Aktualności: Relacja z Dorocznego Spotkania Członków Stowarzyszenia DAFA
Relacja z Dorocznego Spotkania Członków Stowarzyszenia DAFA
2014-05-22

Już po raz ósmy Członkowie Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA spotkali się 22 maja 2014r. w Suchedniowie, by wspólnie podsumować miniony rok, który niewątpliwie zaliczyć można do udanych.

ZOBACZ FOTORELACJĘ

Doroczne Spotkanie DAFA zgromadziło blisko 100- osobowe gremium Członków Stowarzyszenia i stanowiło unikalną na polskim rynku platformę bezpośredniej komunikacji i wymiany doświadczeń pomiędzy wykonawcami oraz producentami.

W ogólnej ocenie był to rok sukcesów organizacyjnych i merytorycznych Stowarzyszenia, którego dynamika rozwoju umacnia markę organizacji oraz wizerunek firm członkowskich.

Członkowie Styowarzyszenia DAFA

Prezes Zarządu – Witold Okoński, składając sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2013 podkreślił rolę DAFA jako organizacji, która od kilku lat nadaje kształt branży budowlanej w Polsce, wytyczając standard dla budownictwa oraz inspirując do innowacji. Wskazał na systematyczną ewolucję organizacji w kontekście rosnącej liczby Członków Stowarzyszenia oraz nowych aktywności merytorycznych.

Witold Okoński

Stowarzyszenie DAFA od początku swojej działalności pracuje nad poprawą jakości i usystematyzowaniem wytycznych dla technologii dachów płaskich i fasad oraz popularyzacją dobrych i bezpiecznych praktyk. Rozbudowana struktura – już ośmiu grup merytorycznych - niewątpliwie wyróżnia Stowarzyszenie DAFA na tle organizacji wyznaczających standardy dla budownictwa. Podsumowania prac w tych grupach podjęli się ich reprezentanci – Koordynatorzy.

Michał Wilk zrelacjonował działalność szkoleniową oraz publikacyjną Grupy Merytorycznej LEKKA OBUDOWA, która zaowocowała oddaniem w ręce specjalistów kolejnych publikacji technicznych: „Atlas mostków cieplnych w budownictwie z płyt warstwowych” oraz „Izolacja akustyczna w lekkich konstrukcjach stalowych.” Przywołał również zorganizowane przez DAFA spotkanie prawie wszystkich znaczących producentów blach trapezowych w kontekście projektowania warstwy nośnej dachu.

Michał Wilk

Piotr Olgierd Korycki - Koordynator Grupy Merytorycznej AKUSTYKA podsumował roczną działalność zespołu, któremu w tak krótkim czasie udało się stworzyć opracowanie w postaci „Katalogu rozwiązań akustycznych” -autorską publikację, prezentującą rozwiązania i technologie pięciu firm członkowskich. W ramach popularyzacji wiedzy o akustyce reprezentanci zespołu dotarli z prelekcjami bezpośrednio do grona ponad tysiąca słuchaczy konferencji naukowo-technicznych, zainteresowanych w swojej działalności akustyką w obiektach budowlanych.

Piotr Olgierd Korycki

Piotr Wolański omówił założenia programowe i działania podjęte przez Grupę Merytoryczną DACHY ZIELONE, ukierunkowane na wydanie brakujących w Polsce wytycznych i uregulowań w zakresie technologii dachów zielonych. W tym celu Stowarzyszenie DAFA, jako pierwszy podmiot reprezentujący Polskę, nawiązało współpracę członkowską z FLL - Stowarzyszeniem Badania, Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu. Celem współpracy jest wydanie w języku polskim norm FLL dla dachów zielonych. Będzie to pierwsze opracowanie na taką skalę w Polsce.

Piotr Wolański

Mariusz Pawlak skoncentrował uwagę słuchaczy na omówieniu edukacyjnej roli Stowarzyszenia, która realizowana jest m. in. poprzez naukowo-techniczne konferencje, organizowane w ramach targów BUDMA:

• III Konferencja „DAchy i FAsady - Technologie i wykonawstwo bez wad”, 2013r.

• IV Konferencja „Dachy i Fasady – Nowoczesność i bezpieczeństwo”, 2014r.

W podsumowaniu Konferencji DAFA podkreślił, że kluczem do sukcesu jest zaangażowanie Członków Stowarzyszenia w stworzenie atrakcyjnego merytorycznie programu, mającego odzwierciedlenie w wysokiej liczbie słuchaczy.

Mariusz Pawlak

Oprócz organizacji własnych konferencji, DAFA wzbogaca również merytorycznie programy innych wydarzeń branżowych, organizowanych przez swoich Partnerów. W minionym roku były to konferencje: "Nowoczesne Hale", cykl konferencji "Akustyka w projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych" , cykl spotkań "Budoskop - Warsztat Architekta", "Ogród nad głową- czyli szwajcarskie dachy zielone".

W spójności z fundamentalną misją Stowarzyszenia, jaką jest wspieranie wykonawców, w minionym roku zainicjowano cykl paneli dyskusyjnych, dedykowanych firmom wykonawczym, mających na celu ochronę ich interesów. W podsumowaniu dotychczasowych spotkań panelowych podkreślono, że są one unikalną na polskim rynku platformą bezpośredniej komunikacji i wymiany doświadczeń między wykonawcami.

Uczestnicy Walnego Zebrania

Na zakończenie sesji konferencyjnej prezentacje sponsorów przedstawili reprezentanci firm: Blachy Pruszyński, Büsscher & Hoffmann, ISO-Chemie.

Wieczór integracyjny stworzył możliwość bliższego, bezpośredniego poznania się przedstawicieli często konkurujących ze sobą na rynku firm i wzbogacony był występem artystki kabaretowej - Katarzyny Piaseckiej.

Spotkanie było okazją do złożenia przez Prezesa Witolda Okońskiego podziękowania wszystkim członkom DAFA za inicjatywę i zaangażowanie w projekty Stowarzyszenia, które składają się na siłę organizacji i gwarantują jej dalszy rozwój i sukcesy.

Nie pozostaje nic innego, jak tylko napisać: Do zobaczenia za, miejmy nadzieję, równie pomyślny i efektywny rok!cofnij  |  do góry  |  drukuj