiędzy organizacjami miały na celu przeciwdziałanie problemowi przenoszenia na podwykonawców odpowiedzialności i obciążeń finansowych za BHP oraz określenie czytelnych reguł współpracy podwykonawców z GW.

Wśród wyznaczonych do współpracy celów nakreślono ustalenie wspólnego standardu BHP, określonego przez Porozumienie w „Wytycznych zabezpieczeń zbiorowych”, które zostały przedłożone Członkom DAFA do zaakceptowania.

Wsłuchując się w głos wykonawców, Stowarzyszenie zorganizowało dla swoich członków panel dyskusyjny online, którego celem było zidentyfikowanie kluczowych problemów we współpracy z GW oraz wypracowanie spójnych założeń do rozmów z Porozumieniem.

Rozmowy przyniosły bardzo pozytywny efekt – uwzględnienie we wstępie do wytycznych „Zabezpieczenia zbiorowe”, opracowanych przez Porozumienie bardzo ważnej dla wykonawców klauzuli, dotyczącej kalkulacji kosztów BHP na etapie ofertowania.

Adam Krzanik

Pan Henryk Ziobro zrelacjonował aktywność Grupy Tematycznej KOROZYJNOŚĆ, pracującej nad „Zaleceniami ochrony przeciwkorozyjnej”. Poinformował o zaproszeniu do współpracy i zaopiniowania dokumentu przez dr hab. inż. profesora Politechniki Śląskiej Tomasza Tańskiego. Uwagi i komentarze do opracowania są na etapie analizy przez członków Grupy.

Henryk Ziobro

Pani Katarzyna Wiktorska przywołała elementy identyfikacji wizualnej, dostępne wyłącznie dla członków Stowarzyszenia, dzięki którym firmy rekomendowane przez DAFA wyróżniają się od innych podmiotów na rynku: widoczny już na budowach symbol  „Jakość poparta standardami DAFA”, Katalog Członków DAFA – praktyczne narzędzie, ułatwiające wybór solidnych firm w procesie ofertowania.

Uczestnicy Walnego Zebrania

Pani Ewelina Klin zwróciła uwagę, że Stowarzyszenie występowało w roli eksperta w wielu cenionych pozycjach prasy branżowej oraz wymieniła wydarzenia i konferencje uhonorowane patronatem Stowarzyszenia.

Następnym punktem programu były prezentacje sponsorów, przedstawione przez reprezentantów firm: Andrzej Janusz -VILPE, Daniel Drozdowicz – ROCKWOOL,  Marian Bober – RAWLPLUG, Maciej Lubomski – BAUDER, Piotr Olgierd Korycki – Blachy Pruszyński, Przemysław Maj – WKRĘT-MET.

Wieczorny bankiet otworzył Prezes Piotr O. Korycki, nawiązując do historii założenia organizacji.

Zapewnił, że siłą DAFA pozostaje niezmiennie synergia wykonawców i firm produkcyjno-dostawczych, co sprawia, że organizacja ma przed sobą bardzo dobre perspektywy rozwoju. Przez 15 lat organizacja rozwinęła się, ale nadal najważniejsze jest dla niej, aby reprezentując najwyższe standardy oraz określając jednolite wytyczne wspierać wykonawców, stanowiąc ich wspólny głos.

Na zakończenie Prezes wyraził serdeczną wdzięczność za aktywność i zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia, które przynoszą widoczne efekty dla całego środowiska dachowego.

Jak na okrągłe urodziny przystało, nie zabrakło także dobrej zabawy. Uroczystościom towarzyszyła szczególnie udana atmosfera i wieczór pod hasłem „15 lat minęło, jak jeden dzień”, którą oprawili artystycznie wybitni muzycy z zespołu Singing Birds.

Patrząc z zadowoleniem na dorobek DAFA z perspektywy 15 lat, mimo, że sukcesów i dokonań na jej koncie nie brakuje, nasuwa się wyśpiewana podczas gali puenta:

Piętnaście lat minęło to piękny wiek,(…)

Na drugie tyle teraz przygotuj się,

a może i na trzecie, któż to wie?”

————————

Zapraszamy do odsłuchania hitu na 15-lecie DAFA ;): 

 

oraz do obejrzenia GALERII ZDJĘĆ:

https://photos.app.goo.gl/yj57myQMNXWAADNcA

Więcej

Dodano: 21.06.2022

Patronat branżowy i udział Prezesa w Gali Budowlana Marka Roku

Stowarzyszenie DAFA objęło patronatem branżowym Ranking Budowlana Marka Roku, którego Gala z udziałem Prezesa Piotra O. Koryckiego odbyła się w dn. 7 czerwca w Jachrance.

Od 2004 ASM Research Solutions Strategy przeprowadza wśród kilku tysięcy firm wykonawczych ogólnopolskie badania,
na podstawie których formułuje ranking dla kilkudziesięciu kategorii.
Prezes Piotr O. Korycki
Laureaci Rankingu
Szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie: www.rankingmarekbudowlanych.pl
Więcej

Dodano: 07.06.2022

Konferencja szkoleniowa – Budownictwo halowe przemysłowo-magazynowe

Stowarzyszenie DAFA w roli PATRONA MEDIALNEGO ma przyjemność zaprosić na Konferencję szkoleniową

“Budownictwo halowe przemysłowo-magazynowe”, która odbędzie się w dn. 14.06.2022r. w Warszawie

od.9.00 do 15.00.

Szczegółowy program i zapisy wyłącznie poprzez  www.archmedia.pl/konferencje

 

Program:

  • prof. Mirosław Broniewicz  – Obliczanie połączeń elementów profilowanych na zimno według PN-EN 1993-1-3
  • prof. Wiesław Kubiszyn, dr inż. Marcin Górski – Stateczność ogólna stalowych konstrukcji prętowych, Rola stężeń w konstrukcjach stalowych.
  • dr inż. Paweł Sulik – Bezpieczeństwo pożarowe hal.
  • mgr inż. Piotr Chorążyk, projektant, Chryso – Wybrane aspekty dotyczące projektowania posadzek przemysłowych. Zagadnienia techniczne dotyczące włókien polimerowych – obalenie mitów funkcjonujących w świadomości inżynierów. “

Zasady uczestnictwa: TYLKO stacjonarnie w Warszawie, Udział bezpłatny limitowany, po wyczerpaniu miejsc sponsorowanych płatny  

Wśród słuchaczy  zostaną rozlosowane  vochery  – kupony rabatowe 25% na pobyt na wybrzeżu Costa Blanca w Hiszpanii – do wykorzystania przez cały rok na tygodniowy  wynajem całego domku pod Alicante (prezentacja na naszej stronie)

Kontakt do Organizatora,  Grażyna Grzymkowska-Gałka, ARCHMEDIA, tel. 690 820 224

Więcej

Dodano: 06.06.2022

Gala Plebiscytu Polska Architektura XXL 2021 za nami. Oto najlepsze realizacje minionego roku!

W gościnnych progach Orientarium ZOO w Łodzi, 1 czerwca 2022 roku odbyła się gala wręczenia nagród 14 edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL, który DAFA uhonorowała PATRONATEM HONOROWYM . 

Uroczystość, podczas której laureaci osobiście odebrali nagrody, Grupa Sztuka Architektury zorganizowała już po raz piąty. Goście gali mogli nie tylko odbyć multimedialną podróż po najciekawszych realizacjach ubiegłego roku, ale także wysłuchać ciekawych wykładów. Na zakończenie uroczystości odbył się spacer architektoniczny po obiekcie, który uważany jest za najnowocześniejsze ZOO w Europie.

Najważniejszą częścią gali było ogłoszenie wyników Plebiscytu Polska Architektura XXL 2021 oraz wręczenie nagród autorom najlepszych realizacji. W każdej z kategorii konkursowych swoje nagrody przyznawało jury oraz internauci. Uczestnicy mieli także okazję wysłuchać krótkich prezentacji naszych Partnerów – firm Bauder, Leca i Puczyński (oprócz nich wśród partnerów były firmy Knauf oraz H+H). Anna Cymer przedstawiła postać tegorocznego zdobywcy Nagrody Priztkera Francisa Kéré a arch. Kazimierz Łatak z Biura Projektów Lewicki Łatak zaprezentował gościom projekt kładki pieszo-rowerowej w Dobczycach, który zdobył nagrodę Grand Prix Plebiscytu Polska Architektura XXL 2021.

Oto wyniki Plebiscytu Polska Architektura XXL 2021

 

W kategorii „Kubatura”, wśród obiektów publicznych internauci najwyżej ocenili Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie, zaprojektowany przez pracownię New Architekci. W tej samej kategorii jurorzy postanowili swoją nagrodę przyznać Cukrowni Żnin, której autorem są: Grupa ARCHE, Bulak Projekt, MIXD, Mili Młodzi Ludzie i Less is core. Eksperci docenili architekturę nowego życia, utrzymaną w nurcie architektury reuse i cenne wykorzystanie potencjału zabytkowego obiektu.

Obiekty publiczne/głosowanie publiczności: Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie, New Architekci

Obiekty publiczne/głosowanie jury: Cukrownia Żnin, Grupa ARCHE, Bulak Projekt, MIXD, Mili Młodzi Ludzie i Less is core

Wśród prywatnych obiektów kubaturowych użytkownicy internetu najwyżej ocenili Dom w Mławie, którego autorem jest pracownia James&Mau. W tej samej kategorii jurorzy docenili Dom wiatrak autorstwa Michała Kucharskiego, o4 architekci Mateusz Piwowarski, Tomasza Padło, Sylwii Ciesielska. Jak uzasadniają, jest to fantastyczny przykład nowego życia obiektu powstałego z dużą dbałością o dobry kompromis pomiędzy nową funkcją i współczesnymi potrzebami a dziedzictwem materiałowym, formalnym i krajobrazowym.

Obiekty prywatne/głosowanie publiczności: Dom w Mławie, James&Mau

 

Obiekty prywatne/głosowanie jury: Dom wiatrak, Michał Kucharski, o4 architekci Mateusz Piwowarski, Tomasz Padło, Sylwia Ciesielska

 

Wśród wnętrz publicznych najwięcej głosów publiczności zebrał Hotel Villatoro w Zgorzelcu autorstwa pracowni 370 studio. W tej samej kategorii jury najwyżej oceniło Food Hall Browary w Warszawie, zaprojektowane przez pracownię NOKE Architects. Eksperci docenili kulturę zastosowanych środków wyrazu dla odkrycia i wyeksponowania zabytkowych oraz wartościowych elementów struktury wnętrza tworzących spójną, minimalistyczną kompozycję z jego wyposażeniem i funkcją.

Wnętrza publiczne/głosowanie publiczności: Hotel Villatoro w Zgorzelcu, 370 Studio

Wnętrza publiczne/głosowanie jury: Food Hall Browary w Warszawie, NOKE Architects

 

Wnętrzem prywatnym, które najbardziej spodobało się internautom był Gdański apartament zaprojektowany przez pracownię Sikora Wnętrza. Jurorzy zdecydowali inaczej – wg nich najlepszym wnętrzem prywatnym okazało się Niebanalne mieszkanie w Katowicach zaprojektowane przez studio bro.Kat. Nagroda została przyznana za duże wyczucie w łączeniu form i kolorów oraz klimat wnętrza podążający za okresem powstania budynku.

Wnętrza prywatne/głosowanie publiczności: Gdański apartament, Sikora Wnętrza

Wnętrza prywatne/głosowanie jury: Niebanalne mieszkanie w Katowicach, studio bro.Kat.

 

Plebiscyt Polska Architektura XXL jest jedynym w Polsce, w którym do kategorii architektury i projektowania włączony jest także krajobraz, który często jest w plebiscytach niedoceniany. Podczas gali swoje zasłużone nagrody odebrali także architekci krajobrazu. I tak w kategorii najlepszych przestrzeni publicznych w opinii internautów na nagrodę zasłużył Wspólny dziedziniec dla mieszkańców Poznania, zaprojektowany przez Pawła Grobelnego. W opinii jury na nagrodę w tej kategorii zasłużyła Kładka pieszo-rowerowa w Dobczycach, zaprojektowana przez Biuro Projektów Lewicki Łatak. Wyróżnienie przyznano za prostą w swojej formie koncepcję kładki niebywale usprawniającą komunikację między dwoma najbardziej popularnymi miejscami Dobczyc i dyskretne wtopienie architektury kładki w otoczenie.

Przestrzeń publiczna/głosowanie publiczności: Wspólny dziedziniec dla mieszkańców Poznania, Paweł Grobelny

Przestrzeń publiczna/głosowanie jury: Kładka pieszo-rowerowa w Dobczycach, Biuro Projektów Lewicki Łatak

 

Wśród ogrodów prywatnych publiczność najwyżej oceniła Nowoczesny ogród we Wrocławiu, zaprojektowany przez Pakka pracownię architektury krajobrazu. W tej samej kategorii jury najwyżej oceniło zielony Taras na V piętrze w Warszawie, autorstwa pracowni Zieleń i przestrzeń. Nagroda została przyznana za propagowanie idei zrównoważonego rozwoju w postaci zielonego dachu a w tym przypadku przydomowego ogródka mającego potencjał retencjonowania wody i budowy mikroklimatu tak ważnego we współczesnym mieście.

Ogrody prywatne/głosowanie publiczności: Nowoczesny ogród we Wrocławiu, Pakka pracownia architektury krajobrazu

Ogrody prywatne/głosowanie jury: Taras na V piętrze w Warszawie, Zieleń i przestrzeń

W Plebiscycie Polska Architektura XXL 2021 jury przyznało także nagrodę Grand Prix. Za niebanalny obiekt urbanistyczny usprawniający nie tylko komunikację, ale dyskretnie otwierający potencjał przestrzeni publicznej na nowe możliwości, szczerość detalu i zastosowanych materiałów. Za obiekt, który doskonale wpisuje się w krajobraz i nie pozostawia wątpliwości co słuszności wyboru projektantów oraz jakości wykreowanej dla użytkowników, ten prestiżowy tytuł otrzymała Kładka pieszo-rowerowa w Dobczycach, dzieło Biura Projektów Lewicki Łatak.

Dziękujemy wszystkim za udział, a zwycięzcom gratulujemy!

Organizatorem plebiscytu Polska Architektura XXL jest Grupa Sztuka Architektury – grupa wortali tematycznych poświęconych architekturze. Należą do niej wortale sztuka-architektury.pl, sztuka-wnetrza.pl, sztuka-krajonbrazu.pl, e-kwartalnik architektoniczny „Krytyka Architektury” oraz specjalistyczna księgarnia internetowa dla architektów www.ksa24.pl.

 

 

Organizator

Grupa Sztuka Architektury

 

PARTNER

Bauder

 

Partnerzy wspierający

H+H, Knauf, Leca, Puczyński

 

Patroni Honorowi

Patronat honorowy wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury, dziedzictwa narodowego pana prof. Piotra Glińskiego.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

SAK, TUP, DAFA, IARP, SARP

 

Patroni Medialni

TVP Kultura, Architektura Murator, Dobre Wnętrze, Bryla.pl, Zawód: Architekt, Nowy Magazyn, MAGAZIF, Example.pl, Instalacje, ReNews.pl, QBusiness.pl, rynekinstalacyjny.pl, swiat-szkla.pl, oknonet.pl, terazdom.pl, tygodnik Teraz Dom, obcasy.pl, urbnews.pl

 

 

Kontakt prasowy

Marta Artman
Grupa Sztuka Architektury
mail: marta.artman@sztuka-architektury.pl
mob. 694 383 190

Więcej

Dodano: 24.05.2022

Konf. szkol. Nowoczesne elewacje i fasady-Fotowoltaika , 31.05.22, Akustyka – 2.06.22

Zapraszamy na konferencje szkoleniowe objęte Patronatem Medialnym Stowarzyszenia DAFA.

 

K_o_n_f_e_r_e_n_c_j_e   s_z_k_o_l_e_n_i_o_w_e:

I. Nowoczesne elewacje i fasady. Fotowoltaika, Warszawa 31.05.2022

1. Zasady doboru rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych fasad wentylowanych, przykłady wad i uszkodzeń fasad wentylowanych

– dr inż. Aleksander  Byrdy
2. Nowoczesne certyfikowane, zero-energetyczne i proekologiczne fasady, w tym fotowoltaiczne – prof. Tomasz Błaszczyński.
3. Elewacje w budynkach wysokich – profesor  T. Błaszczyński.
4. Ceramiczne elewacje warstwowe ze szczeliną wentylowaną, uwarunkowania materiałowo – technologiczne – prof. T. Błaszczyński
5. Bezpieczeństwo pożarowe elewacji i fasad w kontekście bezpieczeństwa użytkowania i odbiorów przez PSP – dr inż. Paweł Sulik

II. Akustyka w budownictwie – 2.06.2022

– prowadzenie dr inż. hab. Agata Szeląg,

program: www.archmedia.pl/konferencje

Zasady uczestnictwa: TYLKO stacjonarnie

Udział  b e z . p ł a t n y  w ramach limitowanej puli miejsc   s p o n s o r o w a n y c h  na zasadach podanych w    R_e_g_u_l_a_m_i_n_i_e

Wśród słuchaczy  zostanie rozlosowanych pięć vocherów imiennych  – kupony rabatowe w wysokości 25% upustu na tygodniowy pobyt na wybrzeżu Costa Blanca w Hiszpanii – do wykorzystania przez cały rok na tygodniowy wynajem całego domku pod Alicante (prezentacja na naszej stronie)

Zapisy poprzez  www.archmedia.pl

w zakładce na stronie głównej: Konferencje

Więcej

Dodano: 08.05.2022

Budynki wysokie i wysokościowe – Konferencja pod Patronatem DAFA

Stowarzyszenie DAFA objęło Patronat Medialny nad konferencją „Budynki wysokie i wysokościowe”, która odbędzie się w dn. 12 maja w Warszawie.

Przygotowanie merytoryczne i prowadzenie konferencji:

prof. Tomasz Błaszczyński, Politechnika Poznańska
dr inż. Paweł Sulik, Zakład Badań Ogniowych ITB
mgr inż. Józef Szmigielski

 

Program konferencji

1. Systemy konstrukcyjne budynków wysokich – konstrukcja nośna, fundamenty, rozwiązania komunikacyjne (windy) i tłumiące drgania.

2. Wybrane wymagania z zakresu rozwiązań konstrukcyjnych (ściany, stropy, słupy, belki, elewacje) stosowanych w budynkach wysokich i wysokościowych w aspekcie bezpieczeństwa pożarowego.

3. BMS – Building Management System jako nowoczesny, inteligentny system zarządzania budynkiem.

 

 

Wybierz miasto i zapisz się:

Więcej

Dodano: 26.04.2022

Informacja o wykluczeniu firmy TechnoNICOL ze Stowarzyszenia

Potępiając napaść Rosji na Ukrainę, Zarząd Stowarzyszenia podjął w dn. 26.04.2022r. uchwałę o wykluczeniu z grona członków Stowarzyszenia DAFA firmy TechnoNICOL Sp. z o.o. – dystrybutora rosyjskich materiałów.

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie w pełnym składzie Zarządu i wchodzi w życie w trybie natychmiastowym.

Stowarzyszenie DAFA przekazało niewykorzystaną część składki członkowskiej w wysokości 3 tys. zł na zbiórkę na rzecz pomocy szpitalom na Ukrainie: https://zrzutka.pl/razemdlaukrainy/s/0ica6u

Więcej

Dodano: 16.04.2022

Jubileusz 15-lecia Stowarzyszenia DAFA

W dniach 19/20 maja w Józefowie odbędzie się niezwykle ważne wydarzenie dla branży budowlanej – Jubileusz 15-lecia Stowarzyszenia DAFA.

Będziemy mieli okazję dokonać na nim bilansu naszych projektów ale także podsumować minione lata.

W programie przewidziano Walne Zgromadzenie Członków DAFA, blok prezentacji sponsorskich oraz uroczystą Galę Jubileuszu 15-lecia organizacji.

Uroczystość uświetni swoją obecnością ponad 100 Gości – przedstawicieli firm wykonawczych oraz producentów i dostawców materiałów na dachy płaskie i fasady.

To będzie bardzo wartościowe spotkanie!

 

Sponsorzy:

Więcej

Dodano: 10.04.2022

Plebiscyt Polska Architektura XXL 2021– internauci wybrali

Zakończyło się głosowanie internautów czternastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL pod Patronatem Honorowym Stowarzyszenia DAFA.

Publiczność wybrała swoich faworytów z puli ponad 60 realizacji zgłoszonych w trzech kategoriach: kubatura, wnętrza i krajobraz. Zwycięzców głosowania jury oraz zdobywcę nagrody Grand Prix 2021 poznamy na uroczystej Gali, która odbędzie się w maju br.

Plebiscyt Polska Architektura XXL jest organizowany od 2008 roku. W tym roku objął swoim zasięgiem kilka tysięcy realizacji na bieżąco relacjonowanych przez cały 2021 rok, na łamach serwisów www.sztuka-architektury.pl, www.sztuka-wnetrza.pl i www.sztuka-krajobrazu.pl.

Zgłoszenia do konkursu zbierane były przez styczeń i luty 2022, a głosowanie internautów rozpoczęło się 7 marca 2022 i trwało do 4 kwietnia 2022 roku. W sumie oddano w nim ponad 27,5 tysiąca głosów na 61 realizacji architektonicznych.

 

Jakie realizacje 2021 zdaniem internautów zasłużyły na wyróżnienie?

 

W kategorii obiekty publiczne przeważającą liczbą 3940 głosów wygrał Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie, zaprojektowany przez pracownię New Architekci.

Szkoła, przedszkole, hala sportowa, kompleks boisk – wszystko to w jednym obiekcie musieli zmieścić projektanci z pracowni New Architekci, tworząc koncepcję kompleksu oświatowego w Baranowie w województwie wielkopolskim. Duży, wielofunkcyjny obiekt został wpisany w przestrzeń kameralnej, historycznej zabudowy niewielkiej miejscowości. Szkoła w Baranowie została rozbita na kilka mniejszych brył, które zgromadzono wokół ogólnodostępnego dziedzińca. Poza zaplanowaniem właściwej skali i kształtu zabudowy architekci bardzo świadomie sięgnęli po materiały budowlane i wykończeniowe. W obiekcie dominuje drewno, pojawia się także cegła klinkierowa, materiały naturalne i „swojskie”, bliskie użytkownikom.

W kategorii obiekty prywatne wygrał Dom Mława, którego autorem jest pracownia James&Mau. Realizacja zdobyła 1628 głosów.

Międzynarodowe studio projektowe James & Mau z siedzibą w Polsce i Hiszpanii stworzyło projekt domu parterowego w Mławie. Celem architektów było opracowanie koncepcji, która spełnia wymagania inwestorów oraz jest zgodna z ograniczeniami przestrzennymi wynikającymi z lokalnych przepisów. W efekcie powstał dom parterowy otoczony ceglaną fasadą, która następnie przechodzi w ogrodzenie działki, tworząc małe ogrody-patia.

W kategorii wnętrza publiczne zwyciężył Hotel Villatoro w Zgorzelcu autorstwa pracowni 370 Studio, zdobywając 1222 głosy.

Hotel butikowy znajduje się w zabytkowej willi w centrum Zgorzelca. Budynek został zrewitalizowany oraz zaadaptowany do nowych funkcji. Wnętrze hotelu jest niezwykle eleganckie. Uwagę zwracają w nim wysokiej jakości, współczesne dodatki, na przykład oświetlenie. Za budynkiem hotelu znajdują się przestronny taras oraz oranżeria. Całość została zaprojektowana z zachowaniem historycznego charakteru budynku.

 

W kategorii wnętrza prywatne zwyciężył Gdański apartament zaprojektowany przez pracownię Sikora Wnętrza. Realizacja zdobyła 859 głosów.

Wnętrze utrzymane jest w nadmorskim klimacie. Dominują̨ tu odcienie niebieskiego oraz bieli. Cały kompleks jest przestronny, lekki i nieprzytłaczający, a otwarcie kuchni na salon optycznie go powiększa i zwiększa jego komfort gospodarowania. Kluczem aranżacji było połączenie Gdańska z nadmorskim, nowoczesnym klimatem. Gama kolorystyczna, zabieg stylowy jak i precyzyjnie wybrane meble, dają̨ oryginalny, równoważny i harmonijny układ. Wszystko utrzymane jest w spójnej, jednolitej estetyce.

W kategorii przestrzeń publiczna, zdobywając 1102 głosy, wygrał wspólny dziedziniec dla mieszkańców Poznania, zaprojektowany przez Pawła Grobelnego.

Niewielka przestrzeń mieszkalna przy ulicy Saperskiej w Poznaniu zyskała nową strefę. Wspólny dziedziniec dla mieszkańców powstał z myślą o jego zróżnicowanych wiekiem gościach. Jest to przestrzeń atrakcyjna zarówno dla młodych rodzin z dziećmi, młodzieży, jak i dla osób starszych Do stworzenia mebli wykorzystano naturalne materiały, przede wszystkim drewno. Dzięki temu uzyskano efekt spójności: naturalne drewno w otoczeniu naturalnej zieleni. Dziedziniec został skomponowany w taki sposób, aby tworzyć kameralne zakątki: ławki i zabawki dla dzieci zostały ukryte wśród wysokich traw. Drewniane ławy, stoły i podesty są miejscami zapraszającymi odwiedzających do wspólnego spędzenia czasu na wolnym powietrzu.

W kategorii ogrody prywatne wygrał nowoczesny ogród we Wrocławiu, opracowany wg projektu pracowni PaKKA architektura krajobrazu, zdobywając 2922 głosy.

Nowoczesny ogród z drewnem i bielą w roli głównej powstał na Dolnym Śląsku. Przestrzeń ta zyskała sporo drewnianych elementów i zróżnicowanych nasadzeń. Rośliny zostały tutaj umieszczone w okrągłych i prostokątnych rabatach wysypanych jasnym oraz ciemnoszarym grysem lub w przypadku ziół i warzyw w drewnianych skrzyniach. Poszczególne strefy ogrodu łączą i przecinają ścieżki z kwadratowymi, betonowymi płytami. Nawiązaniem do naturalnego krajobrazu są także luźno umieszczone na rabatach białe kamienie o nieregularnych kształtach.

Dziękujemy wszystkim za udział w głosowaniu a zwycięzcom gratulujemy!

Najlepsze projekty Plebiscytu Polska Architektura XXL 2021 będą prezentowane online podczas cyklu prezentacji pt. Finaliści i laureaci Plebiscytu Polska Architektura XXL.

Organizatorem plebiscytu Polska Architektura XXL jest Grupa Sztuka Architektury – grupa wortali tematycznych poświęconych architekturze. Należą do niej wortale sztuka-architektury.pl, sztuka-wnetrza.pl, sztuka-krajonbrazu.pl, e-kwartalnik architektoniczny „Krytyka Architektury” oraz specjalistyczna księgarnia internetowa dla architektów www.ksa24.pl

Organizator

Grupa Sztuka Architektury

Patroni Honorowi

Patronat honorowy wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury, dziedzictwa narodowego pana prof. Piotra Glińskiego.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

SAK, TUP, DAFA, IARP, SARP

 

Patroni Medialni

TVP Kultura, Architektura Murator, Dobre Wnętrze, Bryla.pl, Zawód: Architekt, Nowy Magazyn, MAGAZIF, Example.pl, Instalacje, ReNews.pl, QBusiness.pl, rynekinstalacyjny.pl, swiat-szkla.pl, oknonet.pl, terazdom.pl, tygodnik Teraz Dom, obcasy.pl, urbnews.pl

 

Kontakt prasowy/ Patronat nad Plebiscytem i Galą

Marta Artman
Grupa Sztuka Architektury
mail: marta.artman@sztuka-architektury.pl
mob. 694 383 190

Więcej

Dodano: 05.04.2022

Relacja ze szkolenia „BHP – Zabezpieczenia zbiorowe”

Dążąc do zapewnienia poprawnego pod względem bezpieczeństwa wykonywania prac na budowach, Stowarzyszenie DAFA zorganizowało w dniach 24-25 marca we Wrocławiu szkolenie z zakresu BHP, poświęcone propagowaniu wytycznych „Zabezpieczenia zbiorowe”.

W spotkaniu wzięło udział 40 osób – głównie firmy realizujące wielkopowierzchniowe inwestycje w zakresie dachów płaskich i fasad, które na co dzień spotykają się z ryzykiem pracy na wysokości.


W wykładach uczestniczyli goście honorowi z Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu – Pan Andrzej Pogórski, Zastępca OIP we Wrocławiu ds. nadzoru oraz Pan Jarosław Głowacki, Nadinspektor OIP we Wrocławiu.


Szkolenie było efektem połączenia sił Stowarzyszenia DAFA z Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, stąd wśród prelegentów znaleźli się reprezentanci inicjatywy – Pan Michał Wasilewski oraz Pan Sebastian Lewiński.

Współpraca obu organizacji nie jest przypadkowa – łączy je wspólny cel, jakim jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa i kultury BHP na budowach. Takie też było założenie tego wydarzenia – uświadomienie niebezpieczeństw i przygotowanie do wdrożenia standardów bezpieczeństwa w codziennej pracy.


Krótkie słowa powitania do słuchaczy skierowali Prezes DAFA Pan Piotr O. Korycki oraz Pani Katarzyna Wiktorska, Dyrektor Biura.

Szkolenie rozpoczął Pan Jarosław Głowacki, który podzielił się ze słuchaczami doświadczeniami z kontroli inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie zabezpieczeń zbiorowych pracujących na wysokości.

Kolejny blok szkoleniowy wypełnił temat omówiony przez Pana Michała Wasilewskiego dotyczący zastosowania wytycznych zabezpieczeń zbiorowych.

Dalsza część prezentacji, którą przedstawił Pan Sebastian Lewiński została poświęcona kwestii transportu, montażu i wymagań technicznych związanych z zabezpieczeniami zbiorowymi. Prelegent poruszył zakres technicznych możliwości wykorzystania opracowanych przez Porozumienie wytycznych zabezpieczeń zbiorowych w planowaniu i organizowaniu bezpiecznej pracy. Przybliżył zawartość merytoryczną opracowań oraz zadeklarował otwartość na nowe pomysły oraz rozwiązania podnoszące poziom bezpieczeństwa wykonywanych prac.


Spore zainteresowanie słuchaczy i pytania płynące z sali dowiodły, że przepisy BHP znajdują się wśród priorytetów członków DAFA na budowach.

Ideę szkolenia wsparła patronatem Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

W drugiej części spotkania swoje firmy i rozwiązania zaprezentowali jego sponsorzy: Alpinex, ArcelorMittal, Blachy Pruszyński, Sundoor oraz Vilpe.


Cieszymy się, że mogliśmy się spotkać w gronie członków DAFA i wspólnie spędzić czas, a wieczorna kolacja przy dźwiękach harfy była miłym akcentem integrującym na zakończenie dnia.

Podsumowując, szkolenie dostarczyło uczestnikom konkretnej dawki wartościowych informacji, których wdrożenie w życie pozwoli zapobiec ryzykom i wypadkom na budowach. Liczne przykłady dały możliwość lepiej zrozumieć tematykę i zarekomendować najlepsze rozwiązania w zakresie zabezpieczeń.

DAFA pozostaje zatem orędownikiem zasad bezpieczeństwa i popularyzatorem poprawnych standardów w tym zakresie.

Więcej
Powrót